Zhufuye pe juguye pàa yiri ma je ma yo pe shɛrigo gbɔgɔ ki kanga ki yerege
4
1 Kona, Zhuda cɛnlɛ woolo naa Bɛnzhamɛ cɛnlɛ woolo pe juguye, a pè sigi logo ma yo mbele pàa koli ma kari wa kulowo pi ni pè pan na shɛrigo gbɔgɔ kanni Yawe Yɛnŋɛlɛ, Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ li kan. 2 Kì pye ma, a pè si pan Zorobabɛli naa seye teele pe kɔrɔgɔ, mɛɛ pe pye fɔ: «Waa jaa mbe ye saga shɛrigo gbɔgɔ ki kanga ki na. Mà jɛn woro fun, ye Yɛnŋɛlɛ lo we maa yɛnri paa yɛgɛ ŋga na ye maa ki piin we. We maa saara woo li yeri maga lɛ wa Asiri tara wunlunaŋa Azari Hadɔn wi wagati wi na, wo ŋa wìla pan we ni lagamɛ we
3 Ɛɛn fɔ, a Zorobabɛli, naa Zhozuwe konaa Izirayɛli tara seye teele pe ni, pè si pe yɔn sogo ma yo fɔ: «Kii daga woro naa yoro we pinlɛ we we Yɛnŋɛlɛ li go ki kan; woro cɛ we yaa ki kan Yawe Yɛnŋɛlɛ, Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ li kan, paa yɛgɛ ŋga na Pɛrisi tara wunlunaŋa Sirusi wìgi yo maga ŋgban we ni we.»
4 Kona, a ki tara woolo pè si Zhuda tara woolo pe wire ti fanla pe na, ma pe figiri pe ta pe go ki kanga ki yerege. 5 A pè si yɛrifɛnnɛ pele lɛ sara na, jaŋgo pe go ki kanga ki yerege. A pè ya maga pye ma Pɛrisi tara wunlunaŋa Sirusi wi wagati wi ni fuun wi na, fɔ ma saa gbɔn Pɛrisi tara wunlunaŋa Dariyusi wi wagati wi na.
6 Wunlunaŋa Sɛrisɛsi wi wagati wi na, wi wunluwɔ pi lɛsaga, a pè si sɛwɛ wa yɔnlɔgɔ ma Zhuda tara woolo naa Zheruzalɛmu ca fɛnnɛ pe le kɛɛ.
7 Ko puŋgo na, Aritasɛrisɛsi wi wunluwɔ wagati wi ni, a Bishilamu, naa Mitiredati, naa Tabeyɛli konaa pe pinlɛyɛɛnlɛ sanmbala pe ni pè si sɛwɛ wa pye maa torogo Pɛrisi tara wunlunaŋa Aritasɛrisɛsi wi kan. Ki sɛwɛ pàa wi yɔnlɔgɔ Aramuye sɛnrɛ yɔnlɔgɔlɔmɔ na, Aramuye sɛnrɛ ni.
8 Tara ti gboforonɛri Erehumu wo naa sɛwɛ yɔnlɔgɔfɔ Shimishayi wi ni, poro pàa ki sɛwɛ ŋa wi pye maa torogo wunlunaŋa Aritasɛrisɛsi wi kan Zheruzalɛmu ca ki mɛgɛ ni, ma yo fɔ: 9 «Sɛwɛ pyefɛnnɛ poro wɛlɛ tara ti gboforonɛri Erehumu, naa sɛwɛ yɔnlɔgɔfɔ Shimishayi, naa pe pinlɛyɛɛnlɛ sanmbala mbele pè yiri wa Dɛn ca, naa Afarisataki cɛnlɛ woolo, naa Taripɛli cɛnlɛ woolo, naa Afarasi cɛnlɛ woolo, naa Erɛki ca fɛnnɛ, naa Babilɔni tara fɛnnɛ, naa Suzi ca fɛnnɛ, naa Deha cɛnlɛ woolo, naa Elamu tara fɛnnɛ, 10 naa cɛngɛlɛ sanŋgala ke ni, koro ŋgele Osinapari ŋa wi yɛn mɛgbɔgɔfɔ naa fanŋga fɔ wìla pan ke ni ma pan ma ke tɛgɛ wa Samari ca konaa lara ta yɛgɛ ni, wa Efirati gbaan wi yɔnlɔ tosaga kɛɛ yeri we.»
