8
1 Kona, laga ŋga ki yɛn wa Tɔnmɔ yeyɔngɔ ki yɛgɛ, a janwa wi ni fuun wì si yɔn wa nuŋgba ma saa pe yɛɛ gbogolo wa ki na. A pè sigi yo lasiri sɛwɛ jɛnfɔ Ɛsidirasi wi kan ma yo wi pan Moyisi lasiri sɛwɛ wi ni, wo ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ làa kan Izirayɛli woolo pe yeri we. 2 Kona, yɛlɛ li yeŋge kɔlɔshyɛn wogo ki pilige koŋgbanŋga ki na, Ɛsidirasi we, wo ŋa wìla pye fun saraga wɔfɔ wì si pan sɛwɛ wi ni janwa wi yɛgɛ sɔgɔwɔ, nambala naa jɛɛlɛ, konaa mbele fuun pe mbaa ya mbe sɛnrɛ ti logo mberi kɔrɔ jɛn.
3 A wì si sɛwɛ wi kara pe kan maga lɛ pinliwɛ pi ni fɔ ma saa gbɔn yɔnlɔfugo ki na. Wìla pye ma yere wa laga ŋga kìla pye wa Tɔnmɔ yeyɔngɔ ki yɛgɛ ki na, wa nambala, naa jɛɛlɛ konaa mbele fuun pe mbaa ya mbe sɛnrɛ logo mberi kɔrɔ jɛn pe yɛgɛ sɔgɔwɔ nari kara.
4 Pàa yeresaga ka gbegele tire ni ki kala li mɛgɛ na. Pa lasiri sɛwɛ jɛnfɔ Ɛsidirasi wìla pye ma lugu ma yere ki na. Matitiya, naa Shema, naa Anaya, naa Uri, naa Hilikiya konaa Maaseya poro la pye ma yere wi tanla wa wi kalige kɛɛ ki na; Pedaya, naa Mishayɛli, naa Malikiya, naa Hashumu, naa Hashibadana, naa Zakari konaa Meshulamu poro la pye ma yere wa wi kamɛŋgɛ kɛɛ ki na. 5 A Ɛsidirasi wì si sɛwɛ wi yɛngɛ janwa wi ni fuun wi yɛgɛ na, katugu wìla pye ma yere yeresaga ki na leele pe ni fuun pe go na. Naa wìla kaa sɛwɛ wi yɛngɛ sanga ŋa ni, a leele pe ni fuun pè si yiri ma yere. 6 A Ɛsidirasi wì si Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɔn, Yɛnŋɛlɛ ŋgbɔgɔ ye. Kona, a leele pe ni fuun pè sigi shɔ mɛɛ pe kɛyɛn yi yirige wa naayeri ma yo fɔ: «Anmiina, anmiina!» Ko puŋgo na, a pè si fɔli ma pe yɛrɛ ti jiile wa tara Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ mali gbɔgɔ. 7 Kona Zhozuwe, naa Bani, naa Sherebiya, naa Yamini, naa Akubu, naa Shabetayi, naa Hodiya, naa Maaseya, naa Kelita, naa Azariya, naa Yozabadi, naa Hana, naa Pelaya konaa Levi setirige piile sanmbala pe ni, pe nɛɛ lasiri sɛnrɛ ti kɔrɔ wi yuun leele pe kan, ma pe ta wa pe yeresara ti na. 8 Pàa pye na Yɛnŋɛlɛ li lasiri sɛwɛ sɛnrɛ ti kara nari finligi na kee, nari kɔrɔ wi yuun, jaŋgo nda pè kara leele peri logo pe wali ti na.
9 Naa janwa wi ni fuun wìla kaa lasiri sɛwɛ sɛnrɛ ti logo paa ti kara, a pe ni fuun pe nɛɛ gbele. Kona Nehemi ŋa wìla pye gboforonɛri wo naa Ɛsidirasi ŋa wìla pye saraga wɔfɔ naa lasiri sɛwɛ jɛnfɔ konaa Levi setirige piile mbele pàa pye na leele pe nari pe ni, pè si leele pe pye fɔ: «Ki nala pilige ŋga ki yɛn ma tɛgɛ ki yɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ, we Yɛnŋɛlɛ li kan. Ki kala na yaga ka yɛgɛ san mbaa gbele.» 10 Ko puŋgo na, a Ɛsidirasi wì si pe pye naa fɔ: «Yaa kee ye yinrɛ ye sa yaakara jɛndɛ ka, ye sinmɛ taan wɔ. Yaakara woro mbele yeri ma gbɛgɛlɛ, ye ta kan pe yeri, katugu ki pilige ŋga ki yɛn ma tɛgɛ ki yɛ we Fɔ wo kan. Yaga ka pye yɛsanga ni, mà jɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ lì nayinmɛ mba kan po pi yɛn ye fanŋga ye.»
