Wunlunaŋa Dariyusi wìla yɔn sogomɔ sɛnrɛ nda yo
6
1 Kona, a wunlunaŋa Dariyusi wì si konɔ kan ma yo pe wunluwɔ kapyegele sɛwɛɛlɛ pe saga ja wa sɛwɛɛrɛ tɛgɛsaga ki ni, wa laga ŋga pàa pye na yarijɛndɛ ti teri, wa Babilɔni ca. 2 A pè si saa sɛlɛgɛ sɛwɛ ŋa pe ma migi wa yan wa Medi kinda wi ni, wa cagbɔgɔ Akibatani ki ni. Ki nandowo sɛnrɛ nda to tìla pye ma yɔnlɔgɔ wa wi ni ma yo fɔ:
3 «Wunlunaŋa Sirusi wi wunluwɔ pi yɛlɛ koŋgbanna li ni, a wì si konɔ kan Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ŋga wa Zheruzalɛmu ca ki wogo na ma yo fɔ: ‹Ki daga pe shɛrigo gbɔgɔ ki kan naa fɔnŋgɔ, ki pye laga ŋga pe yaa la saara woo wa. Ki nɔgɔ pege le ki liri. Ki yagawa pi yaa pye mɛtɛrɛ nafa ma yiri kɛ. Ki gbemɛ pi yaa pye mɛtɛrɛ nafa ma yiri kɛ. 4 Pe yaa sinndɛɛrɛ nda pè tɛ ti koloyo taanri pye ki na, naa tire nda pè walagi ti kologo nuŋgba ni. Penjara nda ti yaa tɛgɛ mbege kan, pa ti yaa yiri wa wunlunaŋa wi go penjara ti ni. 5 Mbe taga wa ko na, Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki tɛ yaapire naa warifuwe yaapire nda Nebukanezari wìla lɛ ma yiri ti ni wa shɛrigo gbɔgɔ ki ni wa Zheruzalɛmu ca ma kari ti ni wa Babilɔni ca, ti daga mbe sɔngɔrɔ sa tɛgɛ wa shɛrigo gbɔgɔ ki ni, wa tɛgɛsaga ŋga tìla pye we, wa Zheruzalɛmu ca. Peri tɛgɛ wa Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki ni.›
6 «Ɛɛn koni, mboro Tatinayi, mboro ŋa ma yɛn tara nda wa Efirati gbaan wi yɔnlɔ tosaga kɛɛ yeri ti janmaratigi, naa Shetari Bozinayi konaa ye pinlɛyɛɛnlɛ pe ni, yoro mbele ye yɛn tara nda wa Efirati gbaan wi yɔnlɔ tosaga kɛɛ yeri ti teele wele, ye kɛɛ wɔ ki kala li ni. 7 Ye Yɛnŋɛlɛ li go ki kanga tunŋgo ki yaga kila piin kila kee yɛgɛ. Zhufuye janmaratigi wo naa pe lelɛɛlɛ pe ni pe shɛrigo gbɔgɔ ki kan wa ki titɛlɛgɛ ki ni. 8 Konɔ na mi yɛn na kaan ye yeri ŋga ye yaa pye mbe Zhufuye lelɛɛlɛ pe saga shɛrigo gbɔgɔ ki kanga wogo ki na, loli na fɔ: Ki leele, penjara nda ti yaa pe kala li yɔn, ti daga mbaa woo wa wunlunaŋa wi yarijɛndɛ ti ni mbaa kaan pe yeri suyi, to nda ti maa taa wa nizara ŋa pe maa shoo tara nda wa Efirati gbaan wi yɔnlɔ tosaga kɛɛ yeri ti woolo pe yeri we. 9 Pe jorowo yɛn yaraga o yaraga na mbege pye saraga sogowogo Yɛnŋɛlɛ na wa naayeri li yeri, yaa ki kaan pe yeri pilige pyew, ki ka ka pye sambalawa ni, mbe yala Zheruzalɛmu ca saraga wɔfɛnnɛ pe sɛnyoro ti ni, to ti yɛn napɛnɛ yirifɔnmbɔlɔ, naa simbapɛnɛ, naa simbapɛnɛ yirifɔnmbɔlɔ, naa yarilire nda pe yinri furoma, naa kɔ naa duvɛn konaa sinmɛ ni; 10 jaŋgo paa nuwɔ taan saara woo Yɛnŋɛlɛ na wa naayeri li yeri konaa paa Yɛnŋɛlɛ li yɛnri wunlunaŋa wo naa wi pinambiile pe kan pe yinwege ta. 11 Ki sɛnrɛ nda, lere o lere kari kɛ, mila ki konɔ na li kaan wi wogo na fɔ: Pe tige ka tile pe wɔ wa wi go ki ni, pege numaga ki filige, pege kan poo nɔri wa ki na. Poo go ki pye kayege. 12 Wunluwɔ o wunluwɔ, naa cɛnlɛ o cɛnlɛ li mbe kɛɛ yirige mbe yo li yaa ki sɛnrɛ nda ti kanŋga mbe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ŋga wa Zheruzalɛmu ca ki jan, ko ŋga Yɛnŋɛlɛ li yɛn nali yɛɛ nari wa ki ni we, Yɛnŋɛlɛ li ki fɛnnɛ pe tɔngɔ. Mi Dariyusi, muwi mìgi konɔ na li kan. Peli sɛnrɛ ti tanga ti kologo ki na cɛ.»
