Saraga wɔfɛnnɛ naa Levi setirige piile mbele pàa yiri wa kulowo pi ni ma pan wa Izirayɛli tara
12
1 Saraga wɔfɛnnɛ naa Levi setirige piile mbele pàa pinlɛ Sheyalitiyɛli pinambyɔ Zorobabɛli wo naa Zhozuwe wi ni ma pan pe mɛrɛ ti nda: Seraya, naa Zheremi, naa Ɛsidirasi, 2 naa Amariya, naa Maluki, naa Hatushi, 3 naa Shekaniya, naa Erehumu, naa Meremɔti, 4 naa Ido, naa Ginetoyi, naa Abiya, 5 naa Miyamini, naa Maadiya, naa Biliga, 6 naa Shemaya, naa Yoyaribu, naa Yedaya, 7 naa Salu, naa Amɔki, naa Hilikiya konaa Yedaya. Poro mbele poro pàa pye saraga wɔfɛnnɛ teele, poro naa pe sefɛnnɛ saraga wɔfɛnnɛ sanmbala pe ni, Zhozuwe wagati wi na.
8 Levi setirige piile mbele pàa pan pe mɛrɛ ti nda: Zhozuwe, naa Binuyi, naa Kadimiyɛli, naa Sherebiya, naa Zhuda konaa Mataniya ŋa wìla pye na Yɛnŋɛlɛ li sɔnmɔ yuuro ti yɛgɛ sinni, ma pinlɛ wi sefɛnnɛ pe ni. 9 Pe sefɛnnɛ sanmbala Bakibukiya, naa Uni poro la pye na yeregi pe yɛsinmɛ na, na yuuro ti shoo pe yɔn na.
10 Zhozuwe wo wìla Yoyakimu se. A Yoyakimu wo Eliyashibu se. A Eliyashibu wo Yoyada se. 11 A Yoyada wo Zhonatan se. A Zhonatan wo Yaduwa se.
12 Yoyakimu wagati wi na, saraga wɔfɛnnɛ mbele pàa pye seye teele pe mɛrɛ ti nda: Wa Seraya sege ki ni, Meraya wìla pye sege to. Wa Zheremi sege ki ni, Hananiya wìla pye sege to. 13 Wa Ɛsidirasi sege ki ni, Meshulamu wìla pye sege to. Wa Amariya sege ki ni, Yohana wìla pye sege to. 14 Wa Meluki sege ki ni, Zhonatan wìla pye sege to. Wa Shebaniya sege ki ni, Zhozɛfu wìla pye sege to. 15 Wa Harimu sege ki ni, Adina wìla pye sege to. Wa Merayɔti sege ki ni, Helikayi wìla pye sege to. 16 Wa Ido sege ki ni, Zakari wìla pye sege to. Wa Ginetɔn sege ki ni, Meshulamu wìla pye sege to. 17 Wa Abiya sege ki ni, Zikiri wìla pye sege to. Wa Miniyamini naa Mowadiya sege ki ni, Pilitayi wìla pye sege to. 18 Wa Biliga sege ki ni, Shamuwa wìla pye sege to. Wa Shemaya sege ki ni, Zhonatan wìla pye sege to. 19 Wa Yoyaribu sege ki ni, Matinayi wìla pye sege to. Wa Yedaya sege ki ni, Uzi wìla pye sege to. 20 Wa Salayi sege ki ni, Kalayi wìla pye sege to. Wa Amɔki sege ki ni, Hebɛri wìla pye sege to. 21 Wa Hilikiya sege ki ni, Hashabiya wìla pye sege to. Wa Yedaya sege ki ni, Netaneyɛli wìla pye sege to.
