Kajɛnmɛ pi ma ta se yeri
28
1 Warifuwe wi wɔsaga yɛn wa,
tɛ wi ma jogo ma cɔnri laga ŋga na ki yɛn wa.
2 Pe maa tugurɔn ti woo wa tara ti ni,
pe ma yaanŋguro ti yan ma tuguyɛnrɛ ti wɔ.
 
3 Leele pe ma ye kasɔn yanwa ni wa tara ti nɔgɔ, ma diwi wi kɔ maa wɔ wa,
pe maa tara ti tunru nari, sanni ma tigi fɔ wa nɔgɔna,
pe ma saa na sinndɛɛrɛ wɔrɔ ti lagajaa wa diwi wi ni, wa diwi wɔlɔ li ni.
4 Pe ma were ti wɔ mari jugo, mari laga lali leele pe cɛnsara ti ni,
lara nda sɛnwee se ya yere wa tɔɔrɔ na;
pe ma manda pɔ mari yigi na yɔlɔ ti na wa ki were ti ni, to nda ti ma pye ma lali leele pe ni.
5 Sɛnwee wi yaakara ti maa taa na yinrigi tara nda ni,
pe ma ki tara ti nɔgɔna wi tugu, mari pagala, mari wa mari kanŋga,
maga tɛgɛ ndɛɛ kasɔn yaraga sogo.
6 Pa pe maa safiri sinndɛɛrɛ sɔnŋgbanga woro ti taa wa ki yaanŋguro ti ni,
pa pe maa tɛ muwɛ pi taa wa fun.
 
7 Kara kasannjɛrɛ ti sigi konɔ li saga jɛn,
pɛtɛɛlɛ pe faga konɔ li yan yɛnlɛ ni.
8 Yan yaara ti wunluwɔ wi fa gbɔn wa gbɛn;
jara wi fa gbɔn wa ki laga ki na gbɛn.
 
9 Sɛnwee piile pe ma saa to walaga ki na mbege ya,
pe ma yanwiga ki pagala fɔ wa ki nɔgɔ ki na.
10 Pe ma walaga ki ya ma torosaga wɔ wa ki nawa;
pe ma tara ti nɔgɔna yarijɛndɛ ti ni fuun ti yan yɛnlɛ ni.
11 Pe ma tɔnmɔ wegele ke tɔn ma ke fanri,
ma yarijɛndɛ nda ti yɛn ma lara wa ti lɛ ma yiri ti ni funwa na.
 
12 Ɛɛn fɔ kajɛnmɛ pi maa taa se yeri?
Tijinliwɛ pi tasaga ki yɛn se yeri?
13 Sɛnwee wi se ya mboo sɔnŋgɔ ki jɛn,
katugu pila la taa mbele pe yɛn yinwege na laga tara na poro sɔgɔwɔ.
14 Tɔnŋgbɔɔ tijuguwo pì yo fɔ: «Pi woro laga mi ni!»
Kɔgɔje wì yo fɔ: «Pi woro laga mi yeri!»
 
15 Lere se ya mbe kajɛnmɛ pi suru tɛ piiri na,
lere se ya mboo lɔ warifuwe ni.
16 Ofiri tara tɛ ŋa wì yɔn ma wɛ, wi se ya taanla pi ni,
ɔnikisi sinndɛlɛgɛ sɔnŋgbanga wogo nakoma safiri sinndɛlɛgɛ sɔnŋgbanga wogo ki se ya taanla pi ni.
17 Tɛ nakoma duwale sɔnŋgbanga woo wi se ya taanla pi ni,
pe se ya mboo suru tɛ piiri cɔlɔ yɛnlɛ na.
18 Sinndɛɛrɛ sɔnŋgbanga woro nda pe yinri Korayi nakoma Kirisitali ti woro yaraga le pi tanla;
kajɛnmɛ pì mbɔnrɔ somu sɔnŋgbanga woo na.
19 Etiyopi tara topazi sinndɛlɛgɛ sɔnŋgbanga wogo ki se ya taanla pi ni,
tɛ piiri wi se ya taanla pi ni.
 
20 Ɛɛn fɔ kajɛnmɛ pi maa yinrigi se yeri?
Tijinliwɛ pi tasaga ki yɛn se yeri?
21 Pi yɛn ma lara yaraga yɛnwege pyew ki na,
pi yɛn ma lara naayeri sannjɛrɛ ti na.
22 Kuulo tara to naa kunwɔ pi ni, tì yo fɔ:
«We nuŋgbogolo kàa pi sɛnrɛ logo jate.»
23 Yɛnŋɛlɛ lo lì pi konɔ li saga jɛn,
lo nuŋgba lì pi laga ki saga jɛn;
24 katugu lo li maa wele na gbɔɔn fɔ wa tara ti kɔsaga ki na,
yaraga o yaraga ki yɛn laga tara na, li yɛgɛ yɛn ki ni fuun ki na.
 
25 Sanga ŋa ni làa tifɛlɛgɛ ki nuguwɔ pi kɔn maa tɛgɛ,
sanga ŋa ni làa tɔnmɔ pi lɛgɛwɛ pi jate maa tɛgɛ,
26 sanga ŋa ni làa ŋgasele kɔn ma tɛgɛ tisaga ki kan,
ma koŋgolo wɔ yɛnŋɛlɛ yɛngɛlɛmɛ naa yɛnŋɛlɛ gbaanra ti kan,
27 ko sanga wowi làa kajɛnmɛ pi yan, ma para pi wogo na,
maa gbegele maa tɛgɛ, maa cancan jɛŋgɛ ma pi lɔmɔ pi naga.
28 Ko puŋgo na, a lì si sɛnwee wi pye fɔ:
«Wele, mbaa fyɛ we wi yɛgɛ, ko ki yɛn kajɛnmɛ we!
Mbɔɔn yɛɛ laga kapege ki na, ko ki yɛn tijinliwɛ we!»