Yɛnŋɛlɛ li sɛnyoro
29
1 Davidi Yɛnŋɛlɛ gbɔgɔyurugo.
Yoro naayeri fanŋga fɛnnɛ, yaa Yawe Yɛnŋɛlɛ li gbogo!
Yaa li gbogo yaa li fanŋga ki sɔnni!
2 Ye Yawe Yɛnŋɛlɛ li mɛgɛ ki gbɔgɔ!
Ye fɔli ye ye yɛrɛ ti jiile wa tara Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ yeli gbɔgɔ, li yɛn kpoyi yɛgɛ ŋga na ki kala!
 
3 Yawe Yɛnŋɛlɛ li magala li yɛn na yinrigi wa tɔnmɔ pi go na,
Yɛnŋɛlɛ na gbɔgɔwɔ wolo li yɛn na yɛnŋɛlɛ gbaanra piin;
Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛn tɔnŋgbɔɔ pi go na.
4 Yawe Yɛnŋɛlɛ li magala li yɛn fanŋga ni,
Yawe Yɛnŋɛlɛ li magala li yɛn fanŋga gbɔgɔ ni.
5 Yawe Yɛnŋɛlɛ li magala li ma sɛdiri tire ti walagi,
Yawe Yɛnŋɛlɛ li ma Liban tara sɛdiri tire ti walagi mari jaanri.
6 Li ma ti Liban tara yanwira ti maa yeni na kanni paa napɛnɛ yirifɔnmbɔlɔ yɛn;
li ma ti Ɛrimɔ yanwira ti maa yeni na kanni paa yannɔ yirifɔnmbɔlɔ yɛn.
7 Yawe Yɛnŋɛlɛ li magala li maa kasɔn ŋgbanli janri na yinrigi.
8 Yawe Yɛnŋɛlɛ li magala li maa gbinri wi tigile,
Yawe Yɛnŋɛlɛ li maa Kadɛshi gbinri wi tigile.
9 Yawe Yɛnŋɛlɛ li magala li ma safuwe wi ŋgbanga wi ma se;
li magala li ma ti kɔɔrɔ ti ma koro waga.
Wa li gbɔgɔgo ki ni, pe ni fuun pe yɛn na yuun fɔ: «Gbɔgɔwɔ yɛn Yɛnŋɛlɛ li woo!»
 
10 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa pye wunluwɔ tɔnŋgbɔɔ pi pansanga wi ni,
Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛn wunluwɔ fɔ sanga pyew.
11 Yawe Yɛnŋɛlɛ li fanŋga kan li woolo pe yeri;
li duwaw pe na, li yɛyinŋge kan pe yeri!