Zhɔbu wi yɔn sogomɔ sanmba: Wì yo Yɛnŋɛlɛ li ma kapege pyefɔ wi yaga wi yɛɛ na
24
1 Yiŋgi na Yɛnŋɛlɛ na yawa pi ni fuun fɔ lii si piliye ya tɛgɛ mbaa kiti kɔɔn yi ni;
yiŋgi na mbele pèli jɛn, pe si woro nali yaan laa kala la piin?
2 Leele pe ma pe kɛrɛ ŋgɔngɔlɔ ke kɛ ma ye pe lewee yɛɛnlɛ pe ni, mbe ka taga pe yɛɛra kɛɛrɛ ti na;
pe ma saa yaayoro yu ma saa nari kɔnri nari kaan tila kaa.
3 Pe ma pijiriwe wi sofile wi shɔ wi yeri ma kari wi ni,
pe ma naŋgunjɔ wi nɛgɛ ki shɔ wi yeri mbege tɛgɛ fɔgɔ ŋga pè le wi na ki yɔnlɔ.
 
4 Pe maga pye, ma mbele pe yɛn tege ni pe wɔ wa konɔ li ni,
pe maga ŋgban tara ti fyɔnwɔ fɛnnɛ pe ni fuun pe na, fɔ pe maa lara.
5 Fyɔnwɔ fɛnnɛ pe yɛn paa yan sofilele yɛn wa gbinri wi ni;
pe ma yiri pinliwɛ ni faa, ma kari pe tunŋgo ki na, mbe sa yaakara lagaja;
pa pe ma yaakara ta wa funwa laga falafala ki ni mbe kan pe piile pe yeri.
 
6 Pe ma saa yaayoro yan kɔn wa yan,
mbe sa lepee wi ɛrɛzɛn pire ti cɔ wi kan.
7 Pe ma sinlɛ witiwaga yembinɛ, paraga lama pi kala na,
paritɔnŋgɔ woro pe yeri mbe pe yɛɛ tɔn were ti na.
8 Tisara tugbɔɔrɔ nda ti maa paan wa yanwira ti na, ti ma pe gbɔn,
pe ma tɛlɛgɛ yanwira sinndɛɛrɛ ta na, naa larasaga woro pe yeri ki kala na.
 
9 Lepeele pe ma pijiriwe wi tile maa shɔ wi nɔ wi yeri fanŋga na,
pe ma yaraga ka shɔ ŋa wi yɛn yuŋgbɔgɔrɔ ni wi yeri, mbege tɛgɛ fɔgɔ ŋga pè le wi na ki yɔnlɔ.
10 Pe maga ŋgban pe na, pe maa yanri na toro witiwaga.
Pe ma pe yaga fuŋgo ki ni, mbe pe ŋgbanga mbe yo paa yarilire pɔgɔlɔ ke tungu wa kɛrɛ.
11 Pe maa oliviye tire pire sinmɛ pi woo wa ti wɔsara ti ni pe tafɛnnɛ pe kan;
pe maa ɛrɛzɛn pire ti tangala nari tɔnmɔ pi woo wa ti wɔsara pe kan, mbe sigi ta wɔgɔ yɛn poro yɛrɛ jate pe na.
 
12 Leele mbele pe yɛn na kuun jɔlɔgɔ ki kɛɛ, pe gbelege ki yɛn na yinrigi wa ca nawa,
mbele pè wɛlɛgɛ pe yɛn na gbele na sagawa jaa;
ɛɛn fɔ ki kambapyere nda tila piin pe na, Yɛnŋɛlɛ li woro nari jate.
 
13 Lepeele pe ma yiri ma je yanwa pi na,
yanwa yɛn koŋgolo ŋgele ni, paa koro lɛ,
paa la tanri wa ko koŋgolo koro ni.
14 Legbolere wi ma yiri yirifaga na,
wi ma fyɔnwɔ fɔ ŋa wi yɛn tege na wi gbo;
na yembinɛ li ka wɔ, wi ma kanŋga ma pye yoo.
15 Naŋa jataa wi maa yɔnlɔ ki singi ki kɔ;
wi ma yo fɔ: «Lere kpɛ sanla yan!»
Wi maa yɛɛ go ki tɔn paraga ni.
16 Yembinɛ, wa wɔwɔ pi ni, yoolo pe ma kɔrɔ ki kaw ma ye;
ɛɛn fɔ yɔnlɔ na, pe ma pe yɛɛ tɔn wa pe yinrɛ ti ni ma koro wa,
paa yɔnlɔ yanwa pi jɛn.
17 Pinliwɛ pi ma pye ki leele pe yɛgɛ na paa kunwɔ pi diwi wi yɛn,
katugu kunwɔ pi diwi wi maa sunndo kɔngɔ ŋga kaan, pège jɛn.
 
18 Ɛɛn fɔ ye maa yuun fɔ: «Lepee wi yɛn ma tifaga, na paga wi wa tɔnmɔ go na, pi yaa kari wi ni fyaw!
Wi tasaga ki yɛn ma daŋga wa tara ti ni.
Wi soo ɛrɛzɛn tiire kɛrɛ konɔ li lɛ naa.
19 Wawa po naa yɔnlɔ tufunwɔ pi ni, ti ma nɛzhi wi yan maa kɔ yɛgɛ ŋga na,
ki pyelɔmɔ nuŋgba pi na fun, kuulo tara diwi wi ma kapere pyefɛnnɛ pe tɔn saw.
20 Pe nɔsee wi ma fɛgɛ pe na,
pe ma pye fanga fyɛnrɛ ti yaakara tanra;
lere na la nawa tuun pe na naa,
kambasinŋge ki yaa ka tɔngɔ, paa yɛgɛ ŋga na pe ma kaa tige kɔn maga jan we.»
 
21 Ki leele poro pàa pye na jambasee, jɛlɛ ŋa pyɔ woro wi yeri, wi kɛɛ yaara ti shoo wi yeri;
pe sila naŋgunjɔ wi yigi kala li yɔn.
 
22 Ɛɛn fɔ Yɛnŋɛlɛ li ma lewɛlimbɛlɛ pe purɔ li yawa pi fanŋga na;
na li ka yiri pe kɔrɔgɔ, paa taga ki na mbe yo pe yaa koro go na.
23 Yɛnŋɛlɛ li ma pe yaga, pe maga yan ndɛɛ pe yɛn ma cɛn yɛyinŋge na pɔw,
ɛɛn fɔ li yɛgɛ yɛn pe tangalɔmɔ pi na.
24 Pe ma yiri wagati jɛnri ni, ko puŋgo na mbe si kɔ mbe wɔ wa;
pe ma to paa yɛgɛ ŋga na yarifyɛɛnrɛ ma kaanla ma toori we,
pe ma kɔn ma to, paa yɛgɛ ŋga na pe ma yarilire sheshegele kɔn we.
25 Ambɔ wi mbe ya mbanla yɔn kanŋga mbe yo nda mì yo ti yɛn yagbolo, kaselege ma?
Ambɔ wi yaa ta mbanla sɛnrɛ ti kanŋga sɛnwara?