Siyɔn ca ki yɛn Yɛnŋɛlɛ li cɛnsaga konaa Davidi wi ca
132
1 Tangala yurugo mbe kari wa Zheruzalɛmu ca.
E, Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma jatere wi tɛgɛ Davidi wi wogo ki na,
ma jatere wi tɛgɛ jɔlɔgɔ ŋga fuun wì jɔlɔ ki na.
2 Wìla ki wuguro nda ti wugu Yawe Yɛnŋɛlɛ li kan,
ma ki yɔn fɔlɔ na li lɛ lo na li yɛn Zhakɔbu Yɛnŋɛlɛ na fanŋga gbɔgɔfɔ li yeri ma yo fɔ:
3 «Mi se ye wa na paraga go ki ni fyew,
mi se sinlɛ na sinlɛyaraga ki na fyew,
4 mi se ti wɔnlɔwɔ mbanla yigi,
mi se ti wɔnlɔwɔ pilan yɛngɛlɛ ke tɔn na na,
5 fɔ mbe ka sa laga ka ta Yawe Yɛnŋɛlɛ li kan li wogo,
fɔ mbe ka sa cɛnsaga ta Zhakɔbu Yɛnŋɛlɛ na fanŋga gbɔgɔfɔ li kan.»
 
6 Wele, wè yɔn finliwɛ kɛsu wi sɛnrɛ logo wa Efirata ca,
wàa saa wi yan wa Yahari ca wasege ki ni.
7 Yoo kari wa li cɛnsaga ki ni,
we fɔli we we yɛrɛ ti jiile wa tara li tɔɔrɔ ti nɔgɔ.
 
8 Yiri Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma pan wa ma wogosaga ki ni,
ma pan mboro naa ma yɔn finliwɛ kɛsu wi ni, wo ŋa wi yɛn nɔɔ yawa pi nari we!
9 Ma saraga wɔfɛnnɛ pe pye sinmbele, ki sinmɛ pi pye paa derege yɛn pe na,
mbele pè pe yɛɛ kan ma yeri, paa yɔgɔrimɔ kɔŋgɔlɔ waa!
10 Davidi ŋa wìla pye ma tunmbyee wi kala na,
wunlunaŋa ŋa mà wɔ, maga ka je wi na!
 
11 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa wugu Davidi wi kan kaselege ko na, li se yɔn sɔngɔrɔ;
làa yo fɔ: «Ma setirige pyɔ wo wa mi yaa ka tɛgɛ wunluwɔ pi na wa ma yɔnlɔ.
12 Na ma piile paga na yɔn finliwɛ pi yigi konaa na sɛrɛya sɛnrɛ ti ni,
mbaa tanri ti na, to nda mì naga pe na we,
pa kona pe setirige piile fun,
pe yaa la cɛɛn wunluwɔ pi na fɔ sanga pyew.»
 
13 Kaselege ko na, Yawe Yɛnŋɛlɛ lì Siyɔn ca ki wɔ,
ko laga ko kì li ndanla mbege pye li cɛnsaga.
14 Làa yo fɔ: «Ki laga ŋga ko ki yɛn na wogosaga ye, fɔ sanga pyew;
pa mi yaa cɛn wa ki ni, katugu ki kala li yɛn mala ndanla.
15 Mi yaa duwaw pe yarilire ti na fɔ jɛŋgɛ,
mbe yaakara kan fyɔnwɔ fɛnnɛ pe yeri pe ka pe tin.
16 Mi yaa ca ki sagara wɔfɛnnɛ pe shɔ, ki shɔwɔ pi pye paa derege yɛn pe na,
ca ki woolo mbele pè pe yɛɛ kan ma yeri, yaa yɔgɔrimɔ kɔŋgɔlɔ waa.
17 Ko laga koyi mi yaa ka Davidi fanŋga ki kan ki gbɔgɔ,
wunluwɔ ŋa mì wɔ, wi yaa koro paa fitanla yɛn, ŋa wi yɛn na yiin.
18 Mi yaa ka fɛrɛ wa wi juguye pe na, ti pye pe na paa derege yɛn,
ɛɛn fɔ mi yaa ka wunluwɔ njala kan wo kan, na li yɛn na yɛngɛlɛ.»