Ŋga Yɛnŋɛlɛ li yɛn na jaa mbele pè taga li na pe yeri
15
1 Davidi Yɛnŋɛlɛ gbɔgɔyurugo.
Yawe Yɛnŋɛlɛ, ambɔ wi yaa ka sa cɛn wa ma shɛrigo gbɔgɔ ki ni?
Ambɔ wi yaa ka sa cɛn wa ma yanwiga kpoyi ki na mbɔɔn gbɔgɔ?
2 Ko fɔ wo wi yɛn lere ŋa wi tangala li yɛn jɛrɛgisaga fu,
a wila kasinŋge piin,
na kaselege yuun wi nawa pi ni fuun pi ni.
3 Wila lere mɛpege yeri wa wi yɔn,
wila tipege pye wi lewee yɛnlɛ na,
wila sila wi cɛnyɛɛnlɛ pe tegele.
4 Mbele pè je Yɛnŋɛlɛ li na, pe yɛn maa mbɛn;
ɛɛn fɔ mbele pe maa fyɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ, wi maa pe gbogo.
Wi ka wugu mbe yo wi yaa kala na pye, wi mali pye, ali na li ka pye mbe ŋgban o.
5 Wi ka lere jin penjara ni, wila la tɔnli jaa ti go na;
wila yɛnlɛ mbe yarikanga shɔ mbe lere ŋa wi yɛn jɛrɛgisaga fu wa le kɛɛ.
 
Lere ŋa kaa tanri ma, wi se to fyew.