Izirayɛli woolo pàa pe yɛɛ laga cɛngɛlɛ sanŋgala ke woolo pe na
13
1 Ki wagati wi ni, pàa pye na Moyisi lasiri sɛwɛ wi kara leele pe yɛgɛ na. Pilige ka, a pè sigi yan ki yɛn ma yɔnlɔgɔ wa wi ni ma yo fɔ Amɔ cɛnlɛ woolo poro naa Mowabu cɛnlɛ woolo pee daga mbe pinlɛ Yɛnŋɛlɛ li gbogolomɔ woolo pe ni; 2 katugu faa, pe sila pan yaakara naa tɔnmɔ ni mbe Izirayɛli woolo pe fili. Ɛɛn fɔ pàa Balaamu wi sun maa wa pe na ma yo wi pe daŋga. Ɛɛn fɔ, we Yɛnŋɛlɛ làa ki daŋga ki kanŋga maga pye duwaw. 3 Naa leele pàa kaa lasiri sɛwɛ wi sɛnrɛ ti logo, a pè si nambanmbala pe ni fuun pe wɔ wa Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe ni.
4 Sanni ko mbe sa pye, saraga wɔfɔ Eliyashibu pàa wo tɛgɛ wila we Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ yumbiile pe kɔrɔsi. Eliyashibu wìla pye Tobiya wi sege woo wo wa. 5 Ki kala na, wìla shɛrigo gbɔgɔ yumbyɔ gbeŋɛ wa kan Tobiya wi yeri. Faa yarilire nda pàa pye na woo yarikanra, pàa pye nari teri wa wi ni, naa wusuna nuwɔ taan wi ni, naa shɛrigo gbɔgɔ tunŋgo pyeyaara ti ni, naa bile wi yaga, naa duvɛn fɔnŋɔ wi yaga konaa sinmɛ pi yaga wi ni; ki yaara tìla daga mbaa kaan Levi setirige piile, naa yurukɔɔlɔ konaa yeyɔngɔ kɔrɔsifɛnnɛ pe yeri, konaa ta la daga mbaa kaan saraga wɔfɛnnɛ pe yeri. 6 Wagati ŋa ni ko ki ni fuun ko la pye na piin, mi sila pye wa Zheruzalɛmu ca, katugu mìla sɔngɔrɔ wa Babilɔni tara wunlunaŋa Aritasɛrisɛsi wi tanla wi wunluwɔ pi yɛlɛ nafa ma yiri kɛ ma yiri shyɛn wolo li ni. La kee wa yɛlɛ li kɔsaga ki yeri, a mì si wagati wa yɛnri naa wunlunaŋa wi yeri, 7 ma sɔngɔrɔ wa Zheruzalɛmu ca. Kona, kajɔɔgɔ ŋga Eliyashibu wìla pye ma yumbyɔ wa kan Tobiya wi yeri wa Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki ni, a mì sigi yan. 8 A kì silan mbɛn fɔ jɛŋgɛ. A mì si Tobiya wi yaara ti ni fuun ti yirige mari wa wa funwa na. 9 Ko puŋgo na, a mì si ti a pè yumbiile pe pye fyɔngɔ fu. A mì si ti a pè Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ tunŋgo pyeyaara ti sɔngɔrɔ mari tɛgɛ wa, naa yarikanra ti ni konaa wusuna nuwɔ taan wi ni.
