Yɛnŋɛlɛ lo li yɛn kiti kɔnfɔ we
75
1 Yurukɔɔlɔ to wi sɛwɛ yurugo. Pe maa ki koo yurugo ŋga kɔlɔmɔ na, pe maa ki yinri: «Maga kaga tɔngɔ.» Asafu Yɛnŋɛlɛ gbɔgɔyurugo. Yurugo.
2 We yɛn nɔɔ sɔnni, e, Yɛnŋɛlɛ, we yɛn nɔɔ sɔnni;
ma yɛn yɛgɛ ŋga na we yɛn naga sɛnrɛ yuun.
We yɛn nɔɔ kagbɔgɔlɔ ke yari.
3 Yɛnŋɛlɛ lì yo fɔ: «Wagati ŋa mi yaa ka kɔn mbe tɛgɛ, na wiga ka gbɔn,
mi jate mi yaa ka kiti wi kɔn kasinŋge ni.
4 Tara ti kaa yɛgɛ to naa ti nawa woolo pe ni fuun pe ni,
muwi mi mari yerege ti nɔgɔna cɛnyaara ti na.» Wɔnmatigiwɛn laga.
5 Mi yɛn naga yuun mbele pe maa pe yɛɛ gbogo pe kan fɔ: «Yaga kaa ye yɛɛ gbogo,»
naga yuun lepeele pe kan fɔ: «Yaga kaa ye yɛɛ nari.»
6 «Yaga kaa ye yɛgɛ ki tungu ma,
yaga ka ye yɛgɛ ki waga mbaa yɛɛ gbɔgɔwɔ sɛnrɛ yuun.»
7 Katugu gbɔgɔwɔ tawa pila yiri wa yɔnlɔ yirisaga kɛɛ yeri,
pila yiri wa yɔnlɔ tosaga kɛɛ yeri,
pila si yiri wa gbinri wi ni.
8 Mà jɛn Yɛnŋɛlɛ lo li ma kiti wi kɔn;
li ma lere wa tirige, mbe wa yirige.
9 Wɔjɛnnɛ la yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ li kɛɛ,
na li yɛn ma yin duvɛn wɛlɛwɛ ni, ŋa wi yɛn ma pinlɛ wi yɛɛ ni na ŋgbɔrɔgɔ kɔɔn.
Li yɛn naa kanŋgi lepeele mbele fuun pe yɛn laga tara na pe kan poo wɔ;
pe daga mboo wɔ fɔ mbe sa sindɛrɛ ti ni fuun ti pinlɛ mberi wɔ.
 
10 Mi wo na, mi yaa laga wogo ki yari suyi;
mi yaa la yuuro koo mbaa Zhakɔbu Yɛnŋɛlɛ li sɔnni.
11 Mi yaa ka lepeele pe yɛɛ gbɔgɔwɔ pi kɔ mboo wɔ wa;
ma si yala, lesinmbele poro yɔlɔgɔ ko yaa ka yiri caw.