Cɛngɛlɛ ke ni fuun kaa Yɛnŋɛlɛ li sɔnni
67
1 Yurukɔɔlɔ to wi sɛwɛ yurugo, ŋga pe maa koo na ŋgɔni gbɔɔn. Yɛnŋɛlɛ gbɔgɔyurugo. Yurugo.
2 Yɛnŋɛlɛ sa we yinriwɛ ta, li duwaw we na!
Laa we wele kajɛŋgɛ ni! Wɔnmatigiwɛn laga.
3 Jaŋgo laga tara na, leele pɔɔn kapyege ki jɛn,
cɛngɛlɛ ke ni fuun kege jɛn fɔ mboro ma yɛn shɔfɔ we!
 
4 E, Yɛnŋɛlɛ, ki yaga cɛngɛlɛ kaa ma sɔnni!
Ki yaga cɛngɛlɛ ke ni fuun kaa ma sɔnni!
5 Tara woolo paa yɔgɔri paa nayinmɛ yuuro koo;
katugu ma maa kiti wi kɔɔn cɛngɛlɛ ke na kasinŋge ni.
Ma maa tara woolo pe yɛgɛ sinni laga tara na. Wɔnmatigiwɛn laga.
6 E, Yɛnŋɛlɛ, ki yaga cɛngɛlɛ kaa ma sɔnni!
Ki yaga cɛngɛlɛ ke ni fuun kaa ma sɔnni!
 
7 Tara na yarilire ti maa yɔngɔ.
Yɛnŋɛlɛ, we Yɛnŋɛlɛ, ma maa duwaw we na.
8 Ee, Yɛnŋɛlɛ sa duwaw we na!
Leele pe ni fuun paa fyɛ li yɛgɛ fɔ sa gbɔn wa dunruya wi kɔsaga ki na!