Shɛrigo gbɔgɔ tunmbyeele pe yaakara wogo ki yɛgɛ wɔmɔ
10 Mìla ki logo fun fɔ Levi setirige piile pe tasaga ki sila kaa na kaan pe yeri. Ki kala na, Levi setirige piile naa yurukɔɔlɔ mbele pàa pye na tunŋgo piin wa Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki ni, pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pàa fe ma saa cɛn wa pe tara lara ti ni. 11 Kona, a mì si sɛnŋgbanra yo tara teele pe na ki wogo ki na, ma pe pye fɔ: «Yiŋgi na, a yè si yɔn wɔ Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki ni.» A mì si Levi setirige piile naa yurukɔɔlɔ pe gbogolo, mɛɛ pe tɛgɛtɛgɛ pe tunndo ti na naa. 12 Kì pye ma, a Zhuda tara woolo pe ni fuun pè si pan pe bile yaga, naa pe duvɛn yaga konaa pe sinmɛ yaga wi ni wa yarilire tɛgɛsara ti ni. 13 A mì si saraga wɔfɔ Shelemiya, naa sɛwɛ yɔnlɔgɔfɔ Zadɔki konaa Levi setirige pyɔ Pedaya pe tɛgɛ paa yarilire tɛgɛsara yumbiile pe kɔrɔsi; Zakuri pinambyɔ Hana ŋa wìla pye Mataniya wi pishyɛnwoo mìla wi taga pe na wila pe sari, katugu pàa pye leele mbele pè taga pe na. Poro pàa tɛgɛ paa yaakara ti yɛɛlɛ pe sefɛnnɛ pe na. 14 E, na Yɛnŋɛlɛ, jatere pye na na wa ki kala na li ni. Kagala ŋgele mì pye tagawa ni na Yɛnŋɛlɛ ma shɛrigo gbɔgɔ wogo ki na konaa ma tunŋgo wogo ki na, maga ka fɛgɛ ki na.
Nehemi wìla para Zhuda tara woolo pe ni cɛnpilige ki wogo na
15 Ki wagati wi ni, a mì sigi wele maga yan, fɔ wa Zhuda tara leele pele na ɛrɛzɛn pire ti tɔnmɔ woo wa ti tɔnmɔ wɔsara ti ni cɛnpilige ki na. Pèle la pye na pe bile wi tungu sofilele na, naa pe duvɛn wi ni, naa pe ɛrɛzɛn pire ti ni, naa pe figiye pire konaa tuguro cɛnlɛ pyew ta ni na paan ti ni wa Zheruzalɛmu ca cɛnpilige ki ni. Pilige ŋga ni pàa pye na pe yaripɛɛrɛ ti pɛrɛ, mìla para pe ni ma pe yɛri ŋgbanga ki wogo ki na. 16 Tiri ca fɛnnɛ pèle la pye ma cɛn fun wa Zheruzalɛmu ca. Pàa pye na paan ŋgbanra ni, konaa yaripɛɛrɛ cɛnlɛ pyew ta ni nari pɛrɛ Zhuda tara woolo naa Zheruzalɛmu ca woolo pe yeri cɛnpilige ki na. 17 Mìla sɛnŋgbanra yo Zhuda tara teele pe na, ma pe pye fɔ: «Ki kapege ŋga yaa piin yɛɛn na cɛnpilige ki jogo, ki go ko yɛn kikiin? 18 Pa ye tɛlɛye pe sila ki pye yɛɛn, ma ti a Yɛnŋɛlɛ ligi jɔlɔgɔ kagala ŋgele ke ni fuun ke wa we na, konaa ki ca ŋga ki na? Ko yoro pan nali cɛnpilige ki jogo naa, na ka tari wa li naŋgbanwa pi na Izirayɛli woolo pe ni.»
19 Maga lɛ le ko na, a mì si konɔ kan ma yo fɔ yembinɛ li kaa woo pe Zheruzalɛmu ca kɔɔrɔ ti tɔnndɔ cɛnpilige ki yɛgɛ. Paga si kari yɛngɛlɛ na cɛnpilige ki fa toro. A mì silan tunmbyeele pele tɛgɛtɛgɛ yeyɔnrɔ ti tanla paa ti kɔrɔsi, jaŋgo tuguro kpɛ ka ka toro mbe ye wa cɛnpilige ki ni. 20 Kona, a safari wafɛnnɛ naa yaara cɛnlɛ pyew ti pɛrɛfɛnnɛ pè si pan ma wɔnlɔsaga nuŋgba naa wɔnlɔsaga shyɛn si wɔnlɔ wa Zheruzalɛmu ca mbogo ki puŋgo na. 21 A mì si pe yɛri ki sɛnrɛ nda ti ni, ma yo fɔ: «Yiŋgi na, a yè si pan na wɔnlɔ laga ca ki mbogo ki tanla? Na yaga nuru mbe ka pye naa, mi yaa ti pe ye yigi.» Maga lɛ le ko pilige ko na, pe sila pan le naa cɛnpilige ka ni. 22 Kona, a mì sigi yo Levi setirige piile pe kan ma yo pe pe yɛɛ pye kpoyi, pe pan paa yeyɔnrɔ ti kɔrɔsi, jaŋgo cɛnpilige ki ta kila jate kpoyi.
