21
1 A Zhozafati wì si kaa ku ma taga wa wi tɛlɛye pe na, a pè suu le wa pe tanla, wa Davidi ca ki ni. A wi pinambyɔ Yoramu wì si cɛn wunluwɔ pi na wa wi yɔnlɔ.
Zhuda tara wunlunaŋa Yoramu wi sanga
2 Nɔsepiile nambala la pye Yoramu wi yeri. Poro la wɛlɛ Azariya, naa Yehiyɛli, naa Zakari, naa Azariya, naa Mikayɛli konaa Shefatiya. Pe ni fuun pàa pye Izirayɛli tara wunlunaŋa Zhozafati wo pinambiile. 3 Pe to wìla yarikanra lɛgɛrɛ kan pe yeri, to lari nda warifuwe, naa tɛ konaa yaara sɔnŋgbanga woro ni. Mbe taga wa to na, Zhuda tara cara nda pàa malaga sigemboro kan mari maga, wìla ta kan pe yeri. Ɛɛn fɔ wìla wunluwɔ po kan Yoramu wo yeri, katugu wo wìla pye pinambyɔ koŋgbanŋa we. 4 Naa Yoramu wìla kaa cɛn wunluwɔ pi na wa wi to wi yɔnlɔ sanga ŋa ni, ma kaa yeresaga ta, a wì suu nɔsepiile nambala pe ni fuun pe gbo tokobi ni, ma pinlɛ Izirayɛli tara teele pe ni.
5 Yoramu wìla ta yɛlɛ nafa ma yiri kɛ ma yiri shyɛn, mɛɛ cɛn wunluwɔ pi na. Yɛlɛ kɔlɔtaanri wìla pye wunluwɔ pi na wa Zheruzalɛmu ca. 6 Izirayɛli tara wunlumbolo pàa tanga konɔ na na, lo wìla tanga li na, paa yɛgɛ ŋga na Ashabu go woolo pàa ki pye we, katugu Ashabu wi sumborombyɔ wo wa wìla pɔri wi jɔ. Ŋga ki yɛn kapege Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na, ko wìla pye. 7 Konaa ki ni fuun, Yawe Yɛnŋɛlɛ li sila pye na jaa mbe Davidi wi go woolo pe tɔngɔ mbe pe kɔ yɔn finliwɛ mba làa le Davidi wi ni pi kala na, katugu làa ki yɔn fɔlɔ kɔn ma yo fɔ li yaa ti pele mbaa taa wa wi setirige piile pe ni, mbaa cɛɛn wunluwɔ pi na fɔ sanga pyew.
8 Yoramu wi wunluwɔ sanga wi ni, a Edɔmu cɛnlɛ woolo pè si yiri ma je Zhuda tara fanŋga ki na, mɛɛ wunluwɔ wa tɛgɛ pe yɛɛ go na. 9 Kona, a Yoramu wì si yiri ma kari wi maliŋgbɔɔnlɔ teele konaa wi malaga gbɔnwotoroye pe ni fuun pe ni. Ki yembinɛ li ni, a wì si saa to Edɔmu cɛnlɛ woolo pe na. Kìla yala poro wa maa maga makɔ. A Yoramu wì si ya pe ni wo naa wi malaga gbɔnwotoroye teele pe ni. 10 Maga lɛ le ko na, a Edɔmu cɛnlɛ woolo pè si yiri ma je Zhuda tara woolo pe fanŋga ki na fɔ ma pan ma gbɔn nala. Ki wagati nuŋgba wi ni, Libina ca fɛnnɛ fun pè si yiri ma je Yoramu wi fanŋga ki na, katugu wìla je Yawe Yɛnŋɛlɛ, pe tɛlɛye Yɛnŋɛlɛ li na. 11 Yoramu wìla sunzara kankan yɛrɛ wa Zhuda tara yanwira ti na. Ki pyelɔmɔ pi na, wìla ti Zheruzalɛmu ca woolo pè yɛgɛ wali ma yiri yarisunndo ti kɔrɔgɔ, nari gbogo konaa ma ti a Zhuda tara woolo pè puŋgo.
12 Kì kaa pye ma, a pè si pan ma Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɔ Eli wi sɛwɛ wi kan Yoramu wi yeri, ma yo fɔ: «Pa Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma tɛlɛ Davidi wi Yɛnŋɛlɛ lì yo yɛɛn fɔ: ‹Kì kaa pye mɛɛ tanga wa ma to Zhozafati wi tulugo ki ni, mɛɛ si tanga wa ma tɛlɛ Asa ŋa wìla pye Zhuda tara wunlunaŋa wi tulugo ki ni, 13 ɛɛn fɔ pa mà tanga wa Izirayɛli wunlumbolo pe tulugo ki ni ma ti a Zhuda tara woolo naa Zheruzalɛmu ca woolo pè yɛgɛ wali ma yiri yarisunndo ti kɔrɔgɔ nari gbogo, paa yɛgɛ ŋga na Ashabu go woolo pàa ki pye. Mbe taga wa ko na, ma to seyɛɛnlɛ mbele pe yɛn ma to go woolo, mà yɛrɛ pe gbo, poro mbele pàa mbɔnrɔ ma na we. 14 Ki kala na, Yawe Yɛnŋɛlɛ li yaa yambewe wa ma tara woolo pe na, naa ma pinambiile, naa ma jɛɛlɛ, konaa ma yarijɛndɛ ti ni fuun ti na. 15 Mboro wo na, li yaa yambewe wa ma na, ki yama pi yaa pye lara yama. Pi yaa kaa seregi ma na pilige pyew, fɔ ma latiire ti sa yiri funwa na yama pi kayaŋga ki kala na.› »
16 Kona, Filisiti tara fɛnnɛ naa Larabuye mbele pàa pye ma cɛn wa Kushi tara fɛnnɛ pe tanla, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si pe yirige ma pe wa Yoramu wi na, jaŋgo pe malaga gbɔn wi ni. 17 A pè si pan ma to Zhuda tara woolo pe na. Pàa ye wa tara ti ni, ma yarijɛndɛ nda tìla pye wa wunluwɔ go ki ni ti koli, ma pinlɛ wunlunaŋa wi pinambiile konaa wi jɛɛlɛ pe ni ma kari pe ni kasopiile. Kaawɔ wi pinambyɔ puŋgofɔ Yowahazi wo nuŋgba wìla koro wi yeri. 18 Ko kagala koro ke ni fuun puŋgo na, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si lara yama wa Yoramu wi na, mba pi saa ya mbe kɔ. 19 A yama pi nɛɛ seregi na kee yɛgɛ pilige pyew. Wi yama pi yɛlɛ shyɛn wolo li kɔsaga, a Yoramu wi latiire tì si yiri funwa na yama pi kayaŋga ki kala na. A yama pi jɔlɔgɔ ndorogo kì suu gbo. Wi tara woolo pè si kasɔn gbɔgɔ gbɛri wi mɛgɛ ni maa gbɔgɔ paa yɛgɛ ŋga na pàa ki pye wi tɛlɛye pe kan we. 20 Yoramu wìla ta yɛlɛ nafa ma yiri kɛ ma yiri shyɛn, mɛɛ cɛn wunluwɔ pi na. Yɛlɛ kɔlɔtaanri wìla pye wunluwɔ pi na wa Zheruzalɛmu ca. Wi kunwɔ pi sila lere kpɛ wo jori. A pè suu le wa Davidi ca. Ɛɛn fɔ pe sila wi le wa wunlumbolo pe fanra ti ni.