Maga ka nawa ŋgban lepee wi yaritara ti kala na
37
1 Davidi Yɛnŋɛlɛ gbɔgɔyurugo.
Maga ka nawa ŋgban lepeele pe kala na,
maga kaa yɛgɛ yinrigi mbele pe yɛn na kapere piin pe na!
2 Pe yaa ka fanla fyaw paa yan yɛn,
pe yaa ka waga paa yantipirige ma kaa ku we.
 
3 Ma jigi wi taga Yawe Yɛnŋɛlɛ li na, maa kajɛŋgɛ piin,
kona ma yaa cɛn laga tara ti ni, mbaa ma yinwege ki piin yɛyinŋge na.
4 Ma ti Yawe Yɛnŋɛlɛ li kala lɔɔn ndanla jɛŋgɛ mbe wɛ yaraga ki ni fuun na,
pa kona li yaa yaraga ŋga maa jaa wa ma kotogo na ki kan ma yeri.
 
5 Ma kala li le Yawe Yɛnŋɛlɛ li kɛɛ,
mɔɔ jigi wi taga li na, lo li yaa ma kala li yɛgɛ wɔ.
6 Ma yɛn ma sin yɛgɛ ŋga na, li yaa ki yirige funwa na paa yanwa yɛn,
mbɔɔn tanga ki yirige funwa na paa yɔnlɔfunŋgbanga yɛn.
 
7 Pyeri maa Yawe Yɛnŋɛlɛ lo wele, maga kun ma yɛɛ ni maa li singi,
leele mbele pe kagala kaa yɔngɔ na kee yɛgɛ, maga ka nawa ŋgban pe kala na,
maga ka kɔnrɔ ta katijangara pyefɛnnɛ pe kala na!
8 Maga ka nawa ŋgban, naŋgbanwa ndorogo ki yaga;
maga ka nawa ŋgban, nakoma ki yaa ma le kapege.
9 Katugu kapere pyefɛnnɛ pe yaa ka kɔ mbe wɔ wa,
ɛɛn fɔ mbele pè pe jigi wi taga Yawe Yɛnŋɛlɛ li na, pe yaa ka tara ti ta pe woro.
 
10 Sanni wagati jɛnri ni, lepee wi se yan naa,
ma yaa ka wele wa wi cɛnsaga ki ni, ma soo yan naa.
11 Ɛɛn fɔ, leele mbele pè pe yɛɛ tirige, poro pe yaa tara ti ta pe woro;
pe yaa ka yɛyinŋge gbɔgɔ ta mbaa yɔgɔri.
 
12 Lepee wi ma yɔn le lesinŋɛ wi na,
wi maa wi ŋgangala ke kaa naa fingiri ke ni.
13 Ɛɛn fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛn na tɛgɛ kapege pyefɔ wi na,
katugu li yɛgɛ yɛn wi jɔlɔgɔ pilige ki na kila paan tɔɔn.
 
14 Lepeele pe yɛn na pe tokobiye pe kologi wa pe woforo ti ni,
pè pe sandira ti taga,
jaŋgo mbe lere ŋa wi yɛn tege ni konaa fyɔnwɔ fɔ wi ni pe wɔn mbe pe gbo,
mbe ta mbe mbele pe yɛn na tanri kozinnɛ li na pe kɔnlɔgi.
15 Ɛɛn fɔ, pe tokobiye pe yaa ka poro yɛrɛ jate pe sugulo wa pe sunndoolo pe na,
pe sandira ti yaa ka kaari.
 
16 Lesinŋɛ wi yarijɛndɛ jɛnri ta
ko mbɔnrɔ lepeele pe yarijɛndɛ tawa po na;
17 katugu lepee wi fanŋga ki yaa ka to,
ɛɛn fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ li ma lesinmbele pe tɔgɔ.
 
18 Leele mbele pe nawa pi yɛn ma filige pe na, Yawe Yɛnŋɛlɛ li maa jatere piin pe wogo na;
tara nda pè ta kɔrɔgɔ ti yaa ka koro pe kan fɔ sanga pyew.
19 Jɔlɔgɔ sanga ni, pe se ka fɛrɛ shɔ;
fuŋgo gbɔgɔ sanga ni, pe yaa kaa yaakara taa mbaa kaa mbaa tinni.
 
