Wunlunaŋa Ezekiyasi wìla shɛrigo gbɔgɔ ki pye kpoyi
29
1 Ezekiyasi wìla ta yɛlɛ nafa ma yiri kaŋgurugo, mɛɛ cɛn wunluwɔ pi na. Yɛlɛ nafa ma yiri kɔlɔjɛrɛ wìla pye wunluwɔ pi na wa Zheruzalɛmu ca. Pàa pye naa nɔ wi yinri Abiya; Zakari sumborombyɔ lawi. 2 Ŋga ki yɛn ma sin Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na, ko wìla pye kala li ni fuun ni paa wi tɛlɛ Davidi wi yɛn.
3 Wi wunluwɔ pi yɛlɛ koŋgbanna li yeŋge koŋgbanŋga ki na, a wì si Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ kɔɔrɔ ti yɛngɛlɛ mari gbegele. 4 A wì si saraga wɔfɛnnɛ naa Levi setirige piile pe yeri, ma pe gbogolo wa laga nawa pi yɔnlɔ yirisaga kɛɛ yeri. 5 A wì si pe pye fɔ: «Yoro Levi setirige piile, ye logo na yeri. Ye ye yɛɛ pye kpoyi, ye Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye tɛlɛye Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki pye kpoyi. Yaara nda fuun ti yɛn fyɔngɔ ni wa laga kpoyi ki ni, yeri wɔ wa. 6 Katugu we tɛlɛye pàa kambasinŋge pye, ma ŋga ki yɛn kapege Yawe Yɛnŋɛlɛ, we Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na ki pye. Pè laga li na, ma Yawe Yɛnŋɛlɛ li cɛnsaga ki yaga, ma puŋgo le li ni. 7 Pè yɛrɛ la shɛrigo gbɔgɔ ndɔgɔrɔ kɔɔrɔ ti tɔnndɔ, ma fitanlaye pe figi. Pe sila wusuna nuwɔ taansaraga konaa mbe saraga sogowogoIzirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ li yeri wa laga kpoyi ki ni. 8 Kì pye ma, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si nawa ŋgban Zhuda tara woolo naa Zheruzalɛmu ca woolo pe ni. A lì si jatere piriwɛn wa pe na, naa jɔlɔgɔ ni konaa ma pe pye titɛgɛrɛ yaraga paa yɛgɛ ŋga na yaa ki yaan yɛnlɛ ni we. 9 Ye wele, pàa we tɛlɛye pe gbo tokobi ni, ma we pinambiile, naa we sumborombiile konaa we jɛɛlɛ pe yigi ma kari pe ni kulolo ki wogo ŋga ki kala na.
10 «Koni mìgi kɔn maga tɛgɛ wa na nawa mbe yɔn finliwɛ le Yawe Yɛnŋɛlɛ, Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ li ni, jaŋgo li naŋgbanwa gbɔɔ pi kɔ we ni. 11 Koni na pinambiile, yaga ka pye sambalawa ni, katugu yoro wɛlɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ lì wɔ yaa yeregi li yɛgɛ sɔgɔwɔ mbaa tunŋgo piin li kan, konaa mbe pye li tunmbyeele mbaa wusuna nuwɔ taan sori li kan.»
12 Kona, a Levi setirige piile pè si yiri ma yere; poro la wɛlɛ Amasayi pinambyɔ Mahati, konaa Azariya pinambyɔ Zhowɛli ma yiri wa Kehati setirige piile pe ni; naa Abidi pinambyɔ Kishi konaa Yehaleleyɛli pinambyɔ Azariya ma yiri wa Merari setirige piile pe ni; naa Zima pinambyɔ Yowa, konaa Yowa pinambyɔ Edɛn ma yiri wa Gɛrishɔn setirige piile pe ni; 13 naa Shimiri konaa Yeyiyɛli ma yiri wa Elizafan setirige piile pe ni; naa Zakari konaa Mataniya ma yiri wa Asafu setirige piile pe ni; 14 naa Yehiyɛli konaa Shimeyi ma yiri wa Hema setirige piile pe ni; naa Shemaya konaa Uziyɛli ma yiri wa Yedutun setirige piile pe ni.
