Le Yɛnŋɛlɛ li tanla, mbe ya pye yɛyinŋge na
62
1 Yurukɔɔlɔ to wi sɛwɛ yurugo, mbe yala Yedutun wi yurugo kɔlɔmɔ pi ni. Davidi Yɛnŋɛlɛ gbɔgɔyurugo.
2 Pa mi ma yɛyinŋge ta le Yɛnŋɛlɛ lo nuŋgba tanla,
mi maa shɔwɔ pi taa lo nuŋgba yeri.
3 Lo nuŋgba li yɛn walaga nala go singi naa na shɔfɔ,
li yɛn paa na malaga sigeca yɛn, yaraga ko ka kpɛ sanla kan mbe to.
 
4 Ye yaa koro mbaa gbogolo mbe to lere na fɔ sa gbɔn wagati wiwiin?
Ye maa wi jaa mboo gbo, paa yɛgɛ ŋga na mbogo ŋga kì yɛri pe ma gbogolo ki na mbege jan we,
nakoma paa yɛgɛ ŋga na lere ma jasa mbogo ŋga kì jɔgɔ ki jan we.
 
5 Ye ma yɔn wa nuŋgba mbe ki lerefɔ wi jan mboo laga wa wi cɛnsagbɔgɔ ki na,
yagbogolo koro ke yɛn ma pe ndanla.
Pe maa duwaw piin wa pe yɔn ko ni,
ɛɛn fɔ wa pe nawa po ni, pe maa na daŋgi. Wɔnmatigiwɛn laga.
6 Pa mi yaa yɛyinŋge ta le Yɛnŋɛlɛ lo nuŋgba tanla,
katugu lo li yaa jigi tagasaga kan na yeri.
7 Lo nuŋgba li yɛn walaga nala go singi naa na shɔfɔ,
li yɛn paa na malaga sigeca yɛn, yaraga ka kpɛ sanla kan mbe to.
8 Pa na shɔwɔ po naa na gbɔgɔwɔ pi ni, ti maa yinrigi wa Yɛnŋɛlɛ li yeri;
Yɛnŋɛlɛ lo li yɛn walaga ŋga ki yɛn fanŋga ni nala go singi konaa na larasaga.
9 Yoro sɛnwee piile wele, ye ye jigi wi taga li na sanga pyew;
yaa ye nawa kagala ke yɛgɛ yuun, yaa ke tanli li yɛgɛ sɔgɔwɔ;
katugu Yɛnŋɛlɛ lo li yɛn we larasaga ye. Wɔnmatigiwɛn laga.
10 Ee, sɛnwee piile pe ma toro paa tifɛlɛgɛ yɛn,
sɛnweele pe woro yaraga ka ndɛɛ yagboyoolo.
Ali na ma ka pe ni fuun pe pinlɛ mbe pe taga culo na,
pe ni fuun pe yaa tifaga mbe wɛ tifɛlɛgɛ ki na.
 
11 Yaga ka ye jigi wi taga lewɛlɛwɛ kapyere ti na,
yaga ka ye jigi wi taga yaara nda yè shɔ fanŋga na ti na.
Na ye yarijɛndɛ ti kaa lege la kee yɛgɛ,
yaga ka ye jigi wi taga ti na.
12 Yɛnŋɛlɛ lì keli ma para ki koŋgbanŋga na,
ma nuru ma para ki shyɛn wogo na maga ŋgban, a mìgi logo;
lì yo fɔ: «Mi ŋa Yɛnŋɛlɛ, muwi mi yɛn yawa pi ni fuun fɔ we.»
13 We Fɔ, mboro ma yɛn fun kagbaraga fɔ we;
katugu ma yaa ka sɛnwee nuŋgba nuŋgba pyew wi sara mbe yala wi kapyegele ke ni.