Zhɔbu wi yɔn sogomɔ mbe kari yɛgɛ: Wì yo wi wɛnnɛ pòo jigi wi kɔn wi na
17
1 Na wɔnwɔn pi yɛn na koo na kee,
na yinwege kì gbɔn ki kɔsaga,
fanga ko ki yɛn nala singi.
2 Mbele pe maa kala lakoo leele na, poro pe yɛn mala maga;
mila ya mbanla yɛngɛlɛ ke tɔn mbe wɔnlɔ, tɛgɛlɛ na paa tegele li kala na.
 
3 E, Yɛnŋɛlɛ, yere na kala li ni le ma yɛɛ tanla;
na mboro ma, ambɔ wi yaa ta mbe yere na kala li ni?
4 Katugu mà pe jatere wi shɔ pe yeri, jaŋgo paga ka tijinliwɛ ta,
ki kala na, ma se pe yaga pe cew ta.
5 Pe yɛn paa lere wa yɛn, ŋa wùu wɛnnɛ yeri lige na,
ma si yala, fuŋgo ki yɛn na wo jate wi piile pe gbɔnlɔ fɔ jɛŋgɛ.
 
6 Leele pànla le yurugo ni,
mi yɛn lere ŋa pe yɛn na cɛnrɛ sunrugu wa wi yɛgɛ ki na.
7 Na yɛngɛlɛ kè wɔ na na, na nawa mba pì tanga na na pi kala na;
na wire tì waga na na ma pye paa yaraga ka yinmɛ yɛn.
8 Lesinmbele paga na kala li wele, ki ma to pe yɔn na;
mbele pe yɛn jɛrɛgisaga fu, pe ma yiri mbele paa la fyɛ Yɛnŋɛlɛ yɛgɛ pe kɔrɔgɔ.
9 Konaa ki ni fuun, lesinŋɛ wi maa ki piin papaga ni, ma koro wa wi konɔ li ni;
leele mbele pe kapyere ti yɛn ma filige, ka maa tari pe fanŋga ki na na kee yɛgɛ.
 
10 Yoro wo na, ye ni fuun ye sɔngɔrɔ ye sɛnyoro ti na naa ye!
Mi si kajɛnŋɛ nuŋgba yan wa ye sɔgɔwɔ.
11 Na yinwege piliye yì kɔ, kagala ŋgele mì kɔn ma tɛgɛ, kè jɔgɔ,
konaa kagala ŋgele kànla ndanla wa na kotogo na ke ni.
12 Pe ma yembinɛ li lɛ nali jate ma yo yɔnlɔ yi,
pe ma yo yanwa pi laga si lali, mbe sigi ta diwi wo wi yɛn na paan.
13 Cɛnsaga ŋga mi yɛn na singi, ko ki yɛn kuulo tara re;
mi yaa sanla sinlɛsaga ki gbegele wa ki laga ki diwi wi ni.
14 Mi yɛn na jɔrɔgi na fanga ki yinri na yuun fɔ: «Mboro ma yɛn na to we!»
Mi yɛn naga yuun fyɛnrɛ ti kan fɔ: «Yoro ye yɛn na nɔ konaa na nɔsepiile jɛɛlɛ wele.»
15 Na jigi tagasaga ko yɛn se san?
Ambɔ wi yɛn nala jigi tagasaga ki yaan naa?
16 Ki yaa pinlɛ mbe tigi na ni, mbe kari wa kuulo tara,
na waga ka pinlɛ mbe ye wa tara ti ni, mbe saa wogo we.