Zhuda tara woolo mbele pàa sɔngɔrɔ ma pan wa pe tara pàa pe jiri
2
1 Zhuda tara woolo mbele Babilɔni tara wunlunaŋa Nebukanezari wìla koli ma kari pe ni wa Babilɔni tara, poro mbele pàa yiri wa kulowo pi ni ma sɔngɔrɔ ma pan wa Zheruzalɛmu ca, wa Zhuda tara, pe ni fuun nuŋgba nuŋgba, a pè si saa cɛn wa pe cara, poro la wɛlɛ yɛɛn. 2 Pàa sɔngɔrɔ ma pinlɛ ma pan Zorobabɛli ni, naa Zhozuwe, naa Nehemi, naa Seraya, naa Ereelaya, naa Maridoshe, naa Bilishan, naa Misipari, naa Bigivayi, naa Erehumu konaa Baana ni, poro pàa pye na pe yɛgɛ sinni.
Izirayɛli woolo nambala pe yɔn ko layi yɛɛn:
3 Parewɔshi setirige piile pàa pye lere waga shyɛn naa cɛnmɛ naa nafa taanri ma yiri kɛ ma yiri shyɛn (2 172).
4 Shefatiya setirige piile pàa pye lere cɛnmɛ taanri naa nafa taanri ma yiri kɛ ma yiri shyɛn (372).
5 Ara setirige piile pàa pye lere cɛnmɛ kɔlɔshyɛn naa nafa taanri ma yiri kɛ ma yiri kaŋgurugo (775).
6 Pahati Mowabu setirige piile mbele pàa pye Zhozuwe naa Zhowabu pe setirige piile pàa pye lere waga shyɛn naa cɛnmɛ kɔlɔtaanri naa kɛ ma yiri shyɛn (2 812).
7 Elamu setirige piile pàa pye lere waga kele naa cɛnmɛ shyɛn naa nafa shyɛn ma yiri kɛ ma yiri tijɛrɛ (1 254).
8 Zatu setirige piile pàa pye lere cɛnmɛ kɔlɔjɛrɛ naa nafa shyɛn ma yiri kaŋgurugo (945).
9 Zakayi setirige piile pàa pye lere cɛnmɛ kɔlɔshyɛn naa nafa taanri (760).
10 Bani setirige piile pàa pye lere cɛnmɛ kɔgɔlɔni naa nafa shyɛn ma yiri shyɛn (642).
11 Bebayi setirige piile pàa pye lere cɛnmɛ kɔgɔlɔni naa nafa ma yiri taanri (623).
12 Azigadi setirige piile pàa pye lere waga kele naa cɛnmɛ shyɛn naa nafa ma yiri shyɛn (1 222).
13 Adonikamu setirige piile pàa pye lere cɛnmɛ kɔgɔlɔni naa nafa taanri ma yiri kɔgɔlɔni (666).
14 Bigivayi setirige piile pàa pye lere waga shyɛn naa nafa shyɛn ma yiri kɛ ma yiri kɔgɔlɔni (2 056).
15 Adini setirige piile pàa pye lere cɛnmɛ tijɛrɛ naa nafa shyɛn ma yiri kɛ ma yiri tijɛrɛ (454).
16 Atɛri setirige piile mbele pàa pye Ezekiyasi sege woolo pàa pye lere nafa tijɛrɛ ma yiri kɛ ma yiri kɔlɔtaanri.
17 Bezayi setirige piile pàa pye lere cɛnmɛ taanri naa nafa ma yiri taanri (323).
18 Yora setirige piile pàa pye lere cɛnmɛ naa kɛ ma yiri shyɛn (112).
19 Hashumu setirige piile pàa pye lere cɛnmɛ shyɛn naa nafa ma yiri taanri (223).
20 Gibari setirige piile pàa pye lere nafa tijɛrɛ ma yiri kɛ ma yiri kaŋgurugo.
 
