Lere ŋa wi maa Yɛnŋɛlɛ li gbogo, fɛrɛwɛ yɛn wi woo
112
1 Yaa Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɔnni!
 
Lere ŋa wi maa fyɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ,
ma li ŋgasegele ke yigi na tanri ke na nayinmɛ ni,
fɛrɛwɛ yɛn ki fɔ wi woo!
2 Wi setirige piile pe yaa fanŋga ta laga tara ti ni,
Yɛnŋɛlɛ li yaa duwaw lesinmbele pe setirige piile pe na.
3 Ki lerefɔ wi ma yarijɛndɛ lɛgɛrɛ naa penjagbɔrɔ ta wa wi go,
Wi maa kasinŋge piin sanga pyew.
4 Wa diwi wi ni, yanwa pi maa yinrigi lesinmbele pe kan,
lesinŋɛ wi maa kajɛŋgɛ piin, na leele yinriwɛ taa.
 
5 Lere ŋa wi maa leele yinriwɛ taa, na fɔrɔ tari pe na,
naa kapyegele ke piin na yala kaselege ki ni,
ki lerefɔ wi yɛn jɛnŋɛ.
6 Ki lerefɔ wi se fige mbe wɔ wa wi yɔnlɔ fyew,
leele pe yaa la nawa tuun lesinŋɛ wi na fɔ sanga pyew.
7 Wila la fyɛ mbe sɛnpere logo,
wi jatere wi ma pye ma cɛn wi na,
wi maa jigi wi taga Yawe Yɛnŋɛlɛ li na.
8 Wi kotogo ki ma pye ma kan wi na, wila la fyɛ,
ki kɔsaga wi yaa kaa yɛngɛlɛ ke kan wi winfɛnnɛ pe na, mbaa pe tolo li wele.
 
9 Wi kɛɛ ki yɛn ma sanga, wi maa fyɔnwɔ fɛnnɛ pe kaan,
wi yaa koro sinŋɛ fɔ sanga pyew,
wi yaa la fanŋga taa gbɔgɔwɔ ni.
10 Lepee wi maa yan, ki maa wi yaa,
wi maa wi ŋgangala ke kaa yenjaga ki na, fɔ mboo yɛɛ fanŋga ki kɔ;
lepeele pe maa ŋga jaa mbe pye ki ma yiri waga.