Izirayɛli woolo mbele pàa pinlɛ Ɛsidirasi wi ni ma sɔngɔrɔ wa Zheruzalɛmu ca
8
1 Wunlunaŋa Aritasɛrisɛsi wi wunluwɔ sanga wi ni, seye teele mbele pàa yiri wa Babilɔni ca ma pinlɛ na ni ma kari wa Zheruzalɛmu ca, pe mɛrɛ tori yɛɛn ma yala pe setiriye yi ni: 2 Gɛrishɔmu ma yiri wa Fineyasi setirige piile pe ni; naa Daniyɛli ma yiri wa Itamari setirige piile pe ni; naa Hatushi ma yiri wa Davidi setirige piile pe ni; 3 naa Zakari ma yiri wa Shekaniya setirige piile naa Parewɔshi setirige piile pe ni, nambala cɛnmɛ naa nafa shyɛn ma yiri kɛ (150) la pinlɛ wi ni, mbele pàa pe mɛrɛ ti yɔnlɔgɔ; 4 naa Zeraya pinambyɔ Eliyohenayi ma yiri wa Pahati Mowabu setirige piile pe ni, nambala cɛnmɛ shyɛn (200) la pinlɛ wi ni; 5 naa Mahaziyɛli pinambyɔ wi ni ma yiri wa Shekaniya setirige piile pe ni, nambala cɛnmɛ taanri (300) la pinlɛ wi ni; 6 naa Zhonatan pinambyɔ Ebɛdi wi ni ma yiri wa Adini setirige piile pe ni, nambala nafa shyɛn ma yiri kɛ la pinlɛ wi ni; 7 naa Ataliya pinambyɔ Ezayi ma yiri wa Elamu setirige piile pe ni, nambala nafa taanri ma yiri kɛ la pinlɛ wi ni; 8 naa Mikayɛli pinambyɔ Zebadiya ma yiri wa Shefatiya setirige piile pe ni, nambala nafa tijɛrɛ la pinlɛ wi ni; 9 naa Yehiyɛli pinambyɔ Abidiyasi ma yiri wa Zhowabu setirige piile pe ni, nambala cɛnmɛ shyɛn ma yiri kɛ ma yiri kɔlɔtaanri (218) la pinlɛ wi ni; 10 naa Yosifiya pinambyɔ wi ni ma yiri wa Shelomiti setirige piile pe ni, nambala cɛnmɛ naa nafa taanri (160) la pinlɛ wi ni; 11 naa Bebayi pinambyɔ Zakari ma yiri wa Bebayi setirige piile pe ni, nambala nafa ma yiri kɔlɔtaanri la pinlɛ wi ni; 12 naa Hakatan pinambyɔ Yohana ma yiri wa Azigadi setirige piile pe ni, nambala cɛnmɛ ma yiri kɛ (110) la pinlɛ wi ni; 13 Adonikamu setirige piile, poro mbele pe yɛn puŋgo woolo wele, pe mɛrɛ tori nda yɛɛn: Elifelɛti, naa Yeyiyɛli, konaa Shemaya, nambala nafa taanri la pinlɛ pe ni; 14 naa Utayi konaa Zakuri ma yiri wa Bigivayi setirige piile pe ni, nambala nafa taanri ma yiri kɛ la pinlɛ pe ni.
15 Kona, a mì si pe gbogolo wa gbaan ŋa wi maa fuun na kee wa Ahava ca ki yeri wi yɔn na. A wè si paara yinrɛ kan ma cɛn le piliye taanri. A mì si leele poro naa saraga wɔfɛnnɛ pe welewele, mii Levi setirige pyɔ yan wa pe ni. 16 Kì pye ma, a mì si tun, a pè saa kundigile pe yeri, Eliyezɛri, naa Ariyɛli, naa Shemaya, naa Ɛlinatan, naa Yaribu, naa Ɛlinatan, naa Natan, naa Zakari konaa Meshulamu, ma taga lasiri nagafɛnnɛ Yoyaribu konaa Ɛlinatan pe ni. 17 A mì si konɔ kan pe yeri ma yo pe kari wa kundigi Ido wi yeri, wo ŋa wìla pye ma cɛn wa Kasifiya ca we, ma sɛnrɛ le pe yɔn pe sari yo Ido wo naa wi sefɛnnɛ mbele pàa pye Netiniyɛnye pe kan, poro mbele pàa pye wa Kasifiya ca we, jaŋgo paa paan tunmbyeele ni we kan we Yɛnŋɛlɛ li go tunŋgo ki mɛgɛ ni. 18 Maga ta Yawe Yɛnŋɛlɛ làa pye na we kɔrɔsi ki kala na, a pè si pan Sherebiya ni we kan, wìla pye naŋa tijinliwɛ fɔ ma yiri wa Mahali setirige piile pe ni. Mahali wìla pye Levi wi pinambyɔ konaa ma pye Izirayɛli wi pishyɛnwoo. Sherebiya wìla pan wo naa wi pinambiile konaa wi sefɛnnɛ pe ni, pàa pye lere kɛ ma yiri kɔlɔtaanri; 19 konaa Hashabiya, naa Ezayi ma yiri wa Merari setirige piile pe ni, naa wi sefɛnnɛ konaa wi pinambiile pe ni, pàa pye lere nafa; 20 pàa pan fun Netiniyɛnye cɛnmɛ shyɛn naa nafa (220) ni. Davidi wo naa kundigile pe ni pàa Netiniyɛnye mbele kan, jaŋgo paa Levi setirige piile pe sari, pàa pye poro setirige piile. Pàa pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe mɛrɛ ti yeri.