20 Ee, lepeele pe yaa ka tɔngɔ mbe wɔ wa,
Yawe Yɛnŋɛlɛ li juguye pe yaa ka kɔ mbe wɔ wa paa yarifyɛɛnrɛ yɛn,
pe yaa ka kɔ saw, pe yaa ka kɔ saw paa wirige yɛn.
 
21 Lepee wi ma saa jin, ɛɛn fɔ wila ti sɔngɔrɔ mberi kan;
ɛɛn fɔ, lesinŋɛ wo maa leele yinriwɛ taa, nɛɛ kaan.
22 Katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ li ka duwaw leele mbele na, poro yaa ka tara ti ta pe woro;
ɛɛn fɔ li ka leele mbele daŋga, poro yaa ka kɔ mbe wɔ wa.
 
23 Lere ŋa wi tangalɔmɔ pi yɛn ma Yawe Yɛnŋɛlɛ li ndanla,
li ma yeresaga kan ki fɔ wi yinwege ki yeri.
24 Na wi ka kurugo, wila to,
katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ li maa yigi kɛɛ na.
 
25 Mìla pye pyɔ jɛɛ, koni mì lɛ ma pye lelɛŋgbaraga,
mi faga yan gbɛn fɔ Yɛnŋɛlɛ li je lesinŋɛ wi na,
nakoma wi setirige piile pe yɛn na yaakara yɛnri.
26 Lesinŋɛ wi maa sɛnwee yinriwɛ taa pilige pyew, na fɔrɔ tari leele pe na;
wi setirige piile pe yaa duwaw ta.
 
27 Ma yɛɛ laga lali tipege ki ni, maa kajɛŋgɛ piin,
pa ma yaa koro wa tara ti ni fɔ sanga pyew!
28 Katugu ŋga kì sin ko ki yɛn ma Yawe Yɛnŋɛlɛ li ndanla;
laa li lesinmbele pe wa.
 
Li maa pe kɔrɔsi sanga pyew,
ɛɛn fɔ lepeele pe setirige piile pe yaa ka tɔngɔ mbe wɔ wa.
29 Lesinmbele pe yaa ka tara ti ta pe woro,
pe yaa ka cɛn wa tara ti ni fɔ sanga pyew.
 
30 Kajɛnmɛ sɛnrɛ ti maa yinrigi wa lesinŋɛ wi yɔn,
ŋga kì sin ko wi maa yuun.
31 Wi Yɛnŋɛlɛ li lasiri wi yɛn wa wi kotogo na,
wa wi tangala li ni, wi se kurugo mbe to.
 
32 Lepee wi ma pɛri na lesinŋɛ wi wele,
wi maa ki lagajaa mboo gbo.
33 Ɛɛn fɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ laa wi le wi kɛɛ;
na paga kari wi ni sa kiti kɔn wi na, laa ti kiti wi to wi na mboo le jɔlɔgɔ.
 
34 Ma jigi wi taga Yawe Yɛnŋɛlɛ li na, maa tanri li konɔ li na,
li yaa kɔɔn yirige mbe tara ti kan ma yeri ti pye ma woro;
ma yaa ka lepeele pe yan pe yɛn na koo na woo wa.
 
35 Mì lepee wi yan wa wi lewɛlɛwɛ kapyere ti ni,
wi fanŋga kìla pye na gbogo na kee yɛgɛ paa tigbɔgɔ yɛn, ŋga kì fun.
36 Ɛɛn fɔ wì toro, wii yan naa,
mùu lagaja, ɛɛn fɔ mi suu yan naa.
 
37 Lere ŋa wi nawa pi yɛn ma filige wi na, taa kɔrɔsi, ŋa wi yɛn ma sin maa wi wele;
ma yaa ki yan fɔ lere ŋa wi yɛn yɛyinŋgefɔ, wi yaa yinwetɔnlɔgɔ ta!
38 Ɛɛn fɔ mbele pe ma yiri ma je, pe ni fuun pe yaa ka tɔngɔ mbe wɔ wa,
lepee wi goto kala li yaa ka pye jɔgɔwɔ.
 
39 Yawe Yɛnŋɛlɛ li ma lesinmbele pe shɔ,
lo li ma pye pe larasaga jɔlɔgɔ sanga ni.
40 Yawe Yɛnŋɛlɛ li ma pe kɛɛ tɔgɔ, mbe pe shɔ;
li ma pe wɔ wa lepeele pe kɛɛ, mbe pe shɔ,
katugu pè pe yɛɛ karafa li na.