Yɛnŋɛlɛ yɛnrɛwɛ lɔɔn saga
57
1 Yurukɔɔlɔ to wi sɛwɛ yurugo. Pe maa ki koo yurugo ŋga kɔlɔmɔ na, pe maa ki yinri: «Maga kaga tɔngɔ.» Davidi yurugo yi, wìla ki kɔ sanga ŋa ni wìla fe wunlunaŋa Sawuli wi yɛgɛ ma saa lara wa waliwege ki ni.
2 Na yinriwɛ ta, e Yɛnŋɛlɛ, na yinriwɛ ta!
Katugu mboro mìlan yɛɛ karafa ma na.
Mì lara wa ma kanwira ti nɔgɔ, fɔ jɔlɔgɔ sanga wi sa toro.
3 Mi yɛn na gbele na Yɛnŋɛlɛ na yaara ti ni fuun ti go na li yinri,
Yɛnŋɛlɛ na li ma kala li ni fuun li pye na kan mbeli yɔn fili we.
4 Mbeli ta wa naayeri, li yaa na shɔ,
li yaa fɛrɛ wa mbele pe yɛn nala jɔlɔ pe na. Wɔnmatigiwɛn laga.
Yɛnŋɛlɛ li yaa li kagbaraga konaa li yɛn sɛnrɛ nuŋgba yofɔ yɛgɛ ŋga na, ki pye mbege naga na na.
 
5 Mi yɛn jaraye sɔgɔwɔ,
mi yɛn ma sinlɛ lewɛlimbɛlɛ sɔgɔwɔ;
pe ŋgangala ke yɛn pyombyo paa njaanra naa sandiga wangala yɛn.
Pe yɔnrɔ ti yɛn ma pe paa shɔrina taan yɛn.
 
6 E, Yɛnŋɛlɛ, ma gbemɛ po mba pì wɛ naayeri wi ni fuun wi na, pi naga;
ki yaga ma gbɔgɔwɔ pi pye tara ti lagapyew ki ni!
 
7 Pàa mɛrɛ jan wa na yɛgɛ mbe ta mbanla jan,
na jatere wìla piri na na fɔ jɛŋgɛ;
pàa titɛgɛ kɔn wa na yɛgɛ,
ɛɛn fɔ poro yɛrɛ pè kaa to wa ki titɛgɛ ki ni.
 
8 Na jatere wi yɛn ma cɛn na na, e Yɛnŋɛlɛ, na jatere wi yɛn ma cɛn na na;
mi yaa yurugo shɔ, mi yaa yurugo shɔ mbe Yɛnŋɛlɛ li sɔn yarigbɔnrɔ ni.
9 Na jatere, yɛn ma yiri!
Na juru naa na ŋgɔni, ye yɛn ye yiri;
mi yaa keli mbe yɛn lalaaga ki yɛgɛ, mbe leele pe yɛn.
 
10 We Fɔ, mi yaa ma sɔn tara woolo pe sɔgɔwɔ,
mi yaa yurugo kɔ mbɔɔn sɔn cɛngɛlɛ ke sɔgɔwɔ;
11 katugu ma kagbaraga kì gbɔgɔ ma gbɔn fɔ wa yɛnŋɛlɛ na,
ma yɛn sɛnrɛ nuŋgba yofɔ yɛgɛ ŋga na, kì yagara ma wɛ kambaara ti na.
 
12 E, Yɛnŋɛlɛ, ma gbemɛ po mba pì wɛ naayeri wi ni fuun wi na, pi naga;
ki yaga ma gbɔgɔwɔ pi pye tara ti lagapyew ki ni!