Zhufuye mbele pàa pan ma cɛn wa Zheruzalɛmu ca
11
1 Kona, a tara ti teele pè si saa cɛn wa Zheruzalɛmu ca. Leele sanmbala, a poro si pɛtɛ gbɔn ma leele nuŋgba nuŋgba wɔwɔ leele kɛ kɛ tɛgɛsaga nuŋgba nuŋgba pyew ki ni, poro mbe sa cɛn wa Zheruzalɛmu ca, ko ŋga ki yɛn kpoyi we. Leele kɔlɔjɛrɛ kɔlɔjɛrɛ sanmbala poro mbe sa cɛn wa cara sannda ti ni. 2 Leele mbele pàa ki wɔ pe yɛɛ nawa mbe sa cɛn wa Zheruzalɛmu ca, a janwa wì si duwaw pye pe kan. 3 Izirayɛli woolo, naa saraga wɔfɛnnɛ, naa Levi setirige piile, naa Netiniyɛnye, konaa Salomɔ tunmbyeele pe setirige piile pe ni, pè si saa cɛn wa Zhuda tara cara ti ni. Pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pàa saa cɛn wa tara lara nda pàa ta kɔrɔgɔ ti ni, wa pe yɛɛra cara ti ni. Kinda teele mbele pàa saa cɛn wa Zheruzalɛmu ca poro la wɛlɛ yɛɛn. 4 Zhuda cɛnlɛ woolo naa Bɛnzhamɛ cɛnlɛ woolo pèle la saa cɛn wa Zheruzalɛmu ca. Zhuda cɛnlɛ woolo mbele pàa saa cɛn wa pe mɛrɛ ti nda: Oziyasi pinambyɔ Ataya. Ataya to wo lawi ŋa Zakari. Zakari to wo lawi ŋa Amariya. Amariya to wo lawi ŋa Shefatiya. Shefatiya to wo lawi ŋa Mahalaleyɛli, ma yiri wa Perɛzi sege ki ni; 5 naa Baruki pinambyɔ Maaseya. Baruki to wo lawi ŋa Kɔli Hoze. Kɔli Hoze to wo lawi ŋa Hazaya. Hazaya to wo lawi ŋa Adaya. Adaya to wo lawi ŋa Yoyaribu. Yoyaribu to wo lawi ŋa Zakari. Zakari to wo lawi ŋa Shiloni. 6 Perɛzi setirige piile mbele pàa saa cɛn wa Zheruzalɛmu ca pe ni fuun pàa pye nambala kotogofɛnnɛ cɛnmɛ.
7 Bɛnzhamɛ cɛnlɛ woolo pe mɛrɛ ti nda: Meshulamu pinambyɔ Salu. Meshulamu to wo lawi ŋa Yowɛdi. Yowɛdi to wo lawi ŋa Pedaya. Pedeya to wo lawi ŋa Kolaya. Kolaya to wo lawi ŋa Maaseya. Maaseya to wo lawi ŋa Itiyɛli. Itiyɛli to wo lawi ŋa Ezayi. 8 Salu wo puŋgo na, a Gabayi si taga, naa Salayi; pe ni fuun pàa pye lere cɛnmɛ kɔlɔjɛrɛ naa nafa ma yiri kɔlɔtaanri (928). 9 Zikiri pinambyɔ Zhowɛli wo wìla pye pe go na. Hasenuwa pinambyɔ Zhuda wo wìla pye ca ki to shyɛn woo.
10 Saraga wɔfɛnnɛ mbele pàa saa cɛn wa Zheruzalɛmu pe mɛrɛ ti nda: Yoyaribu pinambyɔ Yedaya, naa Yakini, 11 naa Hilikiya pinambyɔ Seraya. Hilikiya to wo lawi ŋa Meshulamu. Meshulamu to wo lawi ŋa Zadɔki. Zadɔki to wo lawi ŋa Merayɔti. Merayɔti to wo lawi ŋa Ahitubu. Ahitubu wo wìla pye Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki go na, 12 poro naa pe sefɛnnɛ mbele pàa pye na shɛrigo gbɔgɔ tunndo ti piin; pàa pye lere cɛnmɛ kɔlɔtaanri naa nafa ma yiri shyɛn (822); naa Adaya, Adaya to wo lawi ŋa Yerohamu. Yerohamu to wo lawi ŋa Pelaliya. Pelaliya to wo lawi ŋa Amizi. Amizi to wo lawi ŋa Zakari. Zakari to wo lawi ŋa Pashuri. Pashuri to wo lawi ŋa Malikiya, 13 naa wi sefɛnnɛ mbele pàa pye seye teele poro cɛnmɛ shyɛn naa nafa shyɛn ma yiri shyɛn (242) ni, naa Azareyɛli pinambyɔ Amashisayi wi ni. Azareyɛli to wo lawi ŋa Ahizayi. Ahizayi to wo lawi ŋa Meshilemɔti. Meshilemɔti to wo lawi ŋa Imɛri; 14 naa wi sefɛnnɛ nambala kotogofɛnnɛ wɛlimbɛlɛ pele ni, pàa pye nambala cɛnmɛ naa nafa ma yiri kɔlɔtaanri (128). Gedolimu pinambyɔ Zabidiyɛli wo wìla pye pe go na.