15 A pè si pe sefɛnnɛ sanmbala pe gbogolo ma pe yɛɛ pye kpoyi. Ko puŋgo na, a pè si pan mbe Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki pye kpoyi paa yɛgɛ ŋga na wunlunaŋa wìla ki yo pe kan, ma yala Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɛnyoro ti ni. 16 A saraga wɔfɛnnɛ pè si ye wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki nawa mbege pye kpoyi. Yaara nda fuun pàa yan fyɔngɔ woro wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki ni, pàa ti ni fuun ti lɛ ma yiri ti ni, mari tɛgɛ wa laga nawa. A Levi setirige piile poro siri lɛ ma yiri ti ni wa funwa na, ma saa ti wa wa Sedirɔn lafogo gbunlundɛgɛ ki ni. 17 Yɛlɛ li yeŋge koŋgbanŋga ki pilige koŋgbanŋga ki na, a pè sigi lɛ na shɛrigo gbɔgɔ ki piin kpoyi. Yeŋge ki pilige kɔlɔtaanri wogo ki na, a pè si ye wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li go ki ndɔgɔrɔ ti ni. Piliye kɔlɔtaanri pàa pye ma Yawe Yɛnŋɛlɛ li go ki pye kpoyi. Yeŋge koŋgbanŋga ki pilige kɛ ma yiri kɔgɔlɔni wogo ki na, a pè si kɔ ki tunŋgo ki na. 18 Kona, a pè si kari wa wunlunaŋa Ezekiyasi wi yeri, ma saa wi pye fɔ: «Wè saa Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki ni fuun ki pye kpoyi, naa saara sogoworo ti ma sogo saraga wɔsaga ŋga na ki ni konaa ki yaapire ti ni fuun ti ni, naa buru ŋa pe ma kan Yɛnŋɛlɛ yeri wi ma tɛgɛ tabali ŋa na wi ni, konaa wi yaapire ti ni fuun ti ni. 19 Wunlunaŋa Ahazi wi wunluwɔ sanga wi ni, wìla yaapire nda fuun tɛgɛ fyɔngɔ ni wi mbasinmɛ sanga wi ni, wè ti ni fuun ti gbegele mari pye kpoyi. Ti yɛn ma tɛgɛ wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li saraga wɔsaga ki yɛgɛ.»
Ezekiyasi wìla shɛrɛgɛ konɔ lo naa saraga wɔmɔ tunŋgo ki gbegele maga tɛgɛ
20 Ki goto yirifaga ki na, a wunlunaŋa Ezekiyasi wì si yiri ma ca ki teele pe yeri ma pe gbogolo, mɛɛ kari wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki ni. 21 A pè si kari napɛnɛ kɔlɔshyɛn ni, naa simbapɛnɛ kɔlɔshyɛn, naa simbapɛnɛ yirifɔnmbɔlɔ kɔlɔshyɛn konaa sikapɛnɛ kɔlɔshyɛn ni mberi pye kapere kala yagawa jasaara wunluwɔ tara ti kan, naa laga jɛŋgɛ kpoyi ki kan konaa Zhuda tara woolo pe kan. A wunlunaŋa wì si konɔ kan saraga wɔfɛnnɛ mbele pàa pye Arɔn setirige piile pe yeri, ma yo peri wɔ saraga wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li saraga wɔsaga ki na. 22 A saraga wɔfɛnnɛ pè si napɛnɛ pe kɔnlɔgi ma kasanwa pi tɔgɔ maa yanragi yanragi saraga wɔsaga ki na, ma simbapɛnɛ pe kɔnlɔgi ma kasanwa pi tɔgɔ maa yanragi yanragi saraga wɔsaga ki na, ma simbapɛnɛ yirifɔnmbɔlɔ pe kɔnlɔgi ma kasanwa pi tɔgɔ maa yanragi yanragi saraga wɔsaga ki na. 23 Ko puŋgo na, pe yaa kapere ti kala yagawa ja sikapɛnɛ mbele ni, a pè si pan pe ni wa wunlunaŋa wo naa janwa wi yɛgɛ sɔgɔwɔ. A wunlunaŋa wo naa janwa wi ni pè si pe kɛyɛn yi taga sikapɛnɛ pe na. 24 A saraga wɔfɛnnɛ pè si sikapɛnɛ pe kɔnlɔgi ma pe kasanwa pi tɔgɔ, maa yanragi yanragi saraga wɔsaga ki na, maa pye kapere ti kala yagawa jasaraga, mbe ta mbe kapere ti kala yagawa ja kapyege ki pye Izirayɛli woolo pe kan; katugu wunlunaŋa wìla ki yo ma yo fɔ saraga sogowogo konaa kapere kala yagawa jasaraga ki ni, ti yaa wɔ Izirayɛli woolo pe ni fuun pe kan.
