Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛn kpoyi
99
1 Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛn wunluwɔ, dunruya woolo pe yɛn na seri li yɛgɛ sɔgɔwɔ fyɛrɛ ti kala na;
li wunluwɔ jɔngɔ ki yɛn ma tɛgɛ wa Sherubɛnye pe go na, tara ti yɛn na yɛgɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ.
2 Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛn ma gbɔgɔ wa Siyɔn ca ki ni,
li yɛn wa naayeri dunruya woolo pe ni fuun pe go na.
 
3 Ki daga leele paa ma sɔnni, mboro ŋa ma mɛgɛ kì gbɔgɔ, a ma yɛn fyɛrɛ yaraga;
Yɛnŋɛlɛ li yɛn kpoyi.
4 Mboro ma yɛn wunluwɔ, ki daga paa ma yawa pi sɔnni,
kaselege ki yɛn mɔɔ ndanla,
ma ma kasinŋge ki kan yeresaga ni,
mboro ma ma kaselege naa kasinŋge ki le wa Zhakɔbu setirige piile pe sɔgɔwɔ.
5 Yaa Yawe Yɛnŋɛlɛ, we Yɛnŋɛlɛ li gbogo,
ye fɔli ye ye yɛrɛ ti jiile wa tara le li tɔɔrɔ ti nɔgɔ!
Yɛnŋɛlɛ li yɛn kpoyi.
 
6 Moyisi naa Arɔn pàa pye li saraga wɔfɛnnɛ poro pele,
Samiyɛli wìla pye li yɛnrifɛnnɛ wo wa;
pàa Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri li pe saga, a lì pe yɔn sogo.
7 Làa pye na para pe ni wa kambaaga titɔnlɔgɔ ki ni;
pàa li kakɔnndɛgɛŋgɛlɛ ke yigi na tanri ke na,
ma li kondɛgɛŋgɛlɛ ŋgele làa kan pe yeri ke tanga ma ke yɔn fili.
 
8 Yawe Yɛnŋɛlɛ, we Yɛnŋɛlɛ, mboro màa pe yɔn sogo;
màa pye pe Yɛnŋɛlɛ, na làa pye na pe kala yari,
ɛɛn fɔ màa pye na pe kambasinnde ti fɔgɔ tɔnni pe na.
 
9 Yaa Yawe Yɛnŋɛlɛ, we Yɛnŋɛlɛ li sɔnni,
yaa fɔli yaa li gbogo wa li yanwiga kpoyi ki yɛgɛ sɔgɔwɔ,
katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ, we Yɛnŋɛlɛ li yɛn kpoyi!