Leele pe ni fuun pe daga mbaa Yɛnŋɛlɛ li gbogo
100
1 Yurugo mbe Yɛnŋɛlɛ shari.
Dunruya woolo ye ni fuun yaa yɔgɔri yaa yuuro koo Yawe Yɛnŋɛlɛ li mɛgɛ ni!
2 Yaa tunŋgo piin Yawe Yɛnŋɛlɛ li kan yɔgɔrimɔ ni!
Yaa paan li yɛgɛ sɔgɔwɔ nayinmɛ yuuro ni!
3 Yege jɛn ye yo fɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ lo li yɛn Yɛnŋɛlɛ le.
Lo lì we da, we yɛn lo woolo.
We yɛn li woolo ma pye paa li simbaŋgbelege yɛn ŋga li yɛn na kɔnri.
 
4 Yaa yiin wa li shɛrigo gbɔgɔ ki ni yaa li shari yuuro ni!
Yaa yiin wa li shɛrigo gbɔgɔ londo ti ni yaa li sɔnni yuuro ni!
Yaa li sɔnni yaa li mɛgɛ ki gbogo!
 
5 Ee, Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛn ma yɔn,
li kagbaraga ki yɛn kɔsaga fu.
Li yɛn sɛnrɛ nuŋgba yofɔ wagati wi ni fuun ni fɔ tetete.