Wunlunaŋa Zhoziyasi wìla Paki fɛti wi pye
35
1 Wunlunaŋa Zhoziyasi wìla Paki fɛti wi pye Yawe Yɛnŋɛlɛ li mɛgɛ ni wa Zheruzalɛmu ca. Pàa Paki fɛti yaayoro ti gbo yɛlɛ li yeŋge koŋgbanŋga ki pilige kɛ ma yiri tijɛrɛ wogo ko ni. 2 Wìla saraga wɔfɛnnɛ pe tɛgɛ wa pe tunŋgo ki na, ma kotogo le pe ni Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki tunŋgo wogo ki na. 3 Levi setirige piile, poro mbele pàa pye ma tɛgɛ pe yɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ li kan konaa na Izirayɛli woolo pe ni fuun pe nari, a wì si para pe ni ma pe pye fɔ: «Davidi wi pinambyɔ Salomɔ ŋa wìla pye Izirayɛli tara wunlunaŋa, wìla shɛrigo gbɔgɔ ŋga kan, ye sa yɔn finliwɛ kɛsu wi tɛgɛ wa ki ni. Koni ye se kaa wi tungu naa wa ye pajoro ti na. Yaa tunŋgo piin Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li kan konaa Izirayɛli, li woolo wele, pe kan. 4 Ye ye yɛɛ gbɛgɛlɛ ye ye yɛɛ walagi mbe yala ye setirige naa ye ŋgbeleye yi ni, paa yɛgɛ ŋga na Izirayɛli tara wunlunaŋa Davidi wo naa wi pinambyɔ Salomɔ wi ni pàa ki yɔnlɔgɔ we. 5 Ye sa yere wa laga kpoyi ki ni mbe yala ye sefɛnnɛ sanmbala mbele pe yɛn Izirayɛli woolo pe setiriye yi ni konaa mbe yala Levi setirige piile pe seye yi ŋgbeleye yi ni. 6 Ye Paki fɛti yaayoro ti gbo. Ye ye yɛɛ pye kpoyi, ye Paki fɛti wi gbɛgɛlɛ ye sefɛnnɛ, Izirayɛli woolo pe kan, mbe yala sɛnrɛ nda Yawe Yɛnŋɛlɛ làa yo Moyisi wi kan, a wìri yo ti ni.»
7 A Zhoziyasi wì si simbapɛnɛ yirifɔnmbɔlɔ naa sikapɛnɛ yirifɔnmbɔlɔ waga nafa ma yiri kɛ (30 000) kan Izirayɛli woolo sanmbala pe yeri, jaŋgo pe Paki fɛti wi pye, ma pinlɛ napɛnɛ waga taanri (3 000) ni. Ki yaara pa tìla yiri wa wunlunaŋa wi yarijɛndɛ ti ni. 8 Wi legbɔɔlɔ pàa nandanwa yarikanra kan tara woolo pe yeri, naa saraga wɔfɛnnɛ konaa Levi setirige piile pe yeri. Hilikiya naa Zakari konaa Yehiyɛli, poro mbele pàa pye Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ tunŋgo ki teele, pè si simbaala waga shyɛn naa cɛnmɛ kɔgɔlɔni (2 600) kan saraga wɔfɛnnɛ pe yeri, jaŋgo pe Paki fɛti wi pye, ma pinlɛ nɛrɛ cɛnmɛ taanri (300) ni. 9 Konaniya, naa wi nɔsepiile nambala Shemaya konaa Netaneyɛli, naa Hashabiya, naa Yeyiyɛli konaa Yozabadi poro pàa pye Levi setirige piile pe teele wele. Pàa simbapɛnɛ yirifɔnmbɔlɔ naa sikapɛnɛ yirifɔnmbɔlɔ waga kaŋgurugo (5 000) kan Levi setirige piile pe yeri, jaŋgo pe Paki fɛti wi pye, ma pinlɛ nɛrɛ cɛnmɛ kaŋgurugo (500) ni.
