Yɛnŋɛlɛ li ma ŋa wi yɛn tege na wi shɔ
10
1 Yawe Yɛnŋɛlɛ, yiŋgi na, a mà sɔɔn yɛɛ laga lali na ni?
Yiŋgi na jɔlɔgɔ sanga ni, ma mɛɛ ma yɛɛ lara?
2 Lepeele, wa pe yɛɛ gbɔgɔwɔ pi ni,
pe ma taga jɔlɔgɔ fɛnnɛ pe na na pe tege.
Yɔn lemɛ mba pè le, pe ma pe yigi wa pi ni
3 Lepee wi maa wi yɛɛ gbogo wa wi jogopere ti ni,
lere ŋa wi maa tɔnli pee jaa fanŋga na, wi maa Yawe Yɛnŋɛlɛ li tegele nali tifaga.
 
4 Lepee, wa wi yɛɛ gbɔgɔwɔ pi ni, wi maa yuun fɔ:
«Yɛnŋɛlɛ woro wa. Li se lere le jɔlɔgɔ.»
Wi jatere wi kɔ wowi yɛɛn.
5 Wi kapyegele ke ni fuun ke maa yɔngɔ wi kan sanga pyew,
Yɛnŋɛlɛ li kiti kɔngɔ kila gbɔn wi na;
wi ma wi juguye pe pɛ ma pe wɔ wa.
 
6 Wi maa wi yɛɛ piin fɔ: «Yaraga ko ka kpɛ silan ta,
jɔlɔgɔ ko ka kpɛ se gbɔn na na fɔ sanga pyew.»
7 Daŋga sɛnrɛ, naa lefanlaga sɛnrɛ konaa lewɛlɛwɛ sɛnrɛ ti yɛn wa wi yɔn,
tipege naa mbasinmɛ sɛnrɛ ti maa yinrigi wa wi yɔn ki ni.
 
8 Wi ma saa lara na singi le cara ti tanla,
wi ma lere ŋa wi yɛn jɛrɛgisaga fu wi gbo larawa;
wi maa fanŋga fu fɔ wi wele tipege ni.
9 Wi ma lara na singi wa wi larasaga paa jara ma kaa pye wa wi wege,
wi ma lara na singi mbe to fyɔnwɔ fɔ wi na,
wi maa nɛgɛ mboo le wa wi mɛrɛ ti ni, mbe suu yigi.
10 Wi ma gbɔw, ma sogo,
ŋa wi yɛn tege na, wi mɛɛ to wa ki lepee wi fanŋga ki nɔgɔ.
11 Lepee wi mɛɛ wi yɛɛ pye fɔ: «Yɛnŋɛlɛ li yɔn woro wa,
li woro na jaa mbe ka jɛn wa,
li woro na yaraga ka kpɛ yaan.»
 
12 Yawe Yɛnŋɛlɛ, yiri! Yɛnŋɛlɛ, kala la pye!
Maga ka fɛgɛ fyɔnwɔ fɛnnɛ pe na!
13 Yiŋgi na lepee wi nɛɛ tɛgɛ ma na Yɛnŋɛlɛ,
nɛɛ ki yuun wa wi nawa fɔ ma se kaa yewe wi yɔn sɛnrɛ?
 
14 Yɛnŋɛlɛ, ŋa wi yɛn tege na, mboro maa wi jɔlɔgɔ naa wi tege ki yaan;
maa wi wele mboo kala li lɛ.
Ŋa wi yɛn tege na, wi maa kala li le mboro kɛɛ,
mboro ma yɛn pijiriwe wi sagafɔ we.
 
15 Lepee tipee we, maa fanŋga ki jɔgɔ!
Maa yewe tipege ŋga wì pye, wigi yɛgɛ naga,
jaŋgo ki tulugo kpɛ ka ka yan naa!
16 Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛn wunluwɔ sanga pyew fɔ tetete;
cɛngɛlɛ sanŋgala kè kɔ ma wɔ wa li tara.
 
17 Yawe Yɛnŋɛlɛ, mbele pe yɛn tege na, ŋga paa jaa, ma maga logo,
ma ma kotogo kan pe yeri,
ma ma nuŋgbolo jan ma logo pe yeri,
18 mbe ta mbe tanga kan pijiriwe wi yeri konaa ŋa paa jɔlɔ wi yeri.
Kona sɛnwee pyɔ ŋa laga tara na, wo wa se lere kan wi sunndo wila kɔɔn wi na naa.