Mbele pè pe jigi wi taga Yɛnŋɛlɛ li na li maa pe kɔrɔsi
125
1 Tangala yurugo mbe kari wa Zheruzalɛmu ca.
Mbele pè pe jigi wi taga Yawe Yɛnŋɛlɛ li na
pe yɛn paa Siyɔn yanwiga ki yɛn;
ki se yɛgɛyɛgɛ fyew,
ki yɛn wa ki yɔnlɔ li ni fɔ sanga pyew.
 
2 Yanwira ti yɛn ma Zheruzalɛmu ca ki maga yɛgɛ ŋga na,
pa Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛn mali woolo pe maga ma fun,
mbege lɛ yiŋgɔ fɔ sanga pyew.
3 Lepeele pe se ka koro mbe cɛn fanŋga ki na lesinmbele pe tara ti go na,
jaŋgo lesinmbele paga kaa tilele mbe saa kapege piin.
 
4 E, Yawe Yɛnŋɛlɛ, kajɛŋgɛ pye lejɛmbɛlɛ pe kan,
konaa mbele pe nawa pi yɛn ma sin pe na pe ni!
5 Ɛɛn fɔ mbele pe yɛn na tanri wa koŋgolo ŋgele kè koolo ke ni,
Yawe Yɛnŋɛlɛ li yaa ka pe pɛ mbe pe wɔ wa,
mbe pinlɛ kambasinnde pyefɛnnɛ pe ni.
 
Yɛnŋɛlɛ sa yɛyinŋge kan Izirayɛli woolo pe yeri!