Yɛnŋɛlɛ, konɔ na maa jaa mbe lɛ, li naga na na
25
1 Davidi Yɛnŋɛlɛ gbɔgɔyurugo.
Yawe Yɛnŋɛlɛ, mi yɛn na wele mboro yeri.
2 Na Yɛnŋɛlɛ, mìlan jigi wi taga mboro na,
maga ka ti mbe fɛrɛ shɔ,
maga ka ti na juguye paa yɔgɔri na na!
3 Mbele pè pe jigi wi taga ma na, wo wa se fɛrɛ shɔ;
ɛɛn fɔ, mbele pè yiri ma je ma na go fu, poro yaa ka fɛrɛ shɔ.
 
4 Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma koŋgolo ke naga na na,
mala kara ma kondɛgɛŋgɛlɛ ke ni!
5 Tanla yɛgɛ sinni wa ma kaselege konɔ li ni, maa na nari;
katugu mboro ma yɛn na shɔfɔ Yɛnŋɛlɛ le.
Na jigi wi yɛn mboro na pilige pyew.
 
6 Yawe Yɛnŋɛlɛ, jatere pye ma yinriwɛ tawa naa ma kagbaraga ki na,
katugu maga lɛ wa, ti yɛn kɔsaga fu.
7 Maga kaa jatere piin na lefɔnrɔ sanga kajɔgɔrɔ to naa na kapere ti na!
Ma kagbaraga ki kala na, ta nawa tuun na na Yawe Yɛnŋɛlɛ, mboro ŋa ma yɛn ma yɔn!
 
8 Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛn ma yɔn, ma pye sinnɛ;
ko kala na li ma konɔ na li daga mbe lɛ li naga kapere pyefɛnnɛ pe na.
9 Leele mbele pè pe yɛɛ go sogo, li maa pe yɛgɛ sinni wa kasinŋge ki ni,
na pe kara li konɔ li ni.
10 Yawe Yɛnŋɛlɛ li koŋgolo ke maa li kagbaraga naa kasinŋge ki nari
mbele pe mali yɔn finliwɛ naa li kondɛgɛŋgɛlɛ ke lɛ na tanri ke na pe na.
 
11 Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma mɛgɛ gbɔgɔwɔ pi kala na, na kapere ti kala yaga na na,
katugu ti yɛn ma lɛgɛ.
12 Lere ŋa wi maa fyɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ,
konɔ na ki lerefɔ wi daga mbe lɛ, li mali naga wi na.
13 Ki fɔ wi yaa wi yinwege ki pye wa fɛrɛwɛ pi ni,
wi setirige piile pe yaa tara ti ta pe kɔrɔgɔ.
14 Leele mbele pe maa fyɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ, li ma li ŋgundo kagala ke telege pe na,
ma li yɔn finliwɛ pi naga pe na.
 
15 Yawe Yɛnŋɛlɛ lo mi yɛn na wele suyi,
katugu li yaa na tɔɔrɔ ti wɔ wa na yigimɛrɛ ti ni.
16 We Fɔ, ki yaga ma yɛgɛ wa na yeri, mala yinriwɛ ta,
katugu mì koro na yɛ, ma pye fyɔnwɔ fɔ!
17 Na nawa pì tanga na na fɔ jɛŋgɛ.
Ki yaga mala shɔ na jatere piriwɛn pi ni!
18 Na tege naa na jɔlɔgɔ ki wele,
mala kapere ti ni fuun ti kala yaga na na!
19 Ki wele, yɛgɛ ŋga na na juguye pe yɛn ma lɛgɛ we,
a pànla panra fɔ tipege.
20 Tanla go singi mala shɔ!
Mboro mìlan yɛɛ karafa ma na, maga ka ti mbe fɛrɛ shɔ!
21 Ki yaga maa na go singi nawa jɛmbɛ naa kasinŋge ki kala na,
katugu mìlan jigi wi taga ma na.
 
22 E, Yɛnŋɛlɛ, Izirayɛli woolo pe shɔ pe jɔlɔgɔ ki ni fuun ki ni!