Zhufuye pàa pe juguye pe gbo
9
1 Yɛlɛ li yeŋge kɛ ma yiri shyɛn wogo, ko ŋga ki yɛn Adari yeŋge ye, ki pilige kɛ ma yiri taanri wogo ki na, a wunlunaŋa wi sɛnyoro naa wi kondɛgɛlɛ li pyesanga wì si gbɔn. Zhufuye pe juguye pàa pye naga jate pe yaa fanŋga ta Zhufuye pe na. Ɛɛn fɔ, a kala lì si wa ma kanŋga, a Zhufuye poro si fanŋga ta pe winfɛnnɛ pe na. 2 Zhufuye pàa pe yɛɛ gbogolo wa pe cagbɔrɔ ti ni, wunlunaŋa Sɛrisɛsi wi wunluwɔ tara kindaye pe ni fuun pe ni, jaŋgo mbele pàa pye naga jaa mbe kapege pye pe na, pe malaga gbɔn pe ni. Lere kpɛ wo sila ya yere mbe pe sige, katugu leele pe ni fuun pàa fyɛ pe yɛgɛ. 3 Tara teele pe ni fuun, naa tara ti legbɔɔlɔ, naa kindaye teele konaa legbɔɔlɔ mbele pe ma pye le wunlunaŋa wi tanla, pàa Zhufuye pe saga, katugu pàa pye na fyɛ Maridoshe wi yɛgɛ. 4 Mà jɛn Maridoshe wìla kaa pye legbɔɔ wa wunluwɔ go ki ni. Wi mɛgɛ kìla yiri tara ti lagapyew ki ni. Wìla pye na fanŋga taa na kee yɛgɛ. 5 Kì pye ma, Zhufuye pàa pe juguye pe gbɔɔ gbɔn tokobi ni, ma pe gbo, ma pe tɔngɔ, ma ŋga kì pe ndanla ki pye poro mbele pe winfɛnnɛ pe na.
6 Zhufuye pàa lere cɛnmɛ kaŋgurugo (500) wo gbo wa wunluwɔ ca Suzi ki ni, 7 ma pinlɛ Parishandata ni, naa Dalifɔn, naa Asipata, 8 naa Porata, naa Adaliya, naa Aridata, 9 naa Parimashita, naa Arizayi, naa Aridayi konaa Vayezata. 10 Ki leele kɛ poro pàa pye Hamedata pinambyɔ Hama ŋa wìla pye Zhufuye pe winfɔ wi pinambiile wele. Ɛɛn fɔ Zhufuye pe sila pe kɛɛ yaara ti koli.
11 Leele mbele pàa gbo wa wunluwɔ ca Suzi ki ni, pàa pe yɔn ki naga wunlunaŋa wi na ki pilige nuŋgba ki ni. 12 A wunlunaŋa wì si wunlunjɔ Ɛsitɛri wi pye fɔ: «Zhufuye pè lere cɛnmɛ kaŋgurugo (500) wo gbo laga wunluwɔ ca Suzi ki ni konaa Hama wi pinambiile kɛ pe ni. Yiŋgi pe pye wunluwɔ tara ti lara sannda ti ni? Ɛɛn fɔ yiŋgi maa jaa mbe yɛnri naa? Mi yaa ki pye ma kan. Yiŋgi maa jaa ki pye ma kan naa? Ki yaa kan ma yeri.»
13 A Ɛsitɛri wì suu yɔn sogo ma yo fɔ: «Na kaa pye kɔɔn ndanla wunlunaŋa, Zhufuye mbele pe yɛn laga wunluwɔ ca Suzi ki ni, ŋga pè pye nala pege yɔngɔ pye naa goto, pe Hama wi pinambiile kɛ pe gboolo pe nɔrɔgi tiye titɔnlɔyɔ ya na.» 14 A wunlunaŋa wì si konɔ kan ma yo ki pye ma. A pè sigi kondɛgɛlɛ li yari wa wunluwɔ ca Suzi ki lagapyew ki ni. A pè si Hama wi pinambiile kɛ pe nɔrɔgi tiye titɔnlɔyɔ ya na. 15 Zhufuye mbele pàa pye wa Suzi ca ki ni, pè si pe yɛɛ gbogolo naa fɔnŋgɔ Adari yeŋge ki pilige kɛ ma yiri tijɛrɛ wogo ki na, mɛɛ lere cɛnmɛ taanri (300) wo gbo wa Suzi ca ki ni; ɛɛn fɔ pe sila pe kɛɛ yaara to ta kpɛ koli.
16 Zhufuye sanmbala mbele pàa pye wunluwɔ tara ti lara sannda ti ni, a pè si pe yɛɛ gbogolo, jaŋgo mbe malaga gbɔn mbe pe yɛɛ go shɔ konaa mbe pe yɛɛ tanga pe juguye pe na. Pàa pe juguye lere waga nafa taanri ma yiri kɛ ma yiri kaŋgurugo (75 000) gbo pe ni, ɛɛn fɔ pe sila pe kɛɛ yaara to koli. 17 Ko la pye Adari yeŋge ki pilige kɛ ma yiri taanri wogo ki na. Ki pilige kɛ ma yiri tijɛrɛ wogo ki na, a pè si cɛn ma wogo, mɛɛ ki pilige ki pye liwɛn gbɔɔ naa nayinmɛ pilige. 18 Zhufuye mbele pàa pye wa Suzi ca poro na, pàa pe yɛɛ gbogolo yeŋge ki pilige kɛ ma yiri taanri wogo naa tijɛrɛ wogo ki na, mɛɛ cɛn ma wogo pilige kɛ ma yiri kaŋgurugo wogo ki na ma ko pye liwɛn gbɔɔ naa nayinmɛ pilige. 19 Ko kì ti Zhufuye mbele pe yɛn ma cɛn wa yan nawa cara ti ni, pè Adari yeŋge ki pilige kɛ ma yiri tijɛrɛ wogo ki tɛgɛ, a kì pye nayinmɛ, naa liwɛn gbɔɔ, konaa fɛti pilige, ŋga ni pe maa yaakara torogi pe yɛɛ kan.
