Yɛnŋɛlɛ, ma kagbaraga ki tawa pì mbɔnrɔ yaraga pyew ki na
63
1 Davidi Yɛnŋɛlɛ gbɔgɔyurugo. Wìla ki kɔ sanga ŋa ni, wìla pye wa Zhuda tara gbinri wi ni.
2 E, Yɛnŋɛlɛ, mboro ma yɛn na Yɛnŋɛlɛ le,
mi yɛn nɔɔ lagajaa, ma la ki yɛn na na paa tɔnmɔ wɔgɔ yɛn;
na wire ti lombondo ti yɛn na tile nɔɔ lagajaa
paa yɛgɛ ŋga na tara nda tì waga ma jɛɛnri, ma pye tɔnmɔ woro ti ni, tɔnmɔ kala li ma pye ti na we.
3 Ki kala na, mbanla ta wa ma laga kpoyi ki ni, mi yɛn nɔɔ wele jɛŋgɛ,
mbe ta mbɔɔn yawa po naa ma gbɔgɔwɔ pi yan.
4 Katugu ma kagbaraga ki tawa pì mbɔnrɔ yinwege ki na,
ki kala na, mi yaa la yuuro koo mbaa ma sɔnni.
 
5 Kì pye ma, mi yaa lɔɔn shari na yinwege piliye yi ni fuun ni,
mi yaa lanla kɛyɛn yi yinrigi wa naayeri ma mɛgɛ ni mbaa ma yɛnri.
6 Ki yaa na yɛnlɛ ti, paa yɛgɛ ŋga na lere ma kaa yaakara tanra ka, nda ti yɛn yanlaga naa sɔmbɛ ni;
mi yaa kaa ma sɔnni yɔgɔrimɔ gbɔɔ ni.
 
7 Na mi ka pye wa na sinlɛsaga, na jatere wi ma tigi ma na,
mi ma koro na jatere piin ma wogo ki na yembinɛ li ni fuun ni,
8 katugu mboro ma yɛn na sagafɔ we.
Mbanla ta larasaga wa ma kanwira ti nɔgɔ, mi yɛn na jɔrɔgi nayinmɛ ni.
9 Mì mara ma na na kotogo ki ni fuun ni,
ma kalige kɛɛ ki yɛn mala tɔgɔ.
 
10 Ɛɛn fɔ, mbele paa ki jaa mbanla gbo,
ki yaga pe tigi wa tara ti nɔgɔ, wa ti latijugo ki ni!
11 Ki yaga pe pe gbo tokobi ni,
pe pye dabaala pe yaakara!
12 Ɛɛn fɔ wunlunaŋa wi yaa yɔgɔrimɔ ta Yɛnŋɛlɛ li kala na;
lere o lere wi ma wugu Yɛnŋɛlɛ li mɛgɛ ki na, wo yaa ka gbɔgɔwɔ ta,
katugu yagboyoolo pe yɔn ki yaa ka tɔn pe na.