Lere ŋa wi yɛn na jɔlɔ, wa yɛn na Yɛnŋɛlɛ li yɛnri, jaŋgo luu kala yaga
38
1 Davidi Yɛnŋɛlɛ gbɔgɔyurugo. Nandowo yurugo.
2 Yawe Yɛnŋɛlɛ, mà nawa ŋgban na ni, ɛɛn fɔ maga kanla jɛrɛgi;
ma yɛn naŋgbanwa gbɔɔ ni na ni, ɛɛn fɔ maga ka jɔlɔgɔ wa na na.
3 Katugu ma wangala kànla sugulo,
ma kɛɛ kì gbɔn na na.
4 Na wire ti ni fuun ti yɛn nala yaa ma naŋgbanwa gbɔɔ pi kala na,
yaraga ko ka kpɛ woro ma yɔn wa na kajeere ti ni, na kapege ki kala na.
5 Katugu na kambasinnde tì lɛgɛ ma gbogolo na go na,
ti yɛn paa tugugbɔrɔ yɛn na yiin na ni.
6 Na sagbanra tì fɔngɔ ma finriwɛ le,
ko pye ma, na lembigewe pi kala na.
7 Mì te, na fanŋga kì kɔ na ni pew fɔ mala kuru,
pilige nuŋgba nuŋgba pyew na jatere wi yɛn ma piri na na.
8 Na sɛnnɛ li yɛn nala sorogi fɔ jɛŋgɛ,
na wire ti ni fuun ti yɛn nala yaa.
9 Fanŋga si koro na ni naa, na wire ti ni fuun tì ku na na pew,
mi koro na jɛɛn, katugu mi yɛn na jɔlɔ wa na kotogo na.
 
10 Yawe Yɛnŋɛlɛ, ŋga mi yɛn na jaa, maga jɛn;
ŋga ki yɛn mala nawa pi tanga na na, ki woro ma lara ma na.
11 Na sunndo wi yɛn na kɔɔn na na ŋgbanga, na fanŋga ki yɛn na koo,
na yɛngɛlɛ ke woro na yiin naa.
12 Na wɛnnɛ naa na pinlɛyɛɛnlɛ pè laga na na, na jɔlɔgɔ ki kala na;
na sefɛnnɛ pè pe yɛɛ laga lali na ni.
13 Mbele pe yɛn naga jaa mbanla gbo, pe yɛn na pɛŋgɛlɛ nii na na,
mbele pe yɛn na jaa kapege mbanla ta, pe yɛn nala jɔgɔsɛnrɛ yuun,
pilige ki lomboŋgo ki ni, pe ma koro na yɔn nii na na.
 
14 Ɛɛn fɔ mi wo na, mi yɛn paa nuŋgbojili yɛn, mila logo;
mi yɛn paa bombo yɛn, mi sanla yɔn ki yɛngɛ mbe sɛnpyɔ kpɛ yo.
15 Mi yɛn paa lere ŋa wi woro na nuru,
ŋa wila lere yɔn sogo sɛnpyɔ ni.
 
16 Yawe Yɛnŋɛlɛ, mboro mìlan jigi wi taga ma na,
mboro ma yaa na yɔn sogo Yawe Yɛnŋɛlɛ, na Yɛnŋɛlɛ.
17 Ko mì yo fɔ: «Maga ka ti paa tɛgɛ mbaa yɔgɔri, naa mì wɔnri ki kala na;
maga ka ti paa pe yɛɛ gbogo na na, na mi ka kurugo mbe to we.»
18 Katugu kì koro jɛnri, mi yaa to,
na jɔlɔgɔ ki si ŋga na na bere.
19 Ee, mì yere na kajɔgɔrɔ ti ni,
na kapege kìlan jatere wi piri na na.
 
20 Na juguye pe yɛn ŋgbaanla, ma pye fanŋga ni,
mbele pànla panra go fu, pe yɛn ma lɛgɛ.
21 Pe mala kajɛŋgɛ ki fɔgɔ tɔn kapege ni,
pe maa na jɛrɛgi, katugu mi yɛn naga lagajaa mbaa kajɛŋgɛ piin.
22 E, Yawe Yɛnŋɛlɛ, maga kanla wa!
Na Yɛnŋɛlɛ, maga kɔɔn yɛɛ laga lali na ni!
23 We Fɔ, na shɔfɔ, fyɛɛlɛ ma pan mala saga!