Yɛnŋɛlɛ li yaa ye wa li shɛrigo gbɔgɔ ki ni
24
1 Davidi Yɛnŋɛlɛ gbɔgɔyurugo.
Tara to naa ti nawa yaara ti ni fuun ti yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ lo woro;
dunruya wo naa wi nawa yaara ti ni fuun ti yɛn lo woro.
2 Lo lì tara ti teŋge wa kɔgɔjeye pe na,
ma ti a ti yere jɛŋgɛ wa gbaanla pe na.
 
3 Ambɔ wi mbe ya lugu wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li yanwiga ki na?
Ambɔ wi yaa ka sa yere wa li cɛnsaga kpoyi ki ni?
4 Wo wi yɛn lere ŋa wi yɛn jɛrɛgisaga fu, a wi nawa pì filige wi na,
wi suu yɛɛ kan yagbogowo pi yeri,
wila wugu yagbolo na.
5 Ko lerefɔ wo yaa duwaw ta Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri,
wi shɔfɔ Yɛnŋɛlɛ li yaa laa jate lesinŋɛ.
6 Ko woolo poro pe yɛn na Yɛnŋɛlɛ li lagajaa jɛŋgɛ;
poro pe maa Zhakɔbu wi Yɛnŋɛlɛ li lagajaa. Wɔnmatigiwɛn laga.
 
7 Yoro yeyɔnrɔ kɔɔrɔ, ye yɛngɛlɛ!
Yeyɔnrɔ kɔɔrɔ nda wa maga lɛ wa fafafa, ye yɛngɛlɛ tiyɔngɔ,
jaŋgo wunlunaŋa ŋa wi yɛn gbɔgɔwɔ fɔ wi ye!
8 Ambɔ wi yɛn ki wunlunaŋa ŋa wi yɛn gbɔgɔwɔ fɔ wo?
Wo wi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ na fanŋga fɔ naa yafɔ,
Yawe Yɛnŋɛlɛ na li yɛn yafɔ wa malaga ki ni.
 
9 Yoro yeyɔnrɔ kɔɔrɔ, ye yɛngɛlɛ!
Yoro yeyɔnrɔ kɔɔrɔ nda wa maga lɛ wa fafafa, ye yɛngɛlɛ tiyɔngɔ,
jaŋgo wunlunaŋa ŋa wi yɛn gbɔgɔwɔ fɔ wi ye!
10 Ambɔ wi yɛn ki wunlunaŋa ŋa wi yɛn gbɔgɔwɔ fɔ wo?
Yawe Yɛnŋɛlɛ na yawa pi ni fuun fɔ loli.
Lo li yɛn wunlunaŋa ŋa wi yɛn gbɔgɔwɔ fɔ we. Wɔnmatigiwɛn laga.