15 Levi setirige piile mbele pàa saa cɛn wa Zheruzalɛmu ca pe mɛrɛ ti nda: Hashubu pinambyɔ Shemaya. Hashubu to wo lawi ŋa Azirikamu. Azirikamu to wo lawi ŋa Hashabiya. Hashabiya to wo lawi ŋa Buni; 16 naa Shabetayi konaa Yozabadi, poro la pye Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ laga nawa tunndo ti yɛgɛ wɔfɛnnɛ. Pàa pye Levi setirige piile poro pele; 17 naa Mataniya, Mataniya to wo lawi ŋa Mishe. Mishe to wo lawi ŋa Zabidi. Zabidi to wo lawi ŋa Asafu. Asafu wo wìla pye na Yɛnŋɛlɛ li sɔnmɔ yuuro ti yɛgɛ sinni Yɛnŋɛlɛ yɛnrisanga wi ni; a Bakibukiya si taga wo na ma yiri wa wi sefɛnnɛ pe ni, naa Shamuwa pinambyɔ Abida wi ni. Shamuwa to wo lawi ŋa Galali. Galali to wo lawi ŋa Yedutun. 18 Levi setirige piile mbele pàa pye ma cɛn wa ca kpoyi ki ni, pàa pye lere cɛnmɛ shyɛn naa nafa tijɛrɛ ma yiri tijɛrɛ (284).
19 Yeyɔnrɔ kɔrɔsifɛnnɛ Akubu, naa Talimɔ konaa pe sefɛnnɛ mbele pàa pye na yeyɔnrɔ ti kɔrɔsi, pàa pye lere cɛnmɛ naa nafa taanri ma yiri kɛ ma yiri shyɛn (172).
20 Izirayɛli woolo sanmbala, naa saraga wɔfɛnnɛ, naa Levi setirige piile sanmbala pe ni pàa pye ma cɛn wa Zhuda tara cara ti ni fuun ti ni, pe ni fuun nuŋgba nuŋgba wa tara lara nda pàa ta ta kɔrɔgɔ ti ni.
21 Netiniyɛnye poro la saa cɛn wa Zheruzalɛmu ca laga ŋga pe yinri Ofɛli ki ni. Ziha naa Gishipa poro pàa pye pe go na. 22 Levi setirige piile mbele pàa pye wa Zheruzalɛmu ca, pe yɛgɛ sinvɔ wo lawi ŋa Uzi. Uzi to wo lawi ŋa Bani. Bani to wo lawi ŋa Hashabiya. Hashabiya to wo lawi ŋa Mataniya. Mataniya to wo lawi ŋa Mishe, ma yiri wa Asafu sege ki ni. Poro pàa pye yurukɔɔlɔ wa Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki ni. 23 Wunlunaŋa wìla kala la kɔn ma tɛgɛ yurukɔɔlɔ pe wogo na, na pe pilige nuŋgba nuŋgba pyew kala li yɛgɛ woo. 24 Meshezabeyɛli pinambyɔ Petaya wo wìla pye na wunlunaŋa wi sari leele pe kagala ke yɛgɛ wɔmɔ pi na. Wìla pye Zhuda pinambyɔ Zera wo setirige pyɔ.
Zhufuye mbele pàa saa cɛn cara ta yɛgɛ ni
25 Zhuda cɛnlɛ woolo pèle la saa cɛn wa kapire to naa ti kanŋgara na lara ti ni; to tìla pye Kiriyati Ariba ca konaa ki kanŋgara na kapire ti ni, naa Dibɔn ca konaa ki kanŋgara na kapire ti ni, naa Yekabizeyɛli ca konaa ki kanŋgara na kapire ti ni, 26 naa Yeshuwa ca, naa Molada ca, naa Bɛti Palɛti ca, 27 naa Hazari Shuwali ca, naa Bɛrisheba ca konaa ki kanŋgara na kapire ti ni, 28 naa Zikilagi ca, naa Mekona ca konaa ki kanŋgara na kapire ti ni, 29 naa Eni Irimɔ ca, naa Zoreya ca, naa Yarimuti ca, 30 naa Zanowa ca, naa Adulamu ca konaa ki kanŋgara na kapire ti ni, naa Lakishi ca konaa ki kɛɛrɛ lara ti ni, naa Azeka ca konaa ki kanŋgara na kapire ti ni. Pàa cɛn maga lɛ wa Bɛrisheba ca ki na fɔ ma saa gbɔn wa Hinɔmu gbunlundɛgɛ ki na. 31 Bɛnzhamɛ cɛnlɛ woolo poro la cɛn maga lɛ wa Geba ca, naa Mikimashi ca ki ni, naa Aya ca, naa Betɛli ca konaa ki kanŋgara na kapire ti ni; 32 naa Anatɔti ca, naa Nɔbu ca, naa Ananiya ca, 33 naa Hazɔri ca, naa Arama ca, naa Gitayimu ca, 34 naa Hadidi ca, naa Zeboyimu ca, naa Nebalati ca, 35 naa Lɔdi ca konaa Ono ca ki ni, ko laga ko pe yinri kapyɔ jɛnfɛnnɛ gbunlundɛgɛ. 36 Levi setirige piile gbogolomɔ pà la yiri wa Zhuda cɛnlɛ woolo pe sɔgɔwɔ ma saa cɛn wa Bɛnzhamɛ cɛnlɛ woolo pe ni.