Yawe Yɛnŋɛlɛ, pan mala saga fyaw
70
1 Yurukɔɔlɔ to wi sɛwɛ yurugo. Davidi Yɛnŋɛlɛ gbɔgɔyurugo. Nandowo yurugo.
2 E, Yɛnŋɛlɛ na shɔ,
Yawe Yɛnŋɛlɛ, fyɛɛlɛ ma pan mala saga!
3 Mbele paa ki jaa mbanla gbo, Yɛnŋɛlɛ sa ti pe fɛrɛ shɔ, pe go ki sogo pe na!
Mbele paa ki jaa tipege mbanla ta, Yɛnŋɛlɛ sa ti pe tifaga fɔ paa sɔngɔrɔ puŋgo na!
4 Mbele paa tɛgɛ na na kiyakiya kiyakiya,
paa sɔngɔrɔ puŋgo na fɛrɛ nda tì pe yigi ti kala na!
5 Mbele fuun pe yɛn nɔɔ lagajaa,
poro mbe yin nayinmɛ ni, paa yɔgɔri ma kala na!
Mboro ŋa ma yɛn shɔfɔ, ma yɛn ma mbele ndanla,
poro mbaa ki yuun suyi fɔ: «Yɛnŋɛlɛ lì gbɔgɔ.»
6 Mi wo na, mi yɛn tege na, ma pye fyɔnwɔ fɔ.
E, Yɛnŋɛlɛ, fyɛɛlɛ ma pan mala saga!
Mboro ma yɛn na sagafɔ konaa na shɔfɔ;
Yawe Yɛnŋɛlɛ, maga ka mɔ na sagawa pi ni!