Nandowo fɛti ŋa pe yinri Purimu wi lɛsaga
20 Kona, a Maridoshe wì sigi kagala ke ni fuun ke yɔnlɔgɔ sɛwɛɛlɛ na, mɛɛ pe torogo Zhufuye mbele fuun pàa pye wa wunlunaŋa Sɛrisɛsi wi wunluwɔ tara kindaye pe ni fuun pe ni pe yeri, mbele pè yɔngɔ konaa mbele pè lali pe yeri, 21 maga yo pe kan fɔ pe Adari yeŋge ki pilige kɛ ma yiri tijɛrɛ wogo naa pilige kɛ ma yiri kaŋgurugo wogo ki tɛgɛ, yi pye fɛti piliye yɛlɛ nuŋgba nuŋgba pyew. 22 Katugu Zhufuye pàa ya pe juguye pe ni ma wogosaga ta ko piliye yo ni. Ki yeŋge ki ni, a pe jɔlɔgɔ kì kanŋga ma pye nayinmɛ; a pe kunwɔ kayaŋga ki kanŋga ma pye yɔgɔrimɔ. Kì pye ma, a wì sho fɔ pege piliye yi tɛgɛ yi pye liwɛn gbɔɔ naa nayinmɛ piliye, paa yaakara torogi pe yɛɛ kan konaa paa yarikanra kaan fyɔnwɔ fɛnnɛ pe yeri. 23 Ki fɛti ŋa Zhufuye pàa nɔgɔ lɛ ma pye konaa kagala ŋgele Maridoshe wìla yɔnlɔgɔ, pàa ke tɛgɛ kalɛgɛ. 24 Katugu Agagi setirige pyɔ Hamedata wi pinambyɔ Hama ŋa wìla pye Zhufuye pe winfɔ, wìla ki kɔn maga tɛgɛ mbe Zhufuye pe tɔngɔ. Wìla Puri wi wa, ko kɔrɔ wo yɛn fɔ wìla pɛtɛ gbɔn mbe pe jɔlɔ konaa mbe pe tɔngɔ. 25 Ɛɛn fɔ, naa Ɛsitɛri wìla kaa kari wa wunlunaŋa wi yeri, a wì si konɔ kan maga yɔnlɔgɔ ma yo fɔ kapege ŋga Hama wìla jate mbe pye Zhufuye pe na, ki sɔngɔrɔ ki to wo jate wi na. Poo nɔri wa tige titɔnlɔgɔ ki na wo naa wi pinambiile pe ni. 26 Ko kì ti pe maa ki fɛti piliye yi yinri Purimu ma yala Puri mɛgɛ ki ni. Kì pye ma, kagala ŋgele fuun kàa pye ma yɔnlɔgɔ wa sɛwɛ ŋa Maridoshe wìla torogo wi ni, konaa poro jate ŋga pàa yan yɛnlɛ ni naa ŋga kìla pye pe na ki ni, 27 a Zhufuye pè si ko pye kalɛgɛ maga tɛgɛ pe yɛɛ kan, naa pe setirige piile pe kan konaa mbele fuun ka mara pe na pe kan, fɔ pe yaa la ki piliye shyɛn fɛti wi piin yɛlɛ pyew, mbe yala ŋga kì yɔnlɔgɔ ki ni konaa wagati ŋa wì tɛgɛ wi ni. 28 Fɔ pe setirige piile mbele fuun pe yaa ka yiri puŋgo na, paa nawa tuun ki piliye shyɛn fɛti wi na paa wi piin go pyew ki ni, naa kinda pyew wi ni konaa ca pyew ki ni. Ki Purimu fɛti piliye yiga ka sa Zhufuye pe yeri, pe setirige piile paga ka fɛgɛ yi na.
29 Wunlunjɔ Ɛsitɛri, Abihayili sumborombyɔ we, a wì si sɛwɛ wa yɔnlɔgɔ ma pinlɛ Zhufuye naŋa Maridoshe wi ni, pe fanŋga ki ni fuun ni, jaŋgo mbe Purimu sɛwɛ shyɛnwoo wi kala li yo mbeli filige. 30 Kona, a pè si sɛwɛɛlɛ torogo Zhufuye pe ni fuun pe yeri Sɛrisɛsi wi wunluwɔ tara kindaye cɛnmɛ naa nafa ma yiri kɔlɔshyɛn (127) pe ni. Yɛyinŋge naa kaselege sɛnrɛ tìla pye ma yɔnlɔgɔ wa pe ni. 31 A pè si Purimu fɛti piliye wogo ki yo maga filige pe kan fɔ paa wi piin wagati ŋa wì tɛgɛ wi ni, paa yɛgɛ ŋga na Zhufuye naŋa Maridoshe wo naa wunlunjɔ Ɛsitɛri wi ni pàa ki kɔn maga tɛgɛ we; konaa yɛgɛ ŋga na kìla kɔn ma tɛgɛ Zhufuye poro naa pe setirige piile pe kan, ma yala pe yeŋge lege wogo naa pe kunwɔ gbelege wogo ki ni we. 32 Kì pye ma, Ɛsitɛri wi sɛnyoro tìla yeresaga kan Purimu fɛti wogo ki yeri; ki woro ti yɛn ma yɔnlɔgɔ wa sɛwɛ wi ni.