Asa wìla yiri mbe malaga gbɔn Izirayɛli tara wunlunaŋa Bayesha wi ni
16
1 Asa wi wunluwɔ pi yɛlɛ nafa ma yiri kɛ ma yiri kɔgɔlɔni wolo li ni, a Izirayɛli tara wunlunaŋa Bayesha wì si saa to Zhuda tara ti na malaga ni. Wìla malaga sigembogo kan ma Arama ca ki maga, jaŋgo leele paga ka ya mbaa yinrigi nakoma mbaa yiin wa Zhuda tara wunlunaŋa wi tara. 2 Kì pye ma, a Asa wì si warifuwe naa tɛ wa wɔ wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki yarijɛndɛ tɛgɛsaga konaa wa wunluwɔ go ki yarijɛndɛ tɛgɛsaga ki ni, maa torogo Siri tara wunlunaŋa Bɛni Hadadi wi kan, wo ŋa wìla pye ma cɛn wa Damasi ca, maga yo wi kan fɔ: 3 «Ki yaga mi naa mboro we yɔn finliwɛ le we yɛɛ sɔgɔwɔ, paa yɛgɛ ŋga na ma to wo naa na to wi ni pàa ki pye we. Wele, mi yɛn naga warifuwe naa ki tɛ ŋa wi torogi ma kan yarikanga. Yɔn finliwɛ mba pi yɛn mboro naa Izirayɛli tara wunlunaŋa Bayesha wi ni ye sɔgɔwɔ, ma kari ma saa jɔgɔ, jaŋgo wi kari wi laga na na.»
4 A Bɛni Hadadi wì si yɛnlɛ wunlunaŋa Asa wi sɛnrɛ ti na, mɛɛ wi maliŋgbɔɔnlɔ teele pele torogo, a pè saa to Izirayɛli tara cara ti na. Pàa ya Iyɔn ca ki ni, naa Dan ca ki ni, naa Abɛli Mayimu ca ki ni konaa Nɛfitali tara cara nda tìla pye yarilire tɛgɛsara ti ni. 5 Naa Bayesha wìla kaa ki sɛnrɛ ti logo, a wì si Arama ca mbogo ki yaga maa tunndo ti yerege. 6 Kona Bayesha wìla pye na Arama ca mbogo ki kanni sinndɛɛrɛ naa tire nda ni, a wunlunaŋa Asa wì si Zhuda tara woolo pe ni fuun pe gbogolo ma yo pe sari koli pe pan ti ni. A wì siri tɛgɛ ma Geba naa Mizipa cara ti kan ti ni.
7 Ki wagati wi ni, a yariyanra yanfɔ Hanani wì si kari wa Zhuda tara wunlunaŋa Asa wi yeri, ma saa wi pye fɔ: «Kì kaa pye Siri tara wunlunaŋa wo mà pye ma kɛɛndagaserege, mɛɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma Yɛnŋɛlɛ lo pye ma kɛɛndagaserege, ki kala na, Siri tara maliŋgbɔɔnlɔ pè shɔ ma yeri. 8 Ma yɛɛ nawa to ki na fɔ Kushi tara fɛnnɛ naa Libi tara fɛnnɛ pàa maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbelege fanŋga wogo gbɛgɛlɛ, naa malaga gbɔnwotoroye konaa shɔn lugufɛnnɛ lɛgɛrɛ ni. Ma si yala Yawe Yɛnŋɛlɛ làa pe le ma kɛɛ, katugu màa li pye ma kɛɛndagaserege. 9 Mà jɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ li maa tara ti lagapyew ki wele na toro; mbele fuun pè pe yɛɛ kan li yeri pe kotogo ki ni fuun ni, li maa yeresaga kaan pe yeri. Mà tijinliwɛ fu kala pye wa ki kala na li ni. Ki kala na mbege lɛ yiŋgɔ wo ni, malaga ki se kɔ ma na.» 10 A wunlunaŋa Asa wì si nawa ŋgban yariyanra yanfɔ wi ni jɛŋgɛ, a wì si ti a pòo yigi maa le kaso, wi tɔɔrɔ ti ni ŋgbɛɛrɛ na, katugu sɛnrɛ nda wìla yo wi na, tìla kɔnrɔ leŋge wi ni. Ki wagati wi ni, a wunlunaŋa Asa wì sigi kan tara woolo pele na, na pe jɔlɔ.
Wunlunaŋa Asa wi kunwɔ
11 Asa wi kapyegele, ke koŋgbanŋgala naa puŋgo wogolo, ke yɛn ma yɔnlɔgɔ wa Zhuda tara naa Izirayɛli tara wunlumbolo pe sɛwɛ wi ni. 12 Asa wi wunluwɔ pi yɛlɛ nafa ma yiri kɛ ma yiri kɔlɔjɛrɛ wolo li ni, a yambewe pà si to wi tɔɔrɔ ti na. Tìla pye naa yaa fɔ jɛŋgɛ. Konaa ki ni fuun, ali mboo ta ki yama pi na, wi sila Yawe Yɛnŋɛlɛ li lagaja, ɛɛn fɔ wɛrɛ pyefɛnnɛ poro wìla pye na yewe.
13 A Asa wì si kaa ku ma taga wa wi tɛlɛye pe na. Wi wunluwɔ pi yɛlɛ nafa shyɛn ma yiri nuŋgba wolo li ni ko wìla ku. 14 A pè suu le fanra nda wìla wɔ ka nuŋgba ni wa Davidi ca ki ni. Pàa wi sinŋge sinlɛyaraga ka na, ŋga pàa latikɔrɔ nuwɔ taan naa sinmɛ nuwɔ taanyaara lɛgɛrɛ wo wa ki na. Tìla gbegele ma yala nuwɔ taanyaara gbegelefɛnnɛ pe gbegelelɔmɔ pi ni. A pè si kasɔn gbɔgɔ gbɛri wi mɛgɛ ni maa gbɔgɔ.