11 Sɛwɛ ŋa pàa yɔnlɔgɔ ma torogo wunlunaŋa Aritasɛrisɛsi wi kan wi nawa sɛnrɛ to lari yɛɛn: «Ma tunmbyeele wele, poro mbele ma woolo mbele pe yɛn ma cɛn wa gbaan wi kɛɛ ŋga na, pɔ̀ɔn shari. 12 Wunlunaŋa, ki jɛn ma yo fɔ Zhufuye mbele pè yiri wa ma yeri, pè gbɔn laga we na laga Zheruzalɛmu ca. Pe yɛn na ki ca pege ŋga kì yiri ma je ki kanni naa fɔnŋgɔ. Pe yɛn na mbogo ŋga ki yɛn maga maga ki kanni naa fɔnŋgɔ, naga nɔgɔ ŋga kìla le ki gbegele. 13 Wunlunaŋa, ki jɛn ma yo fɔ na ki ca ŋga ki ka kan naa fɔnŋgɔ, na ki mbogo kiga kan mbe yirige, pe saa lambo wi sara, mbaa nizara wi woo konaa mbaa tara kɔnlɔ kɔnsaga penjara ti sara wunlunaŋa wi yeri. Ki kɔsaga ki yaa pye kala na wunlunaŋa wi yaa to li ni. 14 Ki kala na, maga we yɛn na tunŋgo piin ma kan konaa a wège yan fɔ ki woro yalaga pɔɔn tifaga wunlunaŋa, kì pye ma, we yɛn na ki kagala ke torogi ma kan wunlunaŋa, ma ta ma ke jɛn, 15 jaŋgo ma ti pege lagaja wa ma tɛlɛye pe nandowo kagala sɛwɛ wi ni, ma yaa ki yan wa wi ni mbege jɛn fɔ ki ca ŋga ki yɛn ca ŋga ki maa yinrigi na jege, fɔ kìla pye na wunlumbolo poro naa tara ti kindaye kagala ke jogo. Maga lɛ wa wagati ŋa wì toro faa wi ni, ki ca woolo pe maa yinrigi na jege suyi. Ko kì ti ki ca ŋga pàa ki ya. 16 We yɛn naga yuun wunlunaŋa ma kan fɔ na ki ca ŋga ki ka kan naa fɔnŋgɔ, mbogo ŋga kìgi maga na ki ka kan mbe yiri, kona ma se tasaga ta naa wa Efirati gbaan wi yɔnlɔ tosaga kɛɛ yeri.»
Yɔn sogomɔ sɛnrɛ nda wunlunaŋa Aritasɛrisɛsi wìla yo
17 Kona, a wunlunaŋa wì sigi yɔn sogomɔ sɛnrɛ nda ti yɔnlɔgɔ mari torogo tara ti gboforonɛri Erehumu wi kan, naa sɛwɛ yɔnlɔgɔfɔ Shimishayi konaa pe pinlɛyɛɛnlɛ mbele pàa pye ma cɛn wa Samari ca pe kan konaa lara ta yɛgɛ ni wa gbaan wi yɔnlɔ tosaga kɛɛ yeri, ma yo fɔ: «Mì ye shari. 18 Sɛwɛ ŋa yè torogo we kan pòo kara na kan maa filige. 19 Mì konɔ kan ma yo pege lagaja; a pège yan fɔ maga lɛ wa faa, ki ca ŋga ki maa yinrigi na jege wunlumbolo pe na, fɔ ki maa yinrigi na jege na malaga yinrigi sanga pyew. 20 Wunlumbolo fanŋga fɛnnɛ la yiri wa Zheruzalɛmu ca, mbele pàa cɛn tegere ti na tara nda fuun ti yɛn wa gbaan wi puŋgo na wa yɔnlɔ tosaga kɛɛ yeri ti go na. Pàa pye na lambo wi sara pe yeri, na nizara wi woo pe yeri konaa na tara kɔnlɔ kɔnsaga penjara ti sara pe yeri. 21 Ki kala na, yege konɔ kan fɔ ki leele pe pe tunndo ti yerege, jaŋgo ki ca ki ka ka kan naa, fɔ mbe ka saga konɔ kan pe yeri. 22 Ye ye yɛɛ yingiwɛ jɛn, yaga ka yaraga ka pye sambalawa ni wa ki kala na li ni, jaŋgo kapege naa jɔgɔwɔ ka ka wunlumbolo pe ta.»
23 Naa pàa kaa wunlunaŋa Aritasɛrisɛsi wi sɛwɛ wi kara Erehumu, naa sɛwɛ yɔnlɔgɔfɔ Shimishayi naa pe pinlɛyɛɛnlɛ pe yɛgɛ na, a pè si kari fyɛlɛgɛ na wa Zhufuye pe yeri wa Zheruzalɛmu ca, ma saa pe ŋgbanga ma pe tunndo ti yerege ŋgbanga konaa fanŋga na.
24 Kona, a Yɛnŋɛlɛ li go tunŋgo kì si yere wa Zheruzalɛmu ca. Kìla yere fɔ ma saa gbɔn Pɛrisi tara wunlunaŋa Dariyusi wi wunluwɔ pi yɛlɛ shyɛn wolo li na.