Lere ŋa pè baga wi na wi Yɛnŋɛlɛ yɛnrɛwɛ
120
1 Tangala yurugo mbe kari wa Zheruzalɛmu ca.
Mala ta wa na jɔlɔgɔ ki ni, mìla gbele ma Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri lilan saga,
a lìlan yɔn sogo.
2 E, Yawe Yɛnŋɛlɛ, na shɔ yagboyoolo pe kɛɛ,
na shɔ leele fanlafɛnnɛ pe kɛɛ!
 
3 Yoro leele fanlafɛnnɛ, yiŋgi ki yaa ka pye ye sara we?
Yiŋgi tɔnli wi yaa ka kan ye yeri?
4 Malaga gbɔnwangala ŋgele pè ke le naŋganra kasɔn ni ma ke yɔnrɔ ti wɔwɔ,
koro ke yaa ka pye ye sara we.
 
5 Jɔlɔgɔ yɛn na wogo, katugu mì saa cɛn wa Meshɛki tara ti ni,
katugu mì saa cɛn wa Kedari tara cɛnlɛ woolo pe sɔgɔwɔ.
6 Ki leele mbele yɛyinŋge ki yɛn ma pe mbɛn,
mì cɛn ma mɔ wa pe sɔgɔwɔ matoro.
7 Yɛyinŋge mi wo yɛn na jaa,
ɛɛn fɔ na mi ka ya para ki wogo na, poro ma yo malaga.