25 A wì si Levi setirige piile pe tɛgɛtɛgɛ wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki ni weere ni pe yeri, naa juruye konaa ŋgɔniye ni, ma yala Davidi naa Gadi ŋa wìla pye wunlunaŋa wi yariyanra yanfɔ konaa Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɔ Natan pàa ŋgasele na tɛgɛ li ni. Mà jɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ lo ŋgasele lali, làa li kan li yɔn sɛnrɛ yofɛnnɛ pe yeri, a pèli yo. 26 A Levi setirige piile pè si toro ma yere yarigbɔnrɔ nda Davidi la gbegele ti ni pe kɛɛ, konaa saraga wɔfɛnnɛ pe ni fun pe mbaanra ti ni pe kɛɛ. 27 A Ezekiyasi wì si konɔ kan ma yo pe saraga sogowogo ki wɔ wa saraga wɔsaga ki na. Naa pàa kaa ki lɛ na saraga ki woo sanga ŋa ni, ki sanga nuŋgba wi ni, a pè sigi lɛ fun na yuuro koo, na mbaanra ti wiin, na Izirayɛli tara wunlunaŋa Davidi wi yarigbɔnrɔ ti gbɔɔn, na Yawe Yɛnŋɛlɛ li gbogo. 28 Kona, a janwa wi ni fuun wì si fɔli, a pe nɛɛ yuuro ti koo na mbaanra ti wiin, fɔ a saraga sogowogo ki saa wɔ ma kɔ. 29 Naa pàa kaa saraga sogowogo ki wɔ ma kɔ, a wunlunaŋa wo naa mbele fuun pàa pye wi ni pè si fɔli ma kanŋguuro kan ma pe yɛrɛ ti jiile wa tara ma Yɛnŋɛlɛ li gbɔgɔ. 30 Ko puŋgo na, a wunlunaŋa Ezekiyasi wo naa wi legbɔɔlɔ pe ni, pè sigi yo Levi setirige piile pe kan ma yo fɔ yuuro nda Davidi wìla wɔ wo naa yariyanra yanfɔ Asafu wi ni, paa ti koo paa Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɔnni ti ni. A pè sili sɔn nayinmɛ gbɔɔ ni, ma fɔli ma pe yɛrɛ ti jiile wa tara mali gbɔgɔ. 31 Kona, a Ezekiyasi wì sho naa fɔ: «Koni yè kaa ye yɛɛ le Yawe Yɛnŋɛlɛ li kɛɛ, ye fulo laga yaa paan saraga yaayoro naa nayinmɛ saara ti ni wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki ni.» A janwa wì si pan saraga yaayoro naa nayinmɛ saara ni. Mbele fuun pàa pye nandanwa ni pàa saara sogoworo wɔ Yɛnŋɛlɛ li yeri fun. 32 Saara sogoworo nda janwa wìla wɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri, tìla pye napɛnɛ nafa taanri ma yiri kɛ, naa simbapɛnɛ cɛnmɛ konaa simbapɛnɛ yirifɔnmbɔlɔ cɛnmɛ shyɛn (200). Pàa ki yaayoro ti ni fuun ti wɔ saara sogoworo Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri. 33 Mbe taga wa to na, pàa nɛrɛ cɛnmɛ kɔgɔlɔni (600) naa simbaala waga taanri (3 000) tɛgɛ ti yɛ saraga Yɛnŋɛlɛ li kan. 34 Ɛɛn fɔ saraga wɔfɛnnɛ pe sila lɛgɛ, ki kala na, pe sila ya mbe yaayoro nda tìla pye saara sogoworo ti ni fuun ti sɛɛrɛ wɔ. Pe sefɛnnɛ Levi setirige piile pè si pan ma pe saga fɔ ma saa tunŋgo ki kɔ, fɔ saraga wɔfɛnnɛ sanmbala pe sa pe yɛɛ pye kpoyi; katugu kìla pye Levi setirige piile pe kotogo na pe pe yɛɛ pye kpoyi mbe wɛ saraga wɔfɛnnɛ pe na. 35 Mbe taga wa saara sogoworo lɛgɛrɛ ti na, nayinmɛ saara ti yanlaga kìla pye wa, ma pinlɛ duvɛn saraga ŋga ki ma taga saraga sogowogo ki na ti ni.
Pa pàa shɛrɛgɛ konɔ tunŋgo ki gbegele maga tɛgɛ naa fɔnŋgɔ yɛɛn, wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki ni. 36 A Ezekiyasi wo naa leele pe ni fuun pe ni pè si yɔgɔri Yɛnŋɛlɛ làa ki kala li yɛgɛ sin yɛgɛ ŋga na ki kala na, katugu ki kala li sila mɔ pyewe ni.