ZHƆBU NAA WI WƐNNƐ TAANRI PE SƐNYORO
4–26
Elifazi wi sɛnyoro koŋgbannda: Wì yo Yɛnŋɛlɛ li daga mbe sɛnwee wi koro
4
1 Kona, Elifazi ŋa wìla yiri wa Tema ca wì si sɛnrɛ ti lɛ ma Zhɔbu wi pye fɔ:
2 Na lere wa ka yo wi yaa para ma ni, ki yaa pye ma yeri tɛgɛ le?
Ɛɛn fɔ ambɔ wi mbe si ya pyeri mboo sɛnrɛ ti yaga mbayoro?
3 Wele, mboro mà nagawa kan lelɛgɛrɛ yeri,
mbele pe fanŋga kì kɔ pe ni, a mà fanŋga kan pe yeri.
4 Kìla pye, lere ŋa ka kurugo mbe to, ma yɔn sɛnrɛ ti ma ki fɔ wi kan wi ma yiri,
mbele pàa pye tege ni, màa pe saga ma pe kan fanŋga ni.
5 Koni jɔlɔgɔ kì to mboro jate na, a ma wire tì si fanla ma na!
Koni kì gbɔn mboro na, ma sunndo wila kɔɔn ma na.
6 Ma Yɛnŋɛlɛ yɛgɛ fyɛrɛ to ma ti daga mbe pye ma kɛɛ kansaga wi le?
Ma nawa mba pì filige ma na, po ma pi daga mbe pye ma jigi tagasaga wi le?
7 Jatere pye ki wogo ŋga ki na, lere ŋa wi yɛn jɛrɛgisaga fu, wiwiin ma yan wi tɔngɔ ma wɔ wa?
Lesinmbele wiwiin ma yan wi kɔ ma wɔ wa?
8 Mi wo na, mìgi wele maga yan fɔ mbele pe maa kambasinnde ti piin,
konaa na tipege ki sanri paa yariluguro yɛn, pe yaa kaga tɔnli wi ta.
9 Yɛnŋɛlɛ li ma pe fɛ li yɔn tifɛlɛgɛ ki ni ma pe tɔngɔ,
li naŋgbanwa tifɛlɛgɛ ki ma pe kɔ ma pe wɔ wa.
10 Kunruwɔ mba pe yɛn na kuunru paa jaraye yɛn, konaa na jɛngɛri paa cɛnrɛ yɛn, Yɛnŋɛlɛ li maga kɔ,
li ma ki jara yirifɔnmbɔlɔ pe ŋgangala ke kaari.
11 Jara wi ma ku kara lawa kala na,
jara piile pe ma gbɔn ma jaraga.
 
12 Sɛnlaara tari tì ye na nuŋgbolo,
ki kalɛgɛrɛ sɛnrɛ, na nuŋgbogolo kèri logo.
13 Yembinɛ, sanga ŋa ni sɛnwee wi jatere wi ma gbɔn ma piri wɔɔnrɔ na,
sanga ŋa ni sɛnwee wi ma wɔnlɔ ma ku,
14 ki wagati wi ni, a fyɛrɛ naa sunndo kɔngɔ silan yigi;
fɔ a na wire ti ni fuun tila seri na na.
15 A tifɛnɛ yinnɛ là silan fɛ wa na yɛgɛ sɔgɔwɔ,
a na wire ti ni fuun tì si tɔ na na suu.
16 Yaraga kà la pye ma yere le ki laga ki na, ɛɛn fɔ mi saa ya mbege cɛnlɔmɔ pi jɛn mbe wali pi na;
yaraga ka cɛnlɔmɔ la pye ma yere na yɛgɛ sɔgɔwɔ.
A mì si magala jɛɛlɛ la logo ma yo fɔ:
17 «Naga yɛn ma, sɛnwee ŋa wi yɛn kufɔ, wo mbe ya mbe pye sinŋɛ mɛlɛ Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na?
Naga yɛn ma, sɛnwee wi mbe ya pye fyɔngɔ fu mɛlɛ wi dafɔ wi yɛgɛ na?
18 Kì kaa pye Yɛnŋɛlɛ lii taga li tunmbyeele pe na,
kì kaa pye poro mbele li mɛrɛgɛye lì puŋgosara yan pe na,
19 li yaa taga sɛnwee piile mbele pe wire ti yɛn joro poro na mɛlɛ?
Poro mbele pè taambugɔ tɛgɛ ma pe gbegele,
poro mbele pe mbe ya mbe pe purugu wa tara paa fyɛngɛ yɛn we.
20 Mbege lɛ pinliwɛ ni sa gbɔn yɔnlɔkɔgɔ, pe ma tɔngɔ ma wɔ wa,
pe ma kɔ ma wɔ wa, lere kpɛ na la jatere piin pe na naa.
21 Pe yinwege mana li ma kɔn,
pe ma ku mbege ta pe fa kajɛnmɛ ta gbɛn.»