ƐSIDIRASI
sɛwɛ
IZIRAYƐLI WOOLO MBELE PAA YIRI WA KULOWO PI NI MA SƆNGƆRƆ ZOROBABƐLI WI NI
1–6
Sirusi wìla kologo kan ma yo pe shɛrigo gbɔgɔ ki kan naa
1
1 Pɛrisi tara wunlunaŋa Sirusi wi wunluwɔ pi yɛlɛ koŋgbanna li ni, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si jatere jɛnŋɛ tirige wa wi kotogo na, jaŋgo Yawe Yɛnŋɛlɛ làa sɛnrɛ nda le wa li yɔn sɛnrɛ yofɔ Zheremi wi yɔn, a wìri yo, ti ta tiri yɛɛ yɔn fili. A Sirusi wì si ti, a pège sɛnrɛ nda ti yari yɔn ni konaa mari yɔnlɔgɔ sɛwɛ na wa wi wunluwɔ tara ti ni fuun ti ni, ma yo fɔ: 2 «Pɛrisi tara wunlunaŋa Sirusi pa wì yo yɛɛn fɔ: ‹Yawe Yɛnŋɛlɛ, Yɛnŋɛlɛ na wa naayeri, lì tara na wunluwɔ pi ni fuun pi kan na yeri. Lìlan pye ma yo mbe sa shɛrigo gbɔgɔ kan li kan wa Zheruzalɛmu ca, wa Zhuda tara. 3 Ye ni, yoro mbele fuun ye yɛn li woolo, ye sɔngɔrɔ ye kari wa Zheruzalɛmu ca, wa Zhuda tara. Ye sa Yawe Yɛnŋɛlɛ, Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki kan naa. Lo li yɛn Yɛnŋɛlɛ na li yɛn wa Zheruzalɛmu ca we. Ye Yɛnŋɛlɛ li pye ye ni! 4 Izirayɛli woolo mbele pè koro go na, pe yɛn ma cɛn laga o laga ŋga na, ki laga woolo pe daga mbe warifuwe, naa tɛ, naa yarijɛndɛ, naa yaayoro kan pe yeri, konaa mbe nayinmɛ yarikanra kan pe yeri Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki kanwa wogo ki na, ko ŋga ki yɛn wa Zheruzalɛmu ca we.› »
5 Kì pye ma, Zhuda cɛnlɛ naa Bɛnzhamɛ cɛnlɛ seye teele, naa saraga wɔfɛnnɛ konaa Levi setirige piile pe ni, poro mbele fuun Yɛnŋɛlɛ làa ki jatere wi tirige wa pe kotoro na, pè si yiri mbe kari sa Yawe Yɛnŋɛlɛ li go ki kan naa, ko ŋga ki yɛn wa Zheruzalɛmu ca. 6 Mbele fuun pàa pye ma pe maga, pè si pe saga ma warifuwe yaara, naa tɛ yaara, naa yarijɛndɛ, naa yaayoro konaa yaara sɔnŋgbanga woro kan pe yeri, to la pye ti yɛ nayinmɛ yarikanra sannda pyew to ni. 7 Yawe Yɛnŋɛlɛ li go yaapire nda wunlunaŋa Nebukanezari wìla lɛ wa Zheruzalɛmu ca ma saa ti tɛgɛ wa wi yarisunŋgo gbɔgɔgo ki ni, a Pɛrisi tara wunlunaŋa Sirusi wì siri sɔngɔrɔ pe na. 8 Pɛrisi tara wunlunaŋa Sirusi wìla ki yo wi yarijɛndɛ tɛgɛfɔ Mitiredati wi kan ma yo wigi yaapire ti yirige, wiri jiri, wiri kan Zhuda tara to Sheshibazari wi yeri. 9 Ki yaapire ti yɔn ki ŋga: warifuwe tasaala waga kele (1 000), naa gbeŋgele nafa ma yiri kɔlɔjɛrɛ, 10 naa tɛ wɔjɛŋgɛlɛ nafa ma yiri kɛ, naa warifuwe wɔjɛŋgɛlɛ ŋgele pe ma wa kɛɛ na ke cɛnmɛ tijɛrɛ naa kɛ (410) ni, konaa yaapire ta yɛgɛ ni waga kele (1 000). 11 Tɛ yaapire to naa warifuwe yaapire ti ni fuun tìla pye waga kaŋgurugo naa cɛnmɛ tijɛrɛ (5 400). Sanga ŋa ni leele mbele pàa koli pàa yiri wa Babilɔni tara ma sɔngɔrɔ wa Zheruzalɛmu ca, a Sheshibazari wì si ti, a pè sɔngɔrɔ ma kari ti ni fuun ti ni.