10 Pàa tunŋgo ki pyelɔmɔ pi gbɛgɛlɛ. A saraga wɔfɛnnɛ pè si saa yere wa pe tunŋgo pyesara ti ni. A Levi setirige piile pè pe yɛɛ walagi fun ma yala pe ŋgbeleye yi ni, paa yɛgɛ ŋga na wunlunaŋa wìla ki yo we. 11 Ko puŋgo na, a pè si Paki fɛti yaayoro ti gbo. A Levi setirige piile pe nɛɛ kasanwa pi kaan saraga wɔfɛnnɛ pe yeri, a paa pi yanragi saraga wɔsaga ki na. A Levi setirige piile pè sigi yaayoro ti kɔɔnlɔ. 12 A pè si yaayoro nda tìla daga mbe pye saara sogoworo ti tɛgɛ ti yɛ mbe kari kan Izirayɛli woolo setiriye ŋgbeleye yi yeri, jaŋgo peri wɔ saraga Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri, paa yɛgɛ ŋga na ki yɛn ma yɔnlɔgɔ wa Moyisi lasiri sɛwɛ wi ni we. Ko nuŋgba ko pàa pye nɛrɛ ti wogo ki na fun. 13 A pè si Paki fɛti yaayoro ti fɔ kasɔn na, ma yala ki kakɔnndɛgɛlɛ li ni, mɛɛ yarikanra nda ti yɛn kpoyi to sɔgɔ nɛgɛdagala ni, naa cɔrɔ ni konaa tugurɔn sikaara ni. Kona, a pè si fyɛɛlɛ ma kara ti wɔwɔ mari yɛɛlɛ Izirayɛli woolo pe ni fuun pe na. 14 Ko puŋgo na, a Levi setirige piile pè si Paki fɛti yaakara pe yɛɛra woro sɔgɔ konaa saraga wɔfɛnnɛ pe woro ti ni, katugu saraga wɔfɛnnɛ, Arɔn setirige piile wele, pe kɛɛ la pye ma yanra saara sogoworo to naa yanlaga lara ti wɔmɔ pi na fɔ ma saa gbɔn ki yembinɛ li ni. Ko kì ti Levi setirige piile pàa Paki fɛti yaakara pe woro sɔgɔ konaa ma saraga wɔfɛnnɛ, Arɔn setirige piile wele, pe woro sɔgɔ. 15 Yurukɔɔlɔ, Asafu setirige piile wele, pàa koro yeresaga wa pe tunŋgo ki na ma yala Davidi, naa Asafu, naa Hema konaa wunlunaŋa wi yariyanra yanfɔ Yedutun pe sɛnyoro ti ni. Yeyɔnrɔ kɔrɔsifɛnnɛ pàa pye ma yere yeyɔngɔ nuŋgba nuŋgba pyew ki na. Pe sila pe tunŋgo ki yerege, katugu pe sefɛnnɛ, Levi setirige piile wele, pàa pe Paki fɛti yaakara ti sɔgɔ pe kan. 16 Ki pilige ki ni, pa pàa Yawe Yɛnŋɛlɛ li tunŋgo ki ni fuun ki yɛgɛ wɔ yɛɛn, mbe Paki fɛti wi pye konaa mbe saara sogoworo ti wɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri wa saraga wɔsaga ki na, ma yala wunlunaŋa Zhoziyasi wi sɛnyoro ti ni. 17 Izirayɛli woolo mbele pàa pye wa, pàa Paki fɛti wi pye ki sanga wi ni konaa Leve fu buru fɛti wi ni fɔ ma saa gbɔn piliye kɔlɔshyɛn. 18 Maga lɛ Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɔ Samiyɛli wi sanga wi na, pe faga Paki fɛti ŋa wa pye gbɛn wa Izirayɛli tara. Paki fɛti ŋa Zhoziyasi wìla pye wo naa saraga wɔfɛnnɛ pe ni, naa Levi setirige piile pe ni, naa Zhuda tara woolo pe ni fuun, naa Izirayɛli woolo mbele pàa pye wa fɛti wi na pe ni konaa Zheruzalɛmu ca woolo pe ni, Izirayɛli tara wunlumbolo wa kpɛ fa ki fɛti ŋa wa pye paa wo yɛn. 19 Zhoziyasi wi wunluwɔ pi yɛlɛ kɛ ma yiri kɔlɔtaanri wolo li ni, a pè sigi Paki fɛti wi pye.
