Yɛnŋɛlɛ, mboro ŋa Izirayɛli woolo pe kɔnrifɔ, nuŋgbolo jan ma logo
80
1 Yurukɔɔlɔ to wi sɛwɛ yurugo, ŋga pe maa yinri «Masho pɔlɔ yarifyɛɛnrɛ.» Sɛrɛya. Asafu Yɛnŋɛlɛ gbɔgɔyurugo.
2 Izirayɛli woolo kɔnrifɔ, nuŋgbolo jan!
Mboro ŋa ma maa Zhozɛfu setirige piile pe yɛgɛ sinni paa simbaŋgbelege yɛn, nuŋgbolo jan ma logo!
Mboro ŋa ma yɛn ma cɛn wunluwɔ pi na sherubɛnye pe sɔgɔwɔ, ma gbɔgɔwɔ yanwa pi naga!
3 Ma fanŋga ki pye maga naga Efirayimu cɛnlɛ woolo, naa Bɛnzhamɛ cɛnlɛ woolo konaa Manase cɛnlɛ woolo pe na,
ma pan ma we shɔ!
4 E, Yɛnŋɛlɛ, we pye we sɔngɔrɔ ma kɔrɔgɔ naa!
Ki yaga ma we wele kajɛŋgɛ ni, pa we yaa shɔ!
 
5 E, Yawe Yɛnŋɛlɛ, yawa pi ni fuun fɔ, ma yaa koro mbe nawa ŋgban,
ma se yɛnlɛ mbɔɔn woolo pe yɛnrɛwɛ pi logo fɔ sa gbɔn wagati wiwiin?
6 Mà ti pe yɛsanga yɛntunwɔ pì kanŋga ma pye pe yaakara,
mà yɛntunwɔ lɛgɛrɛ kan pe yeri pi pye pe tɔnwɔɔ.
7 Mà ti we cɛnyɛɛnlɛ pe yɛn na kendige woo pe yɛɛ ni we tara ti go na,
we juguye pe yɛn naga lakoo we na.
8 E, Yɛnŋɛlɛ na yawa pi ni fuun fɔ, we pye we sɔngɔrɔ ma kɔrɔgɔ naa!
Ki yaga ma we wele kajɛŋgɛ ni, pa we yaa shɔ!
 
9 Yɛnŋɛlɛ, màa ɛrɛzɛn tirige ka kɔw wa Ezhipiti tara ma pan ki ni;
màa cɛngɛlɛ kele purɔ ma ke yirige, mɛɛ ki sanri wa ke tara ti ni.
10 Mà laga gbɛgɛlɛ ki kan jɛŋgɛ wa ki yɛgɛ,
kì ndire kan ma ye tara ti ni fɔ ma tara ti yin lagapyew.
11 Ki yinmɛ pìla yanwira ti tɔn,
ki njere tìla pye paa Yɛnŋɛlɛ li sɛdiri tire tugbɔɔrɔ ti njere ti yɛn.
12 Ki njere tìla tɔnlɔndɔnlɔ ma saa gbɔn fɔ wa kɔgɔje wi na,
a ki njere tunmɔɔrɔ tì saa gbɔn fɔ wa Efirati gbaan wi na.
 
13 Yiŋgi na mbogo ŋga kìgi maga, a ma sigi jan,
maga kan torofɛnnɛ pe ni fuun pe yɛn naga pire ti yuun.
14 Yan cɛlɛ wi yɛn naga kaa naga jogo,
woŋgaala pe yɛn na paan naga kaa.
 
15 Yɛnŋɛlɛ na yawa pi ni fuun fɔ, sɔngɔrɔ ma pan we kɔrɔgɔ!
Mbɔɔn ta wa naayeri, ma yɛgɛ ki sogo ma wele, ma ki ɛrɛzɛn tirige ki shɔ!
16 Mboro jate ŋga mà sanri, taga go singi!
Ki pinambyɔ ŋa mà wɔ, ma fanŋga kan wi yeri!
17 Kasɔn kì ɛrɛzɛn tirige ki sogo, a pège kɔɔnlɔ kɔɔnlɔ,
pe tɔngɔ ma pe wɔ wa ma kayaŋga gbɔgɔ ki ni!
18 Lere ŋa mà wɔ, wi yɛn wa ma kalige kɛɛ ki na,
kɛɛ taga wi na maa wele wi na;
ki lere ŋa mà fanŋga kan wi yeri,
kɛɛ taga wi na maa wele wi na.
19 Ki ka pye ma, we se laga ma na fyew,
fanŋga fɔnŋgɔ le we ni, pa we yaa lɔɔn sɔnni!
20 Yawe Yɛnŋɛlɛ, Yɛnŋɛlɛ na yawa pi ni fuun fɔ, we pye we sɔngɔrɔ ma kɔrɔgɔ naa!
Ta we wele kajɛŋgɛ ni, pa we yaa shɔ!