Wunlunaŋa wì yere ki yerewe mbaa tanri kasinŋge ki na
101
1 Davidi Yɛnŋɛlɛ gbɔgɔyurugo.
Mi yaa la yuuro koo mbaa Yɛnŋɛlɛ li kagbaraga naa li kasinŋge ki wogo yuun;
Yawe Yɛnŋɛlɛ, mi yaa la yuuro koo mbaa ma gbogo.
 
2 Mbele pe nawa pi yɛn ma filige pe na, mi yaa bala mbaa tanri pe konɔ li na;
Yɛnŋɛlɛ, ma yaa pan na kɔrɔgɔ wagati wiwiin ni?
Mi yaa la tanri nawa jɛmbɛ ni na go woolo pe sɔgɔwɔ.
3 Mi se yere ki na tipege mbaa piin na yɛgɛ sɔgɔwɔ;
 
mbele pee Yɛnŋɛlɛ jɛn pe tangalɔmɔ pi yɛn mala mbɛn,
mi se gbogolo pe ni ki wogo ki na.
4 Mi yaa na yɛɛ laga lali nambewe fɔ wi ni,
mi se kapege kpɛ pye.
 
5 Lere o lere wi maa wi lewee yɛnlɛ wi mɛgɛ jogo larawa, mi yaa wi tɔngɔ mboo wɔ wa;
mbele pe maa yɛgɛ tungu leele na konaa mbele pe maa pe yɛɛ gbogo, mi se pe kala li kun na yɛɛ ni.
6 Na yɛgɛ ki yaa pye lesinmbele mbele laga tara ti ni pe na,
mbe ti pe ka cɛn le na tanla.
Leele mbele pe nawa pi yɛn ma filige pe na, lere o lere kaa tanri pe konɔ li na, wo yaa la tunŋgo piin na kan.
 
7 Lere o lere wi maa nambara piin,
wo wa se ka cɛn wa na go ki ni,
lere o lere wi maa finlɛlɛ,
wo wa se ka yere na yɛgɛ sɔgɔwɔ.
 
8 Pinliwɛ nuŋgba nuŋgba pyew,
mi yaa yiri mbe lepeele mbele laga tara ti ni pe tɔngɔ mbe pe wɔ wa,
jaŋgo mbe kapege pyefɛnnɛ pe ni fuun pe kɔ,
mbe pe wɔ laga Yawe Yɛnŋɛlɛ li ca ki ni.