Zhɔbu wi yɔn sogomɔ: Wì yo ŋa wi yɛn wi sɛrɛfɔ wi yɛn wa yɛnŋɛlɛ na
16
1 Kona, a Zhɔbu wì si Elifazi wi pye fɔ:
2 Mìgi sɛnrɛ cɛnlɛ nda ti lɛgɛrɛ logo faa;
yoro ye ni fuun yɛn yɛrifɛnnɛ mbele pe yɛn leele tefɛnnɛ.
3 Ye yaa ki go fu sɛnrɛ ti yowo pi yaga sanga wiwiin?
Yiŋgi kɔɔn nawa pi tanga ma na, a ma silan yɔn sogo yɛɛn?
 
4 Ŋga kì gbɔn na na, ndɛɛ ko ki ja gbɔn ye na,
mi jɛn na ya mbe para paa yɛgɛ ŋga na ye yɛn na para we.
Mi jɛn na sɛnrɛ ta gbogolo mbe yo ye na,
mi jɛn na go yangara ye na yinriwɛ tawa ni.
5 Na yɔn sɛnrɛ ti jɛn na fanŋga kan ye yeri,
sɛnjɛndɛ nda mi jɛn na yo, ti jɛn na ye kotoro ti sogo ye na.
 
6 Koni, na mi ka para, ki se ka kɔn na jɔlɔgɔ ki na,
na mi ka si pyeri, ko mbe ya mbanla jɔlɔgɔ ko laga na na wi le?
7 Koni wo na, Yɛnŋɛlɛ lìlan fanŋga ki kɔ na ni pew!
Yɛnŋɛlɛ, màla go woolo pe ni fuun pe tɔngɔ.
8 Màla yigi kala li tijanga, a ko pye sɛrɛya naga nari fɔ tanga woro na yeri;
na cɔgɔrɔ ti yɛn naga nari fɔ mì pye jɔgɔfɔ.
9 Wa li naŋgbanwa pi ni, Yɛnŋɛlɛ lìlan kɔɔnlɔ paa yɛgɛ ŋga na cɛngɛ ma ki kagboro pye we, ma to na na,
li yɛn nala puro nali ŋgangala ke kaa na mɛgɛ ni;
na jugu wi yɛn nala wele yɛnpele ni.
10 Leele pè pe yɔnrɔ ti yɛngɛ na mɛgɛ ni mbanla figiri,
pe yɛn nala feele nala tifaga.
Pe ni fuun pè gbogolo ma yiri na kɔrɔgɔ.
11 Yɛnŋɛlɛ lìlan le lembasinmbele pe kɛɛ,
lìlan wɔnrɔgɔ mala wa wa lepeele pe kɛɛ.
 
12 Mìla pye yɛyinŋge na, ɛɛn fɔ Yɛnŋɛlɛ lì pan mala yangara, mala gbɔn mala piri,
lìlan yigi wa na kɔnɔ li na mala wɔnrɔgɔ, mala jan, mala kaari kaari;
lìli wangala ke yɛgɛ sin na na mala wɔn.
13 Li wangala ke yɛn na yinrigi kɛɛ ki ni fuun ki na, nala sugulo;
lìlan wɔn na sɛnnɛ li na mali furugu, ali yɛrɛ lii yinriwɛ ta,
lìlan tisoolo li furu mali wo tara.
14 Li yɛn na gbinri na tuun na na paa maliŋgbɔɔn yɛn,
mala wɛlɛgɛ lagapyew.
 
15 Kunwɔ kayaŋga yaripɔrɔ mì yɔli na nii nala wire ti tɔnni,
mìlan go ki piligi wa tara ti ni.
16 Na yɛngɛlɛ kè yanlaga gbelege ki kala na,
kunwɔ pi diwi wi yɛn wa na yɛngɛlɛ ke ni.
17 Ma sigi ta, mi si kapege pye,
na nawa pi yɛn ma filige na na wa na Yɛnŋɛlɛ yɛnrɛwɛ pi ni.
 
18 E, mboro tara, maga kanla kasanwa mba pì wo pi tɔn,
jaŋgo na gbelege ki logo lagapyew.
19 Koni na sɛrɛfɔ wi yɛn wa yɛnŋɛlɛ na makɔ,
ŋa wi yɛn na para na yɔnlɔ, wi yɛn wa naayeri lara ti ni.
 
20 Na wɛnnɛ pe yɛn naga lakoo na na,
ɛɛn fɔ mi yɛn na Yɛnŋɛlɛ li yɛnri yɛntunwɔ ni.
21 Ki yɛn ma yala na sɛrɛfɔ wi pye kala li yɛgɛ wɔfɔ leele poro naa Yɛnŋɛlɛ li sɔgɔwɔ,
wili yɛgɛ wɔ sɛnwee wo naa wi sɛnwee yɛnlɛ pe sɔgɔwɔ.
22 Katugu na yinwege piliye yi yɛn na kee kɔsaga;
mi yaa konɔ na lɛ mbe kari, lere na kari wa mbe sɔngɔrɔ mbe pan.