ƐSIDIRASI WI KAPYEGELE
7–10
Ɛsidirasi wìla kari wa Zheruzalɛmu ca
7
1 Ki kagala ke puŋgo na, Pɛrisi tara wunlunaŋa Aritasɛrisɛsi wi wunluwɔ sanga wi ni, naŋa ŋa pàa pye na yinri Ɛsidirasi wì si pan wa Zheruzalɛmu ca. Ɛsidirasi wìla pye Seraya pinambyɔ. Seraya to wo lawi ŋa Azariya. Azariya to wo lawi ŋa Hilikiya. 2 Hilikiya to wo lawi ŋa Shalumu. Shalumu to wo lawi ŋa Zadɔki. Zadɔki to wo lawi ŋa Ahitubu. 3 Ahitubu to wo lawi ŋa Amariya. Amariya to wo lawi ŋa Azariya. Azariya to wo lawi ŋa Merayɔti. 4 Merayɔti to wo lawi ŋa Zeraya. Zeraya to wo lawi ŋa Uzi. Uzi to wo lawi ŋa Buki. 5 Buki to wo lawi ŋa Abishuwa. Abishuwa to wo lawi ŋa Fineyasi. Fineyasi to wo lawi ŋa Eleyazari. Eleyazari to wo lawi ŋa saraga wɔfɛnnɛ to Arɔn we.
6 Ki Ɛsidirasi wì si yiri wa Babilɔni ca ma pan wa Zheruzalɛmu ca. Wìla pye lasiri sɛwɛ jɛnfɔ, ma Moyisi lasiri wi kɔrɔ wi jɛn fɔ jɛŋgɛ; ko lasiri wo Yawe Yɛnŋɛlɛ, Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ làa kan li woolo pe yeri. Yaraga ŋga fuun wìla pye na jaa, wunlunaŋa wìla ki ni fuun ki kan wi yeri, katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ, wi Yɛnŋɛlɛ làa pye wi ni. 7 Wunlunaŋa Aritasɛrisɛsi wi wunluwɔ pi yɛlɛ kɔlɔshyɛn wolo li ni, Izirayɛli woolo pèle la pan fun wa Zheruzalɛmu ca, pàa pye saraga wɔfɛnnɛ poro pele, naa Levi setirige piile pele ni, naa yurukɔɔlɔ pele ni, naa yeyɔngɔ kɔrɔsifɛnnɛ pele ni, konaa Netiniyɛnye pele ni. 8 Ɛsidirasi wìla pan ma gbɔn wa Zheruzalɛmu ca pe ni, wunlunaŋa wi wunluwɔ pi yɛlɛ kɔlɔshyɛn wolo li yeŋge kaŋgurugo wogo ki na. 9 Wìla tangala li lɛ ma yiri wa Babilɔni ca yɛlɛ li yeŋge koŋgbanŋga ki pilige koŋgbanŋga ki na ma saa gbɔn wa Zheruzalɛmu ca yeŋge kaŋgurugo wogo ki pilige koŋgbanŋga ki na, katugu wi Yɛnŋɛlɛ làa pye wi ni na wele wi na tiyɔngɔ. 10 Katugu Ɛsidirasi wìla wi jatere wi ni fuun wi tɛgɛ na Yawe Yɛnŋɛlɛ li lasiri sɛnrɛ ti kara na tanri ti na, na Izirayɛli woolo pe nari lasiri wi kondɛgɛŋgɛlɛ naa wi kakɔnndɛgɛŋgɛlɛ ke ni.
Wunlunaŋa Aritasɛrisɛsi wìla sɛwɛ kan Ɛsidirasi wi yeri
11 Sɛwɛ ŋa wunlunaŋa Aritasɛrisɛsi wìla kan saraga wɔfɔ naa lasiri sɛwɛ jɛnfɔ Ɛsidirasi wi yeri, wo ŋa wìla Yawe Yɛnŋɛlɛ li ŋgasegele naa li kondɛgɛŋgɛlɛ ŋgele làa kan Izirayɛli woolo pe yeri ke kara ma ke jɛn ma wali ke na, ki sɛwɛ wi nawa sɛnrɛ tori nda yɛɛn:
12 «Aritasɛrisɛsi ŋa wi yɛn wunlumbolo pe wunluwɔ, wo wila ki sɛwɛ ŋa wi kaan saraga wɔfɔ naa lasiri sɛwɛ jɛnfɔ Ɛsidirasi wi yeri, Yɛnŋɛlɛ na wa naayeri, wo ŋa wìli lasiri wi jɛn ma wali wi na we.