Zhoziyasi wi kunwɔ
20 Ki kagala ke puŋgo na, maga ta Zhoziyasi wìla Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki jɔgɔsara ti gbegele makɔ, pilige ka, a Ezhipiti tara wunlunaŋa Neko wì si kaa yiri ma kari sa malaga gbɔn wa Karikemishi ca, wa Efirati gbaan wi yɔn na. A Zhoziyasi wì si yiri ma saa wi fili mbe malaga gbɔn wi ni. 21 Ɛɛn fɔ, a Neko wì si pitunmbolo torogo wa Zhoziyasi wi yeri maa pye fɔ: «Zhuda tara wunlunaŋa, yiŋgi ki yɛn mi naa mboro we sɔgɔwɔ? Mi woro na paan mboro kɔrɔgɔ nala malaga ni. Ɛɛn fɔ go ka yɛgɛ woolo mi yɛn na paan pe kɔrɔgɔ malaga ni. Yɛnŋɛlɛ lìgi yo na kan ma yo mbege pye fyaw. Maga ka yiri mbe je Yɛnŋɛlɛ li na, katugu li yɛn na ni, nakoma li yaa ma tɔngɔ.» 22 Ɛɛn fɔ Zhoziyasi wi sila yɛnlɛ mbe sɔngɔrɔ mbe kari mboo yaga. A wì suu yɛɛ cɛnlɔmɔ pi kanŋga mbe sa malaga gbɔn Neko wi ni. Wi sila yɛnlɛ mbe Neko wi sɛnyoro ti logo, ma si yala Yɛnŋɛlɛ lo làa ki sɛnrɛ ti le Neko wi yɔn. A Zhoziyasi wì si pan mbe malaga gbɔn wi ni wa Megido ca gbunlundɛgɛ ki ni. 23 Kona, a sandiga wɔnfɛnnɛ pe si wunlunaŋa Zhoziyasi wi wɔn. A wunlunaŋa wì suu tunmbyeele pe pye fɔ: «Yanla lɛ ye kari na ni, katugu mì wɛlɛgɛ fɔ jɛŋgɛ.» 24 A wi tunmbyeele pè suu wɔ wa wi malaga gbɔnwotoro wi ni, maa le wi magala gbɔnwotoro wa yɛgɛ ni, mɛɛ kari wi ni wa Zheruzalɛmu ca. A wì si ku, a pè suu le wa wi tɛlɛye pe fanga ki ni. A Zhuda tara woolo poro naa Zheruzalɛmu ca woolo pe ni fuun pè si Zhoziyasi wi kunwɔ pi gbele.
25 Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɔ Zheremi wìla kunwɔ yurugo kɔ Zhoziyasi wi kunwɔ pi na. Maga lɛ le ko na, yurukɔɔlɔ, nambala naa jɛɛlɛ pe ni fuun pè para Zhoziyasi wi sɛnrɛ na wa pe kunwɔ yuuro ti ni fɔ ma pan ma gbɔn nala. Ki wogo kì pye kalɛgɛ wa Izirayɛli tara. Ki yuuro ti yɛn ma yɔnlɔgɔ wa kunwɔ yuuro sɛwɛ wi ni.
26 Zhoziyasi wi kapyegele sanŋgala naa kagala ŋgele wì pye tagawa ni, ma yala ŋga ki yɛn ma yɔnlɔgɔ wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li lasiri sɛwɛ wi ni, 27 wi kapyegele ke koŋgbanŋgala naa ke puŋgo wogolo, ke yɛn ma yɔnlɔgɔ wa Izirayɛli tara wunlumbolo konaa Zhuda tara wunlumbolo pe sɛwɛ wi ni.