11 Levi setirige piile pàa pye na leele pe kotogo ki sogo pe na na yuun fɔ: «Ye pyeri, yaga ka yɛgɛ san, katugu ki pilige ŋga ki yɛn ma tɛgɛ ki yɛ Yɛnŋɛlɛ li kan.» 12 Kona, a leele pe ni fuun pè si kari pe yinrɛ mbe sa li mbe wɔ, mbe yaakara kan fyɔnwɔ fɛnnɛ pe yeri konaa mbe yɔgɔrimɔ gbɔɔ pye, katugu sɛnrɛ nda pàa kara mari yɛgɛ yo pe kan, pàa ti logo.
Pàa Gbataala nɔgɔ fɛti wi pye
13 Pilige shyɛn wogo ki na, a Izirayɛli woolo seye teele pe ni fuun, naa saraga wɔfɛnnɛ pe ni konaa Levi setirige piile pe ni, pè si saa pe yɛɛ gbogolo wa lasiri sɛwɛ jɛnfɔ Ɛsidirasi wi tanla, jaŋgo mbe lasiri sɛwɛ sɛnrɛ ti cancan jɛŋgɛ. 14 Ki lasiri sɛwɛ ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ làa kan Moyisi wi yeri, a wùu kan Izirayɛli woolo pe yeri, a pè sigi yan ki yɛn ma yɔnlɔgɔ wa wi ni fɔ fɛti ŋa wi maa piin yɛlɛ li yeŋge kɔlɔshyɛn wogo ki ni wi nɔgɔ, Izirayɛli woolo pe daga mbaa cɛɛn gbataala nɔgɔ. 15 Fɔ ki daga pege wogo ki yari cara ti ni fuun nuŋgba nuŋgba ti ni konaa wa Zheruzalɛmu ca mbe yo fɔ: «Ye yiri ye kari wa yanwira ti na, ye sa oliviye tire nda pè sanri ti njere ta kɔn ye pan ti ni, naa yan oliviye tire njere ta ni, naa miriti tipire njere ta ni, naa sɛngɛmbanra ni konaa tire nda tì fun ti njere ta ni, ye pan ye gbataala kan ti ni mbe yala ki yɛn ma yɔnlɔgɔ yɛgɛ ŋga na ki ni
16 Kona, a leele pè si yiri ma kari ma saa tire njere ti kɔn ma pan ti ni, mɛɛ gbataala kankan wa pe biriyinrɛ ti go na, naa wa pe lara nawa, naa wa Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ londo ti ni, naa wa Tɔnmɔ yeyɔngɔ laga ki na konaa wa Efirayimu yeyɔngɔ laga ki na. 17 Leele mbele fuun pàa yiri wa kulowo pi ni ma pan, pàa gbataala kan ma cɛn wa ti ni. Maga lɛ wa Nuni pinambyɔ Zhozuwe wi wagati wi na fɔ ma pan ma gbɔn ki pilige ki na, Izirayɛli woolo pe sila ki fɛti cɛnlɛ wa pye mbe yan gbɛn. Pàa yɔgɔri fɔ jɛŋgɛ.
18 Pàa pye na Yɛnŋɛlɛ li lasiri sɛwɛ sɛnrɛ ti kara pilige nuŋgba nuŋgba pyew, maga lɛ fɛti wi pilige koŋgbanŋga ki na fɔ ma saa gbɔn pilige puŋgo wogo ki na. Pàa fɛti wi pye fɔ ma saa gbɔn piliye kɔlɔshyɛn. Pilige kɔlɔtaanri wogo ki na, a pè si gbogolo ma Yɛnŋɛlɛ gbɔgɔ ma yala ki lasiri konɔ li ni.