ZHUDA TARA WUNLUMBOLO PE KAGALA
10–36
Orobowamu wìla je mbe logo Izirayɛli woolo pe yeri
10
1 Kona, a Orobowamu wì si yiri ma kari wa Sishɛmu ca, katugu Izirayɛli woolo pe ni fuun pàa gbogolo wa mboo tɛgɛ wunluwɔ. 2 A Nebati pinambyɔ Yerobowamu wì sigi wogo ki logo maga ta wìla pye bere wa Ezhipiti tara, to nda wìla fe wunlunaŋa Salomɔ wi yɛgɛ ma saa lara wa we. A wì si yiri wa Ezhipiti tara ma sɔngɔrɔ wa Izirayɛli tara. 3 A pè si leele tun, a pè saa wi yeri ma pan wi ni. Kona, a wo naa Izirayɛli woolo pe ni fuun pe ni pè si kari ma saa para Orobowamu wi ni, ma yo fɔ: 4 «Ma to wìla tugugbɔrɔ taga we go na. Koni, na maga pɔrɔtɔya tunndo naa tugugbɔrɔ nda ma to wìla taga we go na ti tifaga we na, pa we yaa la tunŋgo piin ma kan.»
5 A Orobowamu wì si pe pye fɔ: «Ye sɔngɔrɔ gbɛn, mi yaa jatere pye. Piliye taanri toroŋgɔlɔ ye pan laga na yeri.» A leele pè si sɔngɔrɔ ma kari.
6 Kona lelɛɛlɛ mbele pàa pye na tunŋgo piin wunlunaŋa Orobowamu wi to Salomɔ wi ni wi yinwege sanga wi ni, a wì si saa pe gbogolo ma pe yewe ma yo fɔ: «Yoro naga jaa mbe ki leele mbele pe yɔn sogo mbe yo mɛlɛ?»
7 A lelɛɛlɛ pè suu yɔn sogo ma yo fɔ: «Na maga pye jɛnŋɛ ki leele mbele pe ni, na maga kajɛŋgɛ pye pe kan mbe pe yɔn sogo sɛnjɛndɛ ni, pa pe yaa pye ma tunmbyeele sanga pyew.» 8 Ɛɛn fɔ Orobowamu wi sila lelɛɛlɛ pe yɛrɛwɛ sɛnrɛ ti lɛ. Wo naa lefɔnmbɔlɔ mbele pàa yiri ma lɛ ja, poro mbele pàa pye le wi tanla, a wì si poro yewe. 9 Wìla pe pye fɔ: «Ki leele mbele pè pan mala pye ma yo tugugbɔrɔ nda na to wìla taga pe go na, mberi tifaga pe na, yaa jaa mbe pe yɔn sogo mbe yo mɛlɛ?» 10 A wi yɛnlɛzaga lefɔnmbɔlɔ pè suu yɔn sogo ma yo fɔ: «Ki leele mbele pè pan ma sɛnrɛ nda yo ma kan ma yo fɔ ma to wìla tugugbɔrɔ taga pe go na, mari tifaga pe na, pa ma yaa pe yɔn sogo mbe yo yɛɛn fɔ: ‹Na yombɛnjo wì gbɔgɔ ma wɛ na to wi sɛnnɛ li na. 11 Koni yè yo fɔ na to wìla tugugbɔrɔ taga ye go na, nda mi wo yaa taga ye go na, to yaa nugu na to wo woro to na. Na to wìla pye na ye gbɔɔn na ye yɛrɛgi gbatorogo ni, mi wo yaa la ye yɛrɛgi naala ni.› »
12 Pilige taanri wogo ki na, a Yerobowamu wo naa Izirayɛli woolo pe ni fuun pe ni pè si sɔngɔrɔ ma pan wa wunlunaŋa Orobowamu wi yeri, paa yɛgɛ ŋga na wìla ki yo pe kan fɔ: «Ye sɔngɔrɔ ye pan laga na yeri pilige taanri wogo ki na.» 13 A wunlunaŋa wì si pe yɔn sogo sɛnŋgbanra ni. Wi sila lelɛɛlɛ pe yɛrɛwɛ sɛnrɛ ti lɛ. 14 Wìla pe yɔn sogo ma yala lefɔnmbɔlɔ pàa yɛrɛwɛ sɛnrɛ nda yo to ni. Wìla pe pye fɔ: «Na to wìla tugugbɔrɔ taga ye go na; ɛɛn mi fun, mi yaa ka taga ki tugugbɔrɔ ti na naa ye go na. Na to wìla pye na ye gbɔɔn na ye yɛrɛgi gbatorogo ni, mi wo yaa la ye gbɔɔn mbaa ye yɛrɛgi naala ni.» 15 Kì pye ma, wunlunaŋa wi sila logo leele pe yeri, katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ lo làa ko pye ma, jaŋgo li yɔn sɛnrɛ yofɔ Ahiya ŋa wìla yiri wa Silo ca, sɛnrɛ nda làa yo wi kan, a wìri yo Nebati pinambyɔ Yerobowamu wi kan, ti ta tiri yɛɛ yɔn fili.
Izirayɛli tara wunluwɔ pìla kɔn shyɛn
16 Naa Izirayɛli woolo pe ni fuun pàa kaa ki yan wunlunaŋa Orobowamu wii yɛnlɛ mbe logo pe yeri, a pè suu pye fɔ:
«We kala woro Davidi wi ni.
Woro naa Zhese pinambyɔ wi ni, kɔrɔgɔ liwɛn woro we sɔgɔwɔ.
Izirayɛli woolo ye yiri yaa kee ye yinrɛ.
Koni, mboro Davidi setirige pyɔ, ta jaan ma go woolo pe ni.»
Kì pye ma, a Izirayɛli woolo pe ni fuun pè si yiri ma kari pe yinrɛ. 17 Izirayɛli woolo mbele pàa pye ma cɛn wa Zhuda tara cara ti ni, poro wɛlɛ Orobowamu wìla pye wunluwɔ pe go na. 18 Kona, a wunlunaŋa Orobowamu wì si Hadoramu ŋa wìla pye pɔrɔtɔya tunndo pyefɛnnɛ pe go na wi tun wa Izirayɛli woolo pe yeri. Ɛɛn fɔ, a Izirayɛli woolo pè suu wa sinndɛɛrɛ ni maa gbo. A Orobowamu wo si bala ma ye wa wi wotoro ŋa shɔn maa tile wi ni ma fe ma kari wa Zheruzalɛmu ca. 19 Kì pye ma, Izirayɛli woolo mbele wa tara ti yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ yeri, pè si yiri ma je Davidi wi wunluwɔ go woolo pe na fɔ ma pan ma gbɔn nala.