Yɛnŋɛlɛ li yaa ka jɔlɔgɔ wa sɛnpere yofɛnnɛ pe na
64
1 Yurukɔɔlɔ to wi sɛwɛ yurugo. Davidi Yɛnŋɛlɛ gbɔgɔyurugo.
2 E, Yɛnŋɛlɛ, mila jɛɛn na gbelege ŋga gbele, ki logo;
na go shɔ na juguye pe yeri, poro mbele mila fyɛ pe yɛgɛ we!
3 Na shɔ lepeele pe yɔn lemɛ pi na,
konaa mala shɔ kapege pyefɛnnɛ pe du lemɛ pi na!
 
4 Pe yɔnrɔ tì tanla paa tokobi yɛn ŋa pè yɔ;
pe sɛnrɛ tì pe na sugulo, paa wangala yɛn ŋgele pè gbɛgɛlɛ.
5 Pe ma lara mbe lere ŋa wi yɛn jɛrɛgisaga fu wi wɔn ke ni;
pe ma fo maa wɔn, pe yɛrɛ na fyɛ.
6 Pe maa fanŋga nii pe yɛɛ ni kapege pyewe pi na,
pe maa para pɛŋgɛlɛ ŋgele pe yaa sa le larawa ke wogo na,
pe maa yuun fɔ: «Lere kpɛ se kala la jɛn wa ki wogo ki ni.»
7 Kapege ko pe maa jate mbe pye,
pe ma yo fɔ: «We yɔn lemɛ pì gbɛgɛlɛ ma yala dɛ!»
Kaselege kona, sɛnwee wi nawa kagala naa kagala ŋgele ke yɛn wa wi kotogo na, ke yɛn paa wetijugo yɛn, ŋga ki tijuguwo pi se jɛn.
 
8 Ɛɛn fɔ, Yɛnŋɛlɛ li yaa pe wɔn wangala ni,
ke yaa pe ta, mbe pe fo, mbe pe jaanri.
9 Pe yɛɛra yɔn sɛnrɛ to ti yaa pe yigi mbe pe jan,
lere o lere ka pe yan, wi yaa la go fingi mbaa tɛgɛ pe na.
10 Lere pyew wi yaa ka fyɛ,
pe yaa kaa Yɛnŋɛlɛ li kapyegele ke yɛgɛ yuun,
mbe kagala ŋgele lì pye ke kɔrɔ jɛn.
11 Lesinmbele pe yaa kaa yɔgɔri Yawe Yɛnŋɛlɛ li kapyege ki kala na,
mbe pe yɛɛ karafa li na;
leele mbele fuun pe nawa pi yɛn ma filige pe na, pe yaa kaa yɔgɔri ki kala na.