21 Betilɛɛmu ca fɛnnɛ pàa pye lere cɛnmɛ naa nafa ma yiri taanri (123).
22 Netofa ca fɛnnɛ pàa pye lere nafa shyɛn ma yiri kɛ ma yiri kɔgɔlɔni.
23 Anatɔti ca fɛnnɛ pàa pye lere cɛnmɛ naa nafa ma yiri kɔlɔtaanri (128).
24 Azimavɛti ca fɛnnɛ pàa pye lere nafa shyɛn ma yiri shyɛn.
25 Kiriyati Arimu ca fɛnnɛ, naa Kefira ca fɛnnɛ konaa Beerɔti ca fɛnnɛ pàa pye lere cɛnmɛ kɔlɔshyɛn naa nafa shyɛn ma yiri taanri (743).
26 Arama ca naa Geba ca fɛnnɛ pàa pye lere cɛnmɛ kɔgɔlɔni naa nafa ma yiri nuŋgba (621).
27 Mikimashi ca fɛnnɛ pàa pye lere cɛnmɛ naa nafa ma yiri shyɛn (122).
28 Betɛli ca naa Ayi ca fɛnnɛ pàa pye lere cɛnmɛ shyɛn naa nafa ma yiri taanri (223).
29 Nebo ca fɛnnɛ pàa pye lere nafa shyɛn ma yiri kɛ ma yiri shyɛn.
30 Magibishi setirige piile pàa pye lere cɛnmɛ naa nafa shyɛn ma yiri kɛ ma yiri kɔgɔlɔni (156).
31 Elamu sanŋa wi setirige piile pàa pye lere waga kele naa cɛnmɛ shyɛn naa nafa shyɛn ma yiri kɛ ma yiri tijɛrɛ (1 254).
32 Harimu setirige piile pàa pye lere cɛnmɛ taanri naa nafa (320).
33 Lɔdi ca fɛnnɛ, naa Hadidi ca fɛnnɛ konaa Ono ca fɛnnɛ pàa pye lere cɛnmɛ kɔlɔshyɛn naa nafa ma yiri kaŋgurugo (725).
34 Zheriko ca fɛnnɛ pàa pye lere cɛnmɛ taanri naa nafa shyɛn ma yiri kaŋgurugo (345).
35 Senaa ca fɛnnɛ pàa pye lere waga taanri naa cɛnmɛ kɔgɔlɔni naa nafa ma yiri kɛ (3 630).
 
36 Saraga wɔfɛnnɛ poro na, Yedaya setirige piile mbele pàa pye Zhozuwe wi go woolo pàa pye lere cɛnmɛ kɔlɔjɛrɛ naa nafa taanri ma yiri kɛ ma yiri taanri (973).
37 Imɛri setirige piile pàa pye lere waga kele naa nafa shyɛn ma yiri kɛ ma yiri shyɛn (1 052).
38 Pashuri setirige piile pàa pye lere waga kele naa cɛnmɛ shyɛn naa nafa shyɛn ma yiri kɔlɔshyɛn (1 247).
39 Harimu setirige piile pàa pye lere waga kele naa kɛ ma yiri kɔlɔshyɛn (1 017).
 
40 Levi setirige piile poro na, Zhozuwe naa Kadimiyɛli pe setirige piile wele, poro mbele pàa pye Hodaviya sege woolo pàa pye lere nafa taanri ma yiri kɛ ma yiri tijɛrɛ.
41 Yurukɔɔlɔ poro na, Asafu setirige piile wele, pàa pye lere cɛnmɛ naa nafa ma yiri kɔlɔtaanri (128).
 
42 Yeyɔngɔ kɔrɔsifɛnnɛ pe setirige piile poro na, Shalumu setirige piile, naa Atɛri setirige piile, naa Talimɔ setirige piile, naa Akubu setirige piile, naa Hatita setirige piile, konaa Shobayi setirige piile pe ni, pe ni fuun pàa pye lere cɛnmɛ naa nafa ma yiri kɛ ma yiri kɔlɔjɛrɛ (139).
43 Netiniyɛnye mbele pàa pye tunmbyeele wa shɛrigo gbɔgɔ ki ni poro pàa pye Ziha setirige piile wele, naa Hasufa setirige piile, naa Tabawɔti setirige piile, 44 naa Kerɔsi setirige piile, naa Siyaha setirige piile, naa Padɔn setirige piile, 45 naa Lebana setirige piile, naa Hagaba setirige piile, naa Akubu setirige piile, 46 naa Hagabu setirige piile, naa Shamilayi setirige piile, naa Hana setirige piile, 47 naa Gidɛli setirige piile, naa Gahari setirige piile, naa Erewaya setirige piile, 48 naa Erezɛn setirige piile, naa Nekoda setirige piile, naa Gazamu setirige piile, 49 naa Uza setirige piile, naa Paseya setirige piile, naa Besayi setirige piile, 50 naa Asina setirige piile, naa Mewunimu setirige piile, naa Nefusimu setirige piile, 51 naa Bakibuki setirige piile, naa Hakufa setirige piile, naa Harihuri setirige piile, 52 naa Baziluti setirige piile, naa Mehida setirige piile, naa Harisha setirige piile, 53 naa Barikɔsi setirige piile, naa Sisera setirige piile, naa Tama setirige piile, 54 naa Neziya setirige piile konaa Hatifa setirige piile.
 
