Yɛnŋɛlɛ li yɛn li woolo pe larasaga
91
1 Lere ŋa fuun wi maa yɛɛ lara wa Yɛnŋɛlɛ na yaara ti ni fuun ti go na li tanla,
wo ma wogosaga ta wa lo na yawa pi ni fuun fɔ li yinmɛ pi ni.
 
2 Wi ma Yawe Yɛnŋɛlɛ li pye fɔ: «Ma yɛn na larasaga, ma pye na malaga sigeca,
ma yɛn Yɛnŋɛlɛ na mìlan jigi wi taga li na.»
 
3 Katugu lo li mɔɔ shɔ mɛrɛ janfɔ wi mɛrɛ ti kɛɛ,
mɔɔ shɔ yambewe mba pi maa jɔgɔwɔ piin pi kɛɛ.
4 Li yaa tɔn ma na paa yɛgɛ ŋga na ŋgolo ma kaa wi piile tɔn wi kanwira sire ti nɔgɔ,
ma yaa ma yɛɛ lara wa li yeri paa yɛgɛ ŋga na ŋgolo ma kaa wi piile lara wi kanwira nɔgɔ.
Li yɛn sɛnrɛ nuŋgba yofɔ yɛgɛ ŋga na, ki yɛn paa tugurɔn sigeyaraga yɛn nakoma paa malaga gbɔnderege yɛn nɔɔ go singi.
5 Kona yaara nda ti maa fyɛrɛ waa lere na yembinɛ, ma se ka fyɛ ko ka na,
nakoma wangala ŋgele pe mbe ya mbɔɔn wɔn ke ni yɔnlɔ na;
6 nakoma yambewe mba pi maa tooro wa diwi wi ni mbe sa to lere na,
nakoma kapege ŋga ki ma to lere na mboo gbo yɔnlɔ ŋgbanga na, ma se ka fyɛ ko ka na.
 
7 Ali na lere wagakele (1 000) ka to mbe ku le ma tanla,
lere wagakɛ (10 000) mbe to wi ku wa ma kalige kɛɛ ki na,
yaraga kpɛ se mboro ta.
8 Mboro wo na, ma yɛngɛlɛ ke kan maa wele,
ma yaa ki yan yɛgɛ ŋga na Yɛnŋɛlɛ li yaa lepeele pe sara.
 
9 Kaselege ko na, Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛn laga ŋga mà saa karafa wa,
Yɛnŋɛlɛ na yaara ti ni fuun ti go na, màli pye ma larasaga.
10 Kapege kpɛ se gbɔn ma na,
yambewe kpɛ se gbɔn ma go woolo pe na;
11 katugu li yaa konɔ kan li mɛrɛgɛye pe yeri,
mbe yo paa wele ma na wa ma koŋgolo ke ni fuun ke ni.
12 Pe yaa ma tɔgɔ wa pe kɛyɛn yi ni, jaŋgo maga kɔɔn tɔlɔgɔ ki kurugo sinndɛlɛgɛ ka na.
 
13 Ma yaa ka jara wi tangala mbe toro, mbe mɛrɛgɛ ki tangala mbe toro,
ma yaa ka jara yirifɔnŋɔ wi tangala mbe toro, mbe wɔɔgɔ pege ki tangala mbe toro, yaraga ka se pye ma na.
14 We Fɔ wì yo fɔ: «Kì kaa pye mi yɛn maa ndanla, mi yaa wi shɔ ti yeri,
mi yaa laa go singi, katugu wìlan jɛn.
15 Na wi kanla yeri mboo saga, pa mi yaa wi saga;
wi jɔlɔgɔ sanga ni, mi jate mi yaa pye wi ni,
mi yaa wi shɔ mbe gbɔgɔwɔ kan wi yeri.
16 Mi yaa ka yinwetɔnlɔgɔ kan wi yeri mboo yɛnlɛ tin,
mi yaa ki naga wi na fɔ muwi mi yɛn shɔfɔ we.»