Yɛnŋɛlɛ mboro ma yɛn na go sigefɔ we
31
1 Yurukɔɔlɔ to wi sɛwɛ yurugo. Davidi Yɛnŋɛlɛ gbɔgɔyurugo.
2 Yawe Yɛnŋɛlɛ, pa mìlan yɛɛ karafa mboro na;
maga ka ti mbe fɛrɛ shɔ fyew!
Na shɔ, naa ma yɛn ma sin ko kala na!
3 Nuŋgbolo jan ma logo na yeri, fyɛɛlɛ ma pan mala shɔ!
Ki yaga ma pye walaga ŋga ki yɛn na larasaga,
konaa malaga sigeca ŋga ki yɛn nala shoo!
4 Ee, mboro ma yɛn na walaga ŋga ki yɛn na larasaga, naa na malaga sigeca nala shoo.
Ma mɛgɛ ko kala na, ki yaga maa na kɔnri konaa maa na yɛgɛ sinni!
5 Na wɔ wa mɛrɛ nda pè jan na na ti ni,
katugu mboro ma yɛn na go sigefɔ we.
 
6 Mi yɛn nala yinnɛ li nii ma kɛɛ,
Yawe Yɛnŋɛlɛ, mboro ŋa Yɛnŋɛlɛ na kaselege wolo, na go shɔ!
 
7 Mbele pe maa yarisunndo gbogo, pe kala li yɛn mala mbɛn;
mi wo na, mìlan jigi wi taga Yawe Yɛnŋɛlɛ lo na.
 
8 Mila jaa mbaa yɔgɔri jɛŋgɛ konaa mbaa nayinmɛ nii ma kagbaraga ki kala na;
katugu ma yɛgɛ yɛn na tege ki na,
na nawa pì tanga yɛgɛ ŋga na màga jɛn.
9 Mɛɛ na le jugu wi kɛɛ,
ɛɛn fɔ màla yirige mala yerege na tɔɔrɔ ti na, ma ti a mì koro na yɛɛ kan.
 
10 Yawe Yɛnŋɛlɛ, na yinriwɛ ta,
katugu na nawa pì tanga na na;
lawɔrɔ ti na, na yɛngɛlɛ kè jɔgɔ na na,
na wire tì wɔ ti yɛɛ yɔnlɔ, a na jatere wì piri na na.
11 Mi yɛn nala yinwege ki piin nandangawa ni,
mi yɛn na jɛɛn wa jɔlɔgɔ ki ni na yinwege piliye yi ni fuun ni.
Na fanŋga ki yɛn na koo na ni na kajɔgɔrɔ ti kala na,
na kajeere ti yɛn na kuun na na.
 
12 Na juguye pe ni fuun pe yɛn nala tegele lagapyew,
mì pye titɛgɛrɛ yaraga na cɛnyɛɛnlɛ pe yeri fun;
mì pye fyɛrɛ yaraga na wɛnnɛ pe yeri,
leele mbele ka fili na ni wa konɔ, poro ma fe ma laga na na.
13 Pè fɛgɛ na na, paa yɛgɛ ŋga na pe ma kaa fɛgɛ lere ŋa wì ku wi na we;
mi yɛn paa yaapige ŋga kì jɔgɔ ki yɛn.
14 Sɛnpere nda lelɛgɛrɛ yɛn na yuun na na, mi yɛn nari nuru;
fyɛrɛ kapyere to ti yɛn mala maga lagapyew.
Pe yɛn na pe yɛɛ yaan na mɛgɛ ni,
pe yɛn na yɔn nii na na mbanla gbo.
 
15 Ɛɛn fɔ mi wo na, mìlan jigi wi taga ma na Yawe Yɛnŋɛlɛ;
mi yɛn na yuun fɔ: «Mboro ma yɛn na Yɛnŋɛlɛ le!»
16 Na yinwege ki yɛn ma kɛɛ,
na shɔ na juguye poro naa na jɔlɔfɛnnɛ pe kɛɛ!
17 Mi ŋa ma tunmbyee, ki yaga mala wele kajɛŋgɛ ni!
Na shɔ ma kagbaraga ki kala na!
 
18 Yawe Yɛnŋɛlɛ, na mi kɔɔn yɛnri sanga ŋa ni, maga ka ti mbe fɛrɛ shɔ;
lepeele poro mbe fɛrɛ shɔ,
pe tigi yɔnmboro wa kuulo tara!
19 Yagbogolo yofɛnnɛ pe yɔnrɔ ti tɔn pe na,
poro mbele pe maa yɔn gbɔgɔwɔ sɛnrɛ yuun lesinŋɛ wi na, naga piin yɛɛ gbɔgɔwɔ ni konaa leele tifagawa ni!
 
20 Ma kajɛŋgɛ pyege kì gbɔgɔ,
ma maa ki piin mbele pe maa fyɛ ma yɛgɛ pe kan,
naga piin mbele pe ma pe yɛɛ karafa ma na pe kan sɛnwee piile pe yɛgɛ na.
21 Ma ma pe lara ma yɛɛ yɛgɛ sɔgɔwɔ mbele pe maa pe jɔlɔ pe na.
Ma ma pe lara wa ma paraga go ki ni, sɛnjagara nda ti maa yuun ti na.
 
22 Sɔnmɔ yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ li woo!
Katugu lìli kagbaraga ŋga ki yɛn kafɔnnɔ wogo ki naga na na,
mi ŋa mìla pye ndɛɛ ca yi, ŋga pè maliŋgbɔɔnlɔ cɛnsaga kan ki tanla maga yɔn tɔn we.
23 Na jatere wìla piri na na, fɔ a mì yo fɔ:
«Pànla purɔ mala wɔ wa ma yɛgɛ sɔgɔwɔ.»
Ɛɛn fɔ, naa mìla kaa ma yɛnrɛwɛ gbɔɔ yɛnri,
màa na yɛnrɛwɛ pi logo.
 
24 Yoro mbele fuun ye yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ li lesinmbele,
ye ti li ye ndanla!
Yawe Yɛnŋɛlɛ li maa mbele pè taga li na pe go singi,
ɛɛn fɔ mbele pe maa pe yɛɛ gbogo, li ma jɔlɔgɔ gbɔgɔ wa poro na.
25 Yoro mbele fuun yè ye jigi wi taga Yawe Yɛnŋɛlɛ li na,
ye fanŋga le ye yɛɛ ni, ye kotogo ta!