22 Saraga wɔfɛnnɛ Eliyashibu, naa Yoyada, naa Yohana konaa Yaduwa pe wagati wi na, pàa Levi setirige piile pe seye teele poro naa saraga wɔfɛnnɛ pe seye teele pe mɛrɛ ti yɔnlɔgɔ. Pàa pe mɛrɛ ti yɔnlɔgɔ fɔ ma saa gbɔn Pɛrisi tara wunlunaŋa Dariyusi wi wagati wi na. 23 Levi setirige piile pe seye teele pe mɛrɛ pàa ti yɔnlɔgɔ wa wagati kapyegele sɛwɛ wi ni fɔ ma pan ma gbɔn Eliyashibu pishyɛnwoo Yohana wi wagati wi na. 24 Hashabiya, naa Sherebiya, naa Kadimiyɛli pinambyɔ Yeshuwa wi ni, poro mbele pàa pye Levi setirige piile pe seye teele, poro naa pe sefɛnnɛ sanmbala pe ni, pàa pye na yeregi na yɛgɛ waa pe yɛɛ yeri, na Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɔnmɔ yuuro naa li gbɔgɔ yuuro ti koo naga waa pe yɛɛ kan gbogolomɔ gbogolomɔ, ma yala Yɛnŋɛlɛ lere Davidi wi sɛnyoro ti ni. 25 Mataniya, naa Bakibukiya, naa Abidiyasi, naa Meshulamu, naa Talimɔ konaa Akubu pàa pye yeyɔngɔ kɔrɔsifɛnnɛ. Pàa pye na yaara tɛgɛsara ti kɔrɔsi wa shɛrigo gbɔgɔ yeyɔnrɔ ti tanla. 26 Poro pàa pye tunŋgo ki na Zhozuwe pinambyɔ Yoyakimu ŋa wìla pye Yozadaki pishyɛnwoo wi wagati wi na, naa Nehemi ŋa wìla pye gboforonɛri konaa Ɛsidirasi ŋa wìla pye saraga wɔfɔ naa lasiri sɛwɛ jɛnfɔ pe wagati wi na.
Zheruzalɛmu ca mbogo ki kanga ki puŋgo na fɛti ŋa pàa pye
27 Zheruzalɛmu ca mbogo ki kanga ki puŋgo na, naa ki yɔn yɛɛngɛ fɛti wìla kaa gbɔn, a pè si ti, a Levi setirige piile pè yiri wa lara nda fuun pàa pye ma cɛn, ma pan wa Zheruzalɛmu ca; jaŋgo pe pan pe mbogo ki yɔn yɛɛngɛ fɛti wi pye yɔgɔrimɔ ni, pe yuuro kɔ pe Yɛnŋɛlɛ li sɔn weere ni, naa juruye konaa ŋgɔniye ni. 28 Yurukɔɔlɔ pàa pe yɛɛ gbogolo ma yiri wa Zheruzalɛmu ca kanŋgara na kapire ti ni, naa Netofa ca ki kanŋgara na kapire ti ni, 29 naa wa Bɛti Giligali ca, naa wa Geba ca konaa wa Azimavɛti ca tara ti ni; katugu yurukɔɔlɔ pàa kapire ta kan pe yɛɛ kan wa Zheruzalɛmu ca ki kanŋgara lara ti ni. 30 Saraga wɔfɛnnɛ poro naa Levi setirige piile pe ni, pàa pe yɛɛ pye fyɔngɔ fu, ma tara woolo pe pye fyɔngɔ fu, ma yeyɔnrɔ to naa mbogo ki ni ti pye fyɔngɔ fu.
31 Kona, a mì si ti, a Zhuda tara teele pè lugu wa mbogo ki go na. A mì si yurukɔɔlɔ ŋgbeleye tugbɔlɔyɔ shyɛn gbɛgɛlɛ. Ŋgbelege koŋgbanŋga kìla pye na tanri na toro wa mbogo ki na, wa ki kalige kɛɛ yeri, ma wa wa Kayege yeyɔngɔ ki yeri. 32 Hoshaya naa Zhuda tara teele pe walaga la taga pe puŋgo na na tanri, 33 naa Azariya, naa Ɛsidirasi, naa Meshulamu, 34 naa Zhuda, naa Bɛnzhamɛ, naa Shemaya konaa Zheremi. 35 Kona, a saraga wɔfɛnnɛ pèle si taga pe na mbaanra ni pe kɛɛ. Poro la wɛlɛ Zakari, Zakari to wo lawi ŋa Zhonatan, Zhonatan to wo lawi ŋa Shemaya, Shemaya to wo lawi ŋa Mataniya, Mataniya to wo lawi ŋa Mikaya, Mikaya to wo lawi ŋa Zakuri, Zakuri to wo lawi ŋa Asafu; 36 naa Zakari wi tunmbyee yɛɛnlɛ Shemaya, naa Azareyɛli, naa Milalayi, naa Gilalayi, naa Maayi, naa Netaneyɛli, naa Zhuda konaa Hanani; Yɛnŋɛlɛ li lere Davidi wi yarigbɔnrɔ tìla pye pe yeri paa ti gbɔɔn. Lasiri sɛwɛ jɛnfɔ Ɛsidirasi wo wìla pye pe yɛgɛ. 37 Kona, a pè si saa gbɔn wa Pulugo yeyɔngɔ ki na, mɛɛ kari yɛsinmɛ na ma saa gbɔn konɔ na li ma lugu ma kari wa Davidi ca ki yeri li na. A pè si lugu lugusara nda ti yɛn mbogo ki na ma kari wa ki go na, ma saa gbɔn wa Davidi wunluwɔ go ki go na. Ko puŋgo na, a pè si saa gbɔn Tɔnmɔ yeyɔngɔ ki na, wa ca ki yɔnlɔ yirisaga kɛɛ yeri.
