Lere ŋa wi kapere ti kala yaga wi na, wi yɛn fɛrɛwɛ na
32
1 Davidi yurugo. Nagawa yurugo.
Lere ŋa wi kajɔɔgɔ kì kɔ ma wɔ wa,
a wi kapere ti kala yaga wi na,
fɛrɛwɛ yɛn wi woo!
2 Lere ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ li woro naa kajɔɔgɔ ki jate wi go na naa,
wo ŋa nambara woro wa wi jatere wi ni,
fɛrɛwɛ yɛn wi woo!
 
3 Sanga ŋa ni mìla na yɔn ki tɔn na kapere ti na,
na fanŋga kìla pye na koo, a mila jɛɛn sanga pyew;
4 katugu màa pye nala jɔlɔ sɔnlɔ naa yembinɛ.
Na fanŋga kìla pye na koo paa tipile ma kaa na yangara kanga na we. Wɔnmatigiwɛn laga.
5 Ɛɛn fɔ puŋgo na, mìla na kapege ki yo ma kan,
mi sila na kajɔɔgɔ ki lara ma na.
Mìla yo fɔ: «Mì yere na kolomɔ pi na Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na.»
Mboro wo na, a mà silan kajɔɔgɔ ki kala yaga na na. Wɔnmatigiwɛn laga.
 
6 Ki kala na, mbele pe yɛn sinmbele ma ni, pe daga mbaa ma yɛnri wagati jɛnŋɛ wi na;
kona, ali na kaŋgbanga kaa jaa mbe pe ta, ki se gbɔn pe na.
7 Mboro ma yɛn na larasaga ye,
ma maa na shoo jɔlɔgɔ gbɔgɔ ki kɛɛ;
màla maga nala shoo,
ki kala na, mi yɛn na yɔgɔrimɔ yuuro koo. Wɔnmatigiwɛn laga.
 
8 We Fɔ wì yo fɔ:
«Mi yaa ma kara mbɔɔn naga konɔ na ma daga mbe lɛ li ni;
mi yaa yɛrɛwɛ kan ma yeri, na yɛgɛ yaa pye ma na.
9 Maga ka pye tijinliwɛ fu fɔ paa shɔn nakoma sofile woroso yɛn;
poro mbele pe ma karafe naa mana le wa pe yɔnrɔ ti na, na pe yeregi konaa na pe yɛgɛ sinni,
jaŋgo paa ma sɛnrɛ ti nuru
 
10 Jɔlɔgɔ lɛgɛrɛ yɛn ma gbɛgɛlɛ lepee wi kan,
ɛɛn fɔ lere ŋa wùu jigi wi taga Yawe Yɛnŋɛlɛ li na, li yinriwɛ tawa pi ma tɔn wi na.
11 Yoro lesinmbele, yaa yɔgɔri Yawe Yɛnŋɛlɛ li mɛgɛ ni!
Ye yin nayinmɛ ni, yaa yɔgɔrimɔ yuuro koo, yoro mbele fuun ye nawa pi yɛn ma sin we!