Yɛnŋɛlɛ na li yɛn dafɔ konaa shɔfɔ, sɔnmɔ yɛn li woo
33
1 Yoro mbele ye yɛn lesinmbele, yaa jɔrɔgi yaa yɔgɔri Yawe Yɛnŋɛlɛ li mɛgɛ ni;
ki yɛn ma yala mbele pe nawa pi yɛn ma filige paa li sɔnni.
2 Yaa Yawe Yɛnŋɛlɛ li shari ŋgɔni ni,
yaa juru maŋgala kɛ woo wi gbɔɔn yaa li sɔnni!
3 Ye yurugo fɔnŋgɔ wɔ yege kɔ li mɛgɛ ni,
ye ye yarigbɔnrɔ ti gbɔn yeri kɛnlɛgi, ye ti magala li yirige yeli sɔn!
 
4 Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɛnrɛ ti yɛn ma sin,
lere mbe ya taga li kapyegele ke ni fuun ke na.
5 Kasinŋge naa kaselege ko ki yɛn mali ndanla;
Yawe Yɛnŋɛlɛ li kagbaraga kì dunruya wi lagapyew ki yin.
6 Yawe Yɛnŋɛlɛ lì naayeri wi da li sɛnrɛ to fanŋga na;
naayeri wi nawa yaara tì da li yɔn tifɛlɛgɛ ko fanŋga na.
7 Li ma kɔgɔje tɔnmɔ pi ni fuun pi gbogolo laga nuŋgba,
li ma tɔnŋgbɔɔ pi gbogolo maa tɛgɛ wa titɛgbɔrɔ ti ni.
 
8 Tara woolo, ye ni fuun yaa fyɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ!
Dunruya woolo, yaa seri fyɛrɛ ti na li yɛgɛ!
9 Katugu li ka sɛnrɛ nda yo, ki kala li ma pye;
li ka yo yaraga ŋga mbe pye, ko ki ma pye.
 
10 Yawe Yɛnŋɛlɛ lo li ma cɛngɛlɛ kè kagala ŋgele kɔn mbe pye ke sa;
lo li ma kagala ŋgele leele pe yɛn na jate mbe pye ke jɔgɔ.
11 Ɛɛn fɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ lì kagala ŋgele kɔn mbe pye ke yaa koro wa ke yɔnlɔ li ni suyi;
li nawa kagala ŋgele lì kɔn ma tɛgɛ, ke yaa koro wa ke yɔnlɔ li ni sanga pyew fɔ tetete.
12 Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛn cɛnlɛ na woolo Yɛnŋɛlɛ, fɛrɛwɛ yɛn pe woo;
leele mbele lì wɔ li woolo, fɛrɛwɛ yɛn pe woo!
 
13 Yawe Yɛnŋɛlɛ li ma koro wa naayeri na wele,
li yɛgɛ yɛn sɛnwee piile pe ni fuun pe na.
 
14 Mbeli ta wa li cɛnsaga ki ni, li yɛn na tara woolo pe ni fuun pe wele.
15 Lo li jatere pyelɔmɔ le sɛnwee pyew wi ni;
li yɛn na pe kapyegele ke ni fuun ke kɔrɔsi.
 
16 Maliŋgbɔɔnlɔ pe lɛgɛwɛ po ma pi ma wunlunaŋa wi shɔ wa malaga,
maliŋgbɔɔn kotogofɔ wi fanŋga gbɔgɔ ko ma ki maa shɔ.
17 Mbɔɔn jigi wi taga malaga gbɔnshɔn na mbe yo wɔɔn shɔ wa malaga, ko yɛn wagafe,
shɔn wo naa wi fanŋga ki ni fuun ni, wi se ya lere shɔ.
18 Ɛɛn fɔ mbele pe maa fyɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ, li maa wele pe na,
poro mbele pe ma pe jigi wi taga li kagbaraga ki na we;
19 jaŋgo mbe pe shɔ kunwɔ pi kɛɛ,
mbe pe kala li yɔn pe kan fuŋgo sanga ni.
 
20 Woro wo na, we jigi wi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ lo na;
lo li yɛn we sagafɔ konaa we tugurɔn sigeyaraga na we go singi.
21 Ee, we yɛn na yɔgɔri wa we nawa lo kala na,
wè we jigi wi taga lo na, Yɛnŋɛlɛ kpoyi lo na.
 
22 E, Yawe Yɛnŋɛlɛ, ki yaga ma kagbaraga pye we kan,
katugu we jigi wi yɛn mboro na!