38 Yurukɔɔlɔ ŋgbelege shyɛn wogo ko la kari mbogo ki kamɛŋgɛ kɛɛ yeri. Mi Nehemi, a mì si taga pe puŋgo na na tanri, mi naa leele pe walaga sanŋga ki ni wa mbogo ki go na. Wàa saa toro wa Yira sanŋgazo wi tanla mɛɛ saa gbɔn wa laga ŋga mbogo kì liri ki na. 39 A wè si saa toro wa Efirayimu yeyɔngɔ ki go na, naa wa ca ki yeyɔngɔ lɛgɛ ki go na, naa wa Mbɛŋgɛlɛ yeyɔngɔ ki go na, ma saa toro Hananeyɛli sanŋgazo wi tanla konaa Meya sanŋgazo wi tanla, mɛɛ saa gbɔn wa Simbaala yeyɔngɔ ki na. Kona, wè si saa yere wa kaso go yeyɔngɔ ki na. 40 A yurukɔɔlɔ pe ŋgbeleye shyɛn yì si saa yere wa Yɛnŋɛlɛ li go ki ni. A mi naa tara teele mbele pàa pye na ni wè si ye ma yere fun, 41 naa saraga wɔfɛnnɛ Eliyakimu, naa Maaseya, naa Miniyamini, naa Mikaya, naa Eliyohenayi, naa Zakari, naa Hananiya, pe mbaanra tìla pye pe kɛɛ, 42 naa Maaseya, naa Shemaya, naa Eleyazari, naa Uzi, naa Yohana, naa Malikiya, naa Elamu konaa Ezɛri. Yurukɔɔlɔ pàa pye na yuuro ti koo ŋgbanga, Yizirahiya wìla pye na pe yɛgɛ sinni.
43 Ki pilige ki ni, leele pàa saara lɛgɛrɛ wɔ, ma yɔgɔri jɛŋgɛ, katugu Yɛnŋɛlɛ làa nayinmɛ gbɔɔ kan li woolo pe yeri. Jɛɛlɛ poro naa piile pe ni pàa yɔgɔri fun. Pàa pye na Zheruzalɛmu ca woolo pe nayinmɛ tinmɛ pi taa fɔ lege.
Pàa yaga wo naa yarikanra ti wɔlɔmɔ pi gbegele maa tɛgɛ
44 Ki wagati wi ni, yarikanra nda pe ma lagala yarilire ti na, naa yarilire fɔnndɔ nda pe ma pye yarikanra to naa yaga wi ni, pe maa ti teri yinrɛ nda ni, pàa nambala pele wɔ ma pe tɛgɛ paa ti kɔrɔsi. Mbe yala lasiri wi ni, tasaga ŋga kìla daga mbaa kaan saraga wɔfɛnnɛ poro naa Levi setirige piile pe yeri, mbaa yinrigi wa kɛɛrɛ nda ti cara tì maga ti yarilire ti ni, ki nambala poro pàa tɛgɛ fun paa ki yaara ti shoo. Zhuda tara woolo pàa pye na yɔgɔri maga yan fɔ saraga wɔfɛnnɛ naa Levi setirige piile pe ni, pàa pye na pe tunŋgo ki piin. 45 Pàa pye na pe Yɛnŋɛlɛ li tunŋgo ki piin konaa na kagala ŋgele ke ma lere pye fyɔngɔ fu ke piin. Yurukɔɔlɔ naa yeyɔngɔ kɔrɔsifɛnnɛ pàa pye na pe tunŋgo ki piin, ma yala Davidi naa wi pinambyɔ Salomɔ pàa ki kɔn maga tɛgɛ yɛgɛ ŋga na ki ni; 46 katugu faa Davidi naa Asafu pe wagati wi na, yurukɔɔlɔ teele la pye wa. Pàa pye na yuuro koo na Yɛnŋɛlɛ li sɔnni konaa nali shari. 47 Zorobabɛli wagati wi na konaa Nehemi wagati wi na, Izirayɛli tara woolo pàa pye na yurukɔɔlɔ naa yeyɔngɔ kɔrɔsifɛnnɛ pe tasaga ki kaan pe yeri pilige nuŋgba nuŋgba pyew. Pàa pye na yaara nda ti yɛn kpoyi ti kaan Levi setirige piile pe yeri. Levi setirige piile poro mɛɛ tasaga ŋga ki daga mbe kan Arɔn setirige piile pe yeri ki kan pe yeri.