Leele mbele pe woro na fyɛ Yɛnŋɛlɛ yɛgɛ, pe yaa ka kɔ yɛgɛ ŋga na
53
1 Yurukɔɔlɔ to wi sɛwɛ yurugo, pe maa ki koo na wegele wiin. Davidi nagawa yurugo.
2 Lembige ki maga yo wa ki nawa fɔ:
«Yɛnŋɛlɛ woro wa.»
Pè pe yɛɛ jɔgɔ.
Pe yɛn na katijangara piin.
Kajɛŋgɛ pyefɔ kpɛ woro wa.
3 Ma Yɛnŋɛlɛ li ta wa naayeri, lìli yɛgɛ ki sogo na sɛnwee piile pe wele,
jaŋgo mbege jɛn na kaa pye tijinliwɛ fɔ yɛn pe ni, ŋa wi yɛn na Yɛnŋɛlɛ li lagajaa.
4 Pe ni fuun pè laga Yɛnŋɛlɛ li na,
pe ni fuun pè pinlɛ ma jɔgɔ.
Kajɛŋgɛ pyefɔ kpɛ woro pe ni, ali nuŋgba san.
 
5 Yɛnŋɛlɛ lì yo fɔ:
«Naga yɛn ma, mbele fuun pe yɛn na kapere ti piin, pee kala jɛn wi le?
Pe yɛn nala woolo pe nii, paa yɛgɛ ŋga na pe ma kaa na suro nii we.
Pe woro na yɛnri mi ŋa Yɛnŋɛlɛ na yeri.»
 
6 Kooŋga fyɛrɛ gbɔrɔ yaa ka pe yigi fɔ paa seri,
mbe sigi ta fyɛrɛ kala woro wa;
ee, Yɛnŋɛlɛ li yaa ka li woolo pe juguye pe tɔngɔ mbe pe kajeere ti jaraga lagapyew.
Fɛrɛ yaa ka pe yigi, katugu Yɛnŋɛlɛ lì je pe na.
 
7 Ambɔ wi yaa yiri wa Siyɔn ca mbe pan mbe Izirayɛli woolo pe shɔ, na lo ma?
Na Yɛnŋɛlɛ liga ka li woolo pe cɛnlɔmɔ pi kanŋga,
poro mbele Zhakɔbu setirige piile pe yaa kaa yɔgɔri,
poro mbele Izirayɛli woolo pe yaa ka yin nayinmɛ ni.