13 Kì pye ma, tara nda wa Efirati gbaan wi yɔnlɔ tosaga kɛɛ yeri ti janmaratigi Tatinayi, naa Shetari Bozinayi konaa pe pinlɛyɛɛnlɛ pe ni, pè si wunlunaŋa Dariyusi wi sɛnyoro ti tanga ti kologo ki na cɛ, to nda wìla torogo pe kan we.
Pàa shɛrigo gbɔgɔ ki kan maga kɔ konaa maga yɔn yɛɛngɛ fɛti wi pye
14 Kona, a Zhufuye lelɛɛlɛ pe nɛɛ shɛrigo gbɔgɔ ki kanni na kee ki ni yɛgɛ, a tunŋgo kì saa pye ma yɔn, ma yala Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɔ Azhe wo naa Ido pinambyɔ Zakari pe Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnyoro ti ni. A pè go ki kan maga kɔ ma yala konɔ na Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ làa kan li ni, konaa ma yala konɔ na Sirusi, naa Dariyusi konaa Pɛrisi tara wunlunaŋa Aritasɛrisɛsi wi ni pàa kan li ni. 15 Go ki kanga kìla kɔ Adari yeŋge ki pilige taanri wogo ko ni, wunlunaŋa Dariyusi wi wunluwɔ pi yɛlɛ kɔgɔlɔni wolo li ni. 16 Izirayɛli woolo, naa saraga wɔfɛnnɛ, naa Levi setirige piile konaa mbele pàa yiri wa kulowo pi ni ma pan pè si Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki yɔn yɛɛngɛ fɛti wi pye nayinmɛ ni. 17 Mbe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki yɔn yɛɛngɛ fɛti wi pye, pàa napɛnɛ cɛnmɛ wɔ saraga, naa simbapɛnɛ cɛnmɛ shyɛn (200) konaa simbapɛnɛ yirifɔnmbɔlɔ cɛnmɛ tijɛrɛ (400) ni; mɛɛ sikapɛnɛ kɛ ma yiri shyɛn pye Izirayɛli woolo pe ni fuun pe kapere ti kala yagawa jasaraga, ma yala Izirayɛli woolo pe cɛngɛlɛ ke yɔn ki ni. 18 A pè si saraga wɔfɛnnɛ pe tɛgɛtɛgɛ ma yala pe ŋgbeleye yi ni, ma Levi setirige piile pe tɛgɛtɛgɛ ma yala pe ŋgbeleye yi ni Yɛnŋɛlɛ li tunŋgo pyege ki na wa Zheruzalɛmu ca, paa yɛgɛ ŋga na ki yɛn ma yɔnlɔgɔ wa Moyisi sɛwɛ wi ni.
Zhufuye pàa Paki fɛti wi pye
19 Kona, mbele pàa yiri wa kulowo pi ni, pè si Paki fɛti wi pye yɛlɛ li yeŋge koŋgbanŋga ki pilige kɛ ma yiri tijɛrɛ wogo ki na. 20 Saraga wɔfɛnnɛ poro naa Levi setirige piile pe ni pàa pinlɛ ma pe yɛɛ pye fyɔngɔ fu, a pe ni fuun pè pye fyɔngɔ fu. A pè si Paki fɛti yaayoro ti kɔnlɔgi mbele pàa yiri wa kulowo pi ni pe mɛgɛ ni, naa pe sefɛnnɛ saraga wɔfɛnnɛ pe mɛgɛ ni konaa pe yɛɛ mɛgɛ ni. 21 Izirayɛli woolo mbele pàa yiri wa kulowo pi ni ma pan, pè si Paki fɛti yaakara ti ka ma pinlɛ leele mbele pàa pe yɛɛ pye fyɔngɔ fu ma laga cɛngɛlɛ sanŋgala ke fyɔngɔ kapyere ti na pe ni, poro mbele pàa taga pe na, na Yawe Yɛnŋɛlɛ, Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ li lagajaa we. 22 A pè si leve fu buru fɛti wi pye nayinmɛ ni piliye kɔlɔshyɛn ni, katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ làa yɔgɔrimɔ kan pe yeri, ma Asiri tara wunlunaŋa wi jatere wi kanŋga pe kanŋgɔlɔ, a wì pe saga Yɛnŋɛlɛ, Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki kanga tunŋgo ki na.