21 Kona, a mì sigi yari wa Ahava gbaan yɔn tara ti ni, ma yo we yeŋge le we we yɛɛ tirige we Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ, jaŋgo mbeli yɛnri li ti we tanga yinŋge, woro naa we piile konaa we kɛɛ yaara ti ni fuun ti ni. 22 Ki mbaa pye na yeri fɛrɛ ni mbe maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbelege konaa shɔn lugufɛnnɛ yɛnri wunlunaŋa wi yeri paa we go singi we juguye pe na kondangala li na; katugu wàa wunlunaŋa wi pye ma yo fɔ we Yɛnŋɛlɛ li maa mbele fuun pe maa li lagajaa pe go singi, na kajɛŋgɛ piin pe kan, ɛɛn fɔ mbele pe ma je li na, li ma nawa ŋgban pe ni fɔ tipege. 23 Kì pye ma, a wè si yeŋge le ma we Yɛnŋɛlɛ li yɛnri ki wogo ki na. A lì si logo we yeri.
24 Kona, a mì si kundigile kɛ ma yiri shyɛn wɔ saraga wɔfɛnnɛ teele pe ni, poro la wɛlɛ Sherebiya, naa Hashabiya konaa pe sefɛnnɛ leele kɛ ni. 25 A mì si warifuwe, naa tɛ konaa yarijɛndɛ nda pàa kan ti taanla mari kan pe yeri, to nda wunlunaŋa wo naa wi yɛrifɛnnɛ, naa wi kundigile, konaa Izirayɛli woolo mbele fuun pàa pye wa tara ti ni pàa kan we Yɛnŋɛlɛ li go ki mɛgɛ ni we. 26 Kì pye ma, a mì si warifuwe tɔni nafa kan pe yeri, naa warifuwe yaara tɔni taanri, naa tɛ tɔni taanri, 27 naa tɛ wɔjɛŋgɛlɛ nafa ni ŋgele kàa tɛ pyɔ waga kele (1 000) yɔn tin konaa tuguyɛnrɛ cɔrɔ tiyɔnrɔ shyɛn ni, nda tìla pye ma yɔn paa tɛ yɛn.
28 Kona, a mì si pe pye fɔ: «Ye yɛn ma tɛgɛ ye yɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ li kan, ki yaara nda fun ti yɛn ma tɛgɛ ti yɛ li kan. Ki warifuwe ŋa naa ki tɛ ŋa wi yɛn nandanwa yarikanra nda tì kan Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye tɛlɛye Yɛnŋɛlɛ li yeri. 29 Yaa ki yaara nda ti kɔrɔsi, yeri yingiwɛ jɛn jɛŋgɛ fɔ ye ka sari taanla saraga wɔfɛnnɛ teele pe yɛgɛ na, naa Levi setirige piile konaa Izirayɛli tara teele pe yɛgɛ na wa Zheruzalɛmu ca, wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki kanŋgaga na yinrɛ ti ni.»
30 Warifuwe, naa tɛ konaa yaara nda pàa taanla, a saraga wɔfɛnnɛ poro naa Levi setirige piile pè siri shɔ mbe kari ti ni wa Zheruzalɛmu ca, wa we Yɛnŋɛlɛ li go ki ni.
31 Yɛlɛ li yeŋge koŋgbanŋga ki pilige kɛ ma yiri shyɛn wogo ki na, a wè si yiri wa Ahava gbaan wi yɔn na mbe kari wa Zheruzalɛmu ca. We Yɛnŋɛlɛ làa pye we ni na we kɔrɔsi, ma we go sige we juguye poro naa beŋganri pyefɛnnɛ pe na we kondangala li na. 32 Naa wàa ka saa gbɔn wa Zheruzalɛmu ca, a wè si wogo piliye taanri ni. 33 Pilige tijɛrɛ wogo ki na, a wè si warifuwe, naa tɛ konaa yaapire ti taanla wa we Yɛnŋɛlɛ li go ki ni, mari le Uri pinambyɔ Meremɔti ŋa wìla pye saraga wɔfɔ wi kɛɛ. Fineyasi pinambyɔ Eleyazari wìla pye wa wi ni. Levi setirige piile pàa pye wa pe ni, naa Zhozuwe pinambyɔ Yozabadi konaa Binuyi pinambyɔ Nowadiya. 34 Naa pàa kaa ti ni fuun ti jiri mari taanla, a pè si ti nuguwɔ pi yɔn ki yɔnlɔgɔ ki wagati jate wi ni.
35 Kulolo mbele pàa yiri wa kulowo pi ni ma pan, a pè si saara sogoworo wɔ Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ li yeri Izirayɛli woolo pe ni fuun pe kala na. To la pye napɛnɛ kɛ ma yiri shyɛn, naa simbapɛnɛ nafa tijɛrɛ ma yiri kɛ ma yiri kɔgɔlɔni, naa simbapɛnɛ yirifɔnmbɔlɔ nafa taanri ma yiri kɛ ma yiri kɔlɔshyɛn, konaa sikapɛnɛ kɛ ma yiri shyɛn ma poro pye kapere ti kala yagawa jasaraga. Pàa ti ni fuun ti wɔ saara sogoworo Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri. 36 A pè si wunlunaŋa wi ŋgasegele ke kan wunlunaŋa wi kundigile pe yeri konaa wi gboforonɛriye mbele pe yɛn wa tara nda wa Efirati gbaan wi yɔnlɔ tosaga kɛɛ yeri pe yeri. A poro si leele pe saga Yɛnŋɛlɛ li go ki kanga wogo ki na.