13 «Izirayɛli woolo pe ni fuun, naa saraga wɔfɛnnɛ konaa Levi setirige piile mbele pe yɛn ma cɛn laga na wunluwɔ tara ti ni, nɛɛ ki jaa mbe kari wa Zheruzalɛmu ca, mì konɔ kan ma yo pe pe yaga pe pinlɛ ma ni paa kee. 14 Ki kala na, mi wunlunaŋa, mi naa na yɛrifɛnnɛ kɔlɔshyɛn pe ni, wɔ̀ɔn tun ma sa Zhuda tara to naa Zheruzalɛmu ca kala li welewele na kaa pye pe yɛn na tanri ma Yɛnŋɛlɛ li lasiri wi na, wo ŋa wi sɛwɛ wi yɛn ma kɛɛ, a màa jɛn we. 15 Maa kee warifuwe naa tɛ ŋa mi naa na yɛrifɛnnɛ pe ni wè kan nandanwa ni Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ li yeri wi ni, lo na li cɛnsaga ki yɛn wa Zheruzalɛmu ca we. 16 Warifuwe naa tɛ ŋa fuun ma yaa ta laga Babilɔni kinda wi ni fuun wi ni, konaa nandanwa yarikanra nda leele poro naa saraga wɔfɛnnɛ pe yaa kan pe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki mɛgɛ ni wa Zheruzalɛmu, yaa kee ti ni fun. 17 Ki kala na, ma sa ki penjara ti tɛgɛ ma napɛnɛ lɔ ti ni yɛtogowo ni, naa simbapɛnɛ konaa simbapɛnɛ yirifɔnmbɔlɔ ni, naa muwɛ ni mba pi yaa wɔ saraga, konaa duvɛn ŋa pe ma wo saraga, ma sari wɔ saraga wa saraga wɔsaga ŋga wa ye Yɛnŋɛlɛ li go ki ni ki na, wa Zheruzalɛmu ca. 18 Warifuwe naa tɛ ŋa wi yaa koro, yaraga o yaraga ki yɛn ma yɔn mboro naa ma sefɛnnɛ pe ni ye yɛgɛ na, yoo tɛgɛ yege pye wi ni mbe yala ye Yɛnŋɛlɛ li nandanwa kala li ni. 19 Yaapire nda tì kan ma yeri ma Yɛnŋɛlɛ li go tunŋgo ki kala na, ma sari tɛgɛ ma Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ wa Zheruzalɛmu ca. 20 Ma jorowo ka pye mbe yaara ta yɛgɛ lɔ ma Yɛnŋɛlɛ li go ki mɛgɛ ni, maga penjara ti wɔ wa wunlunaŋa wi go ki yarijɛndɛ tɛgɛsaga ki ni.
21 «Mi wunlunaŋa Aritasɛrisɛsi, penjara tɛgɛfɛnnɛ mbele pe yɛn wa tara nda wa Efirati gbaan wi yɔnlɔ tosaga kɛɛ yeri ti ni, mi yɛn na konɔ kaan ye ni fuun ye yeri fɔ saraga wɔfɔ naa lasiri sɛwɛ jɛnfɔ Ɛsidirasi ŋa wì Yɛnŋɛlɛ na wa naayeri li lasiri wi jɛn ma wali wi na, na wi kaa yaraga o yaraga jaa yege kan wi yeri. 22 Yoo kan ye sa gbɔn fɔ warifuwe culo waga taanri naa cɛnmɛ kaŋgurugo (3 500), naa bile culo waga nafa ma yiri kɛ (30 000), naa duvɛn litiri waga tijɛrɛ naa cɛnmɛ kaŋgurugo (4 500) konaa kɔ ni nandanwa ni. 23 Yɛnŋɛlɛ na wa naayeri lì konɔ kan ŋga fuun wogo na li go ki wogo na, ki daga ki wogo ki gbegele ki yala cɛcɛcɛ, jaŋgo liga ka nawa ŋgban na wunluwɔ po naa na setirige pinambiile pe ni. 24 Ki kala na, we yɛn naga yuun ye kan fɔ lambo, naa nizara konaa tara kɔnlɔ kɔnsaga penjara si daga mbaa shoo saraga wɔfɛnnɛ, naa Levi setirige piile, naa yurukɔɔlɔ, naa yeyɔngɔ kɔrɔsifɛnnɛ konaa Netiniyɛnye naa shɛrigo gbɔgɔ tunmbyeele pe yeri.
25 «Mboro wo na Ɛsidirasi, mbe yala Yɛnŋɛlɛ li tijinliwɛ mba mà ta pi ni, ma kundigile naa kiti kɔnfɛnnɛ tɛgɛtɛgɛ, paa kiti sinŋɛ kɔɔn mbele fuun pe yɛn wa tara nda wa Efirati gbaan wi yɔnlɔ tosaga kɛɛ yeri pe kan, poro mbele pɔ̀ɔn Yɛnŋɛlɛ li lasiri koŋgolo ke jɛn we, konaa ma ti paa lasiri koŋgolo ke nari mbele pee ke jɛn pe na. 26 Na lere ŋa fuun woro na tanri ma Yɛnŋɛlɛ li lasiri wi na konaa wunlunaŋa wi lasiri konɔ li na, wo daga pe kiti kɔn wi na poo gbo, nakoma poo purɔ poo wɔ pe yɛɛ sɔgɔwɔ, nakoma pe yigile wa wi na, nakosima poo le kaso.»
Ɛsidirasi wìla Yɛnŋɛlɛ li shari
27 Kona, a Ɛsidirasi wì sho fɔ: «Sɔnmɔ yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ, we tɛlɛye Yɛnŋɛlɛ li woo, lo na lìgi le wa wunlunaŋa wi kotogo na wi Yawe Yɛnŋɛlɛ li go ki gbɔgɔ ki gbɔgɔlɔmɔ mba pi na wa Zheruzalɛmu ca we. 28 Lì kajɛŋgɛ pye na kan, ma ti a na kala lì wunlunaŋa wi ndanla, naa wi yɛrifɛnnɛ, konaa wi legbɔɔlɔ mbele fanŋga fɛnnɛ pe ni. Kì pye ma, a mì si fanŋga ta, katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ, na Yɛnŋɛlɛ làa pye na ni nala kɔrɔsi. A mì si Izirayɛli woolo teele pe gbogolo, jaŋgo pe pinlɛ na ni pe kari.»