Yɛnŋɛlɛ li yɛn woŋgaala pe tafɔ
Likatɔlɔ
39
1 Likatɔlɔye pe ma pe piile pe se sanga ŋa ni, maa jɛn le?
Lufanɛɛlɛ pe kaa siin sanga ŋa ni, ma maa pe yaan le?
2 Pe ma yeyɛn yɔn ŋga pye kugbɔ ki ni mbe si jɛn mbe se, ma maga jɛn le?
Pe ma kaa pe piile pe se sanga ŋa ni, maa jɛn le?
3 Pe ma sugulo, mɛɛ pe piile pe se;
kona pe mɛɛ shɔ pe sege jɔlɔgɔ ki kɛɛ.
4 Pe piile pe ma fanŋga ta, ma lɛ wa yan,
pe ma kaa lagala pe nɛɛlɛ pe na, paa sɔngɔrɔ mbe pan pe kɔrɔgɔ naa.
Yan sofile
5 Ambɔ wi yan sofile wi yaga wi yɛɛ kan wila kee?
Ambɔ wi mana li sangala wi na maa wa?
6 Tara nda ti yɛn ma waga, mìri pye wi laga,
ma tara laga falafala ŋga ki yɛn kɔ ni ki pye wi cɛnsaga.
7 Wi kala woro wa ca nawa tinmɛ pi ni,
wotoroye mbele sofilele maa tilele, wila la pe fevɛnnɛ pe jɔrɔgɔmɔ mba pe maa jɔrɔgi pe na pi nuru.
8 Wi maa yanri na toro wa yanwira ti na naa yaakara ti lagajaa,
wi maa yan tipirige cɛnlɛ pyew ki lagajaa.
Yannɔ
9 Naga yɛn ma, yannɔ wi mbe yɛnlɛ mbaa tunŋgo piin ma kan le?
Wi mbe yɛnlɛ mbe sinlɛ wa naŋgboŋgo ki ni le?
10 Ma mbe ya mboo le maŋga na mbe yo wila fali ma kan le?
Wi mbe yɛnlɛ mbaa falinɛrɛ capire ti tile ma puŋgo na, mbɔɔn kɛrɛ laga ki yɔn yala wa gbunlundɛgɛ ki ni le?
11 Naga yɛn ma, mboro mbe yɛnlɛ mbɔɔn jigi wi taga wi na, fɔ wi yɛn fanŋga ni,
ki kala na ma yaa ma kɛrɛ tunndo ti ni fuun ti le wi kɛɛ le?
12 Ma mbe yɛnlɛ mbe taga ki na fɔ wi yaa ma yarilire ti shiye ma kan,
mbe kari sari gbogolo wa ma yarilire sunsaga ki na le?
Kɔnrɔsogolo
13 Kɔnrɔsogolo wi maa wi kanwira ti gbɔɔn yɔgɔrimɔ ni,
ɛɛn fɔ wi se ya yiri sire na paa jagapan yɛn.
14 Wi maa jɛnrɛwɛ pi se le tara, mbe kari mboo toro le,
mbe ti taambugɔ ki tufunwɔ pi maa wɛri.
15 Wi ma fɛgɛ ki na fɔ yaraga ka mbe ya mboo tangala mboo yaari tɔlɔgɔ ni,
wi ma fɛgɛ ki na fɔ woŋgbɔ wa mbe ya mboo tangala mboo purugu.
16 Wi yɛn ma wɛli wi piile pe ni, ndɛɛ wo yɛɛra piile ma,
wila la wi pisege tege ko jate.
17 Katugu Yɛnŋɛlɛ lii kajɛnmɛ kan wi yeri,
lii si tijinliwɛ kan wi yeri.
18 Ɛɛn fɔ na wi ka yiri mbe yere mbaa fee,
wi ma fe ma saa shɔn naa wi fevɔ pe toro pew.
Shɔn
19 Naga yɛn ma, mboro ma fanŋga kan shɔn wi yeri wi le?
Mboro ma mbɛlɛwɛ kan wi yeri maa yɔlɔgɔ ki fere wi le?
20 Mboro ma ti wi ma ya na yeni paa gbatɔ yɛn wi le?
Wi yɛɛ gbɔgɔwɔ gbelege ki maa fyɛrɛ waa lere na.
21 Wi maa gbunlundɛgɛ tara ti gbɔɔn wi yenjoro ti ni, na yɔgɔri wi fanŋga ki kala na,
wi ma fe mbe sa maliŋgbɔɔnlɔ pe fili.
22 Wila la fyɛrɛ ti jate yaraga ka, yaraga ko ka kpɛ na sunndo kɔngɔ wa wi na,
wila tokobi fɔ yan mbe sɔngɔrɔ puŋgo na.
23 Sanŋgbɔ ŋa wi yɛn ma yanŋga wi kanŋgaga ki na, wi maa tinni wangala ke ni,
naa njanraga ŋga ki maa yɛngɛlɛ ki ni konaa sɔgbɔ wi ni.
24 Wi maa wire mbaa fee mbaa kee lagapyew,
na pe ka mbanlaga ki win, wi se ya yere laga nuŋgba naa.
25 Na paga mbanlaga ki win, wi ma gbele maga shɔ hanhan,
wi ma koro lege na malaga ki nuwɔ taa,
wi maa maliŋgbɔɔnlɔ teele pe jɔrɔgɔmɔ pi nuru,
na maliŋgbɔɔnlɔ pe tinmɛ taa.
Gbinlɛ naa yɔn
26 Naga yɛn ma, mboro ma ma tijinliwɛ pi kan gbinlɛ wi yeri, wi mɛɛ ya ma yiri sire na wi le?
Mboro ma ma, ti wi mɛɛ kanwira ti jaraga ma kari wa yɔnlɔparawa kalige kɛɛ yeri wi le?
27 Naga yɛn ma mboro ma ma konɔ kan yɔn wi yeri wi mɛɛ yiri wa naayeri wi le?
Mboro ma maga yo wi kan fɔ wi sa sere ti pɔ lege wa naayeri wi le?
28 Pa wi cɛnsaga ki ma pye wa waara ti sɔgɔwɔ, pa wi maa wɔnlɔ wa,
yanwiga titɔnlɔgɔ ki namunjɔ wo wi ma pye wi larasaga ye.
29 Wi ma koro wa ki laga ki na, na wi kagboro ti pɛɛlɛ,
wi ma koro wa lege nari yaan.
30 Wi piile pe ma kasanwa pi wɔ,
yarikugo ka pye laga ŋga na, pa wi ma pye wa.