«E, na Yɛnŋɛlɛ, jatere pye na na ki kagala ŋgele ke kala na! Na yinriwɛ ta ma kajɛŋgɛ pyewe gbɔɔ pi kala na.»
Nehemi wìla Zhufuye pe jɛrɛgi jɛɛlɛ mbele pàa pɔri ma yiri tara ta yɛgɛ ni pe wogo na
23 Ki wagati nuŋgba wi ni, a mì sigi wele maga yan fɔ Zhuda tara fɛnnɛ pèle la Asidɔdi ca jɛɛlɛ, naa Amɔ cɛnlɛ woolo jɛɛlɛ konaa Mowabu cɛnlɛ woolo jɛɛlɛ pele pɔri pe jɛɛlɛ. 24 Pe piile pe walaga la pye na Asidɔdi ca fɛnnɛ sɛnrɛ yuun, pe sila Zhufuye sɛnrɛ ti jɛn. Cɛngɛlɛ kele sɛnrɛ pàa jɛn na yuun. 25 A mì si para ki Zhuda tara fɛnnɛ pe na, ma pe daŋga. Mì yɛrɛ la nambala pele gbɔn pe ni, ma pe yinzire ta kɔlɔgi pe na. Ko puŋgo na, a mì si ti, a pè wugu Yɛnŋɛlɛ li mɛgɛ ki na, ma yo fɔ: «Ye se kaa ye sumborombiile pe kaan cɛngɛlɛ kele yɛgɛ pinambiile yeri paa pe pori, nakoma mbaa ke sumborombiile pe kaan ye pinambiile pe yeri paa pe pori 26 A mì si pe pye fɔ: «Ki pɔrɔgɔ cɛnlɛ ŋga ko ka ma ki ti Izirayɛli tara wunlunaŋa Salomɔ wìla kapege pye? Cɛngɛlɛ lɛgɛrɛ ke ni fuun ke wunlumbolo pe ni, wi yɔngɔ sila pye wa. Wìla pye maa Yɛnŋɛlɛ li ndanla, a lì suu tɛgɛ wunluwɔ Izirayɛli tara ti ni fuun ti go na. Konaa ki ni fuun, cɛngɛlɛ kele yɛgɛ jɛɛlɛ la ti, a wì kapege pye. 27 We woro na jaa mbege logo ye kanŋgɔlɔ fɔ ye yɛn naga kapegbɔgɔ ŋga ka piin, ma cɛngɛlɛ kele yɛgɛ jɛɛlɛ pɔri ma pye mbasinmbele we Yɛnŋɛlɛ li ni.»
28 Saraga wɔfɛnnɛ to Eliyashibu wi pinambyɔ Yehoyada wi pinambiile pe ni, wà la Horɔn ca fɛnnɛ naŋa Sanbala wi sumborombyɔ pɔri wi jɔ. Kì pye ma, a mì si wo purɔ maa lali na yɛɛ ni.
29 «E, na Yɛnŋɛlɛ, jatere pye ki nambala pe na, katugu pè saraga wɔgɔtunŋgo ki tɛgɛ fyɔngɔ ni, ma yɔn finliwɛ mba màa le saraga wɔfɛnnɛ poro naa Levi setirige piile pe ni, pòo jɔgɔ.»
30 Kì pye ma, mì pe pye kpoyi ma nambanmbala pe ni fuun pe wɔ wa pe sɔgɔwɔ, ma saraga wɔfɛnnɛ naa Levi setirige piile pe tunŋgo wogo ki yɛgɛ wɔ, jaŋgo pe ni fuun nuŋgba nuŋgba paa pe tunŋgo ki piin. 31 Kanŋgirɛ nda ti yaa la woo yarikanra, mìri wogo ki yɛgɛ wɔ fun, jaŋgo tila kaan mbe yala wagati ŋa wì kɔn ma tɛgɛ wi ni, konaa yarilire fɔnndɔ koŋgbannda nda ti yaa la kaan yarikanra ti ni.
«E, na Yɛnŋɛlɛ, jatere pye na na, ma kajɛŋgɛ pye na kan.»