55 Salomɔ tunmbyeele pe setirige piile poro la pye Sotayi setirige piile wele, naa Soferɛti setirige piile, naa Peruda setirige piile, 56 naa Yaala setirige piile, naa Darikɔn setirige piile, naa Gidɛli setirige piile, 57 naa Shefatiya setirige piile, naa Hatili setirige piile, naa Pokerɛti Hazebayimu setirige piile konaa Ami setirige piile.
58 Netiniyɛnye poro naa Salomɔ tunmbyeele pe ni, pe ni fuun pàa pye lere cɛnmɛ taanri naa nafa tijɛrɛ ma yiri kɛ ma yiri shyɛn (392).
59 Leele mbele pàa yiri wa Tɛli Mela ca, naa Tɛli Harisha ca, naa Kerubu Adan ca konaa wa Imɛri ca ma sɔngɔrɔ ma pan, pe sila ya mbe pe seye, naa pe cɛngɛlɛ ke jɛn mbe wali ke na, mbege naga fɔ pe yɛn Izirayɛli woolo poro pele, poro la wɛlɛ yɛɛn: 60 Delaya setirige piile, naa Tobiya setirige piile, konaa Nekoda setirige piile; pàa pye lere cɛnmɛ kɔgɔlɔni naa nafa shyɛn ma yiri kɛ ma yiri shyɛn (652).
61 Saraga wɔfɛnnɛ pe ni, mbele pàa pye ki cɛnlɔmɔ nuŋgba pi na, poro la pye Hobaya setirige piile wele, naa Hakɔzi setirige piile, naa Barizilayi setirige piile. Ko Barizilayi wo la Galaadi tara fɛnnɛ naŋa Barizilayi wi sumborombyɔ pɔri wi jɔ, a pè sigi mɛgɛ ki taga wi na. 62 Pàa pe mɛrɛ ti lagaja wa pe tɛlɛye setirige sɛwɛ wi ni, ɛɛn fɔ pe sila ti yan. A pe nɛɛ pe jate leele mbele pe yɛn fyɔngɔ ni, a pè pe wɔ saraga wɔgɔtunŋgo ki ni. 63 A gboforonɛri wì si pe pye ma yo paga kaa yaara nda ti yɛn ma tɛgɛ ti yɛ pew Yɛnŋɛlɛ kan ti kaa, fɔ saraga wɔfɔ wa mbe ka sa Yɛnŋɛlɛ li yewe yaara nda pe yinri Urimu naa Tumimu ti ni pe wogo na.
64 Leele pe gbogolomɔ pi ni fuun pi yɔn kìla pye lere waga nafa shyɛn ma yiri shyɛn naa cɛnmɛ taanri naa nafa taanri (42 360). 65 Pe kulonambala naa pe kulojaala pe sila poro jiri mbe pe taga wa, poro la pye lere waga kɔlɔshyɛn naa cɛnmɛ taanri naa nafa ma yiri kɛ ma yiri kɔlɔshyɛn (7 337). Nambala yurukɔɔlɔ naa jɛɛlɛ yurukɔɔlɔ cɛnmɛ shyɛn (200) la pye pe ni. 66 Pe shɔnye pàa pye cɛnmɛ kɔlɔshyɛn naa nafa ma yiri kɛ ma yiri kɔgɔlɔni (736). Pe sofilele worosoye pàa pye cɛnmɛ shyɛn naa nafa shyɛn ma yiri kaŋgurugo (245). 67 Pe yɔngɔmɛye pàa pye cɛnmɛ tijɛrɛ naa nafa ma yiri kɛ ma yiri kaŋgurugo (435). Pe sofilele pàa pye waga kɔgɔlɔni naa cɛnmɛ kɔlɔshyɛn naa nafa (6 720).
68 Naa pàa kaa saa gbɔn wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li go ki na wa Zheruzalɛmu ca, a seye teele pe lɛgɛrɛ si nayinmɛ yarikanra kan Yɛnŋɛlɛ li yeri shɛrigo gbɔgɔ ki wogo na, jaŋgo pege kan naa wa ki titɛlɛgɛ ki ni. 69 Pàa tɛ pyɔ waga nafa taanri ma yiri nuŋgba (61 000) kan tunndo ti mɛgɛ ni, naa warifuwe pyɔ waga kaŋgurugo (5 000) ni, konaa saraga wɔmɔ tunŋgo yaripɔrɔ cɛnmɛ ni, ma yala pe mbaa ya kan yɛgɛ ŋga na ki ni.
70 A saraga wɔfɛnnɛ, naa Levi setirige piile, naa tara woolo sanmbala pele ni, naa yurukɔɔlɔ, naa yeyɔngɔ kɔrɔsifɛnnɛ, konaa Netiniyɛnye pe ni pè si saa cɛn wa pe cara ti ni. A Izirayɛli woolo pe ni fuun pè saa cɛn wa pe cara ti ni.