Salomɔ wìla cara ta yɛgɛ kan
8
1 Yɛlɛ nafa Salomɔ wìla pye ma Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ konaa wi yɛɛra go ki ni ti kan. 2 Kona, Tiri ca wunlunaŋa Huramu wìla cara nda kan wi yeri, a wì si sɔngɔrɔ mari kan naa fɔnŋgɔ, mɛɛ Izirayɛli woolo pele pye, a pè saa cɛn wa ti ni. 3 Ko puŋgo na, a Salomɔ wì si yiri ma saa to Hamati Zoba ca ki na maga shɔ maga ta. 4 A wì si Tadimɔri ca ki kan naa fɔnŋgɔ wa gbinri wi ni konaa cara nda fuun wìla kan wa Hamati tara mbaa wi yarilire ti teri wa ti ni. 5 A wì si Bɛti Horɔn ca ŋga wa gona konaa Bɛti Horɔn ca ŋga wa nɔgɔna ti kan. Malaga sigecara lari, pàa malaga sigemboro kan mari maga, kɔɔrɔ la pye ti na naa sɔgɔyaara ni mari tɔnndɔ. 6 Baalati ca naa cara nda fuun tìla pye Salomɔ wi woro, naa cara nda fuun wìla pye naa malaga gbɔnwotoroye pe teri konaa cara nda fuun wìla pye naa shɔnye pe teri, wìla ti kan. Yaraga ŋga fuun wìla pye na jaa mbe kan wa Zheruzalɛmu ca, naa wa Liban tara konaa wi fanŋga kìla pye tara ti laga ŋga fuun go na, wìla ki kan. 7 Leele pèle la pye wa tara ti ni, poro sila pye Izirayɛli woolo, poro la wɛlɛ Hɛti cɛnlɛ woolo, naa Amɔri cɛnlɛ woolo, naa Perɛzi cɛnlɛ woolo, naa Hɛvi cɛnlɛ woolo konaa Zhebusi cɛnlɛ woolo. 8 Ki cɛngɛlɛ ke setirige piile mbele pàa koro wa tara ti ni, poro mbele Izirayɛli woolo pe sila pe tɔngɔ mbe pe kɔ, poro wɛlɛ Salomɔ wìla lɛ ma wa pɔrɔtɔya tunndo ti na; pe yɛn ki wogo ki na ali ma pan ma gbɔn nala. 9 Ɛɛn fɔ Salomɔ wi sila Izirayɛli woo wo wa pye kulo wa tunndo ti ni, katugu poro la pye wi maliŋgbɔɔnlɔ. Wìla pele pye maliŋgbɔɔnlɔ teele, naa wi malaga gbɔnwotoroye teele konaa wi shɔn lugufɛnnɛ teele. 10 Teele cɛnmɛ shyɛn naa nafa shyɛn ma yiri kɛ (250) wunlunaŋa Salomɔ wìla wɔ ma tɛgɛ tunmbyeele pe go na paa pe kɔrɔsi.
11 Salomɔ wìla ti a Farawɔn wi sumborombyɔ wì yiri wa Davidi ca ki ni, ma kanŋga wa go ŋga wìla kan wi kan ki ni; katugu wìla wi yɛɛ pye fɔ: «Kii daga na jɔ wi cɛn wa Davidi wi wunluwɔ go ki ni, Izirayɛli tara wunlunaŋa we; katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu pòo tɛgɛ laga ŋga na, ki yɛn kpoyi
Shɛrigo gbɔgɔ tunŋgo ki yɛgɛ wɔmɔ
12 Kona Salomɔ wi nɛɛ saara sogoworo woo Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri wa li saraga wɔsaga ki na, ko ŋga wìla kan li kan wa shɛrigo gbɔgɔ ki ndɔgɔrɔ ti yɛgɛ we. 13 Wìla pye na saara ti woo ki na ma yala Moyisi wìla ŋga yo pilige nuŋgba nuŋgba pyew saraga wɔgɔ wogo ki na ki ni, naa cɛnpiliye woro ti ni, naa yevɔnndɔ woro ti ni konaa shɛrɛgɛ fɛtiye taanri mbele pe maa piin yɛlɛ li ni pe woro ti ni, poro la wɛlɛ leve fu buru fɛti, naa Pantikɔti fɛti konaa Gbataala nɔgɔ fɛti wi ni. 14 Wìla saraga wɔfɛnnɛ ŋgbeleye yi tɛgɛ pe tunndo ti na, ma yala wi to Davidi wìla ki kɔn maga tɛgɛ yɛgɛ ŋga na ki ni. Wìla Levi setirige piile pe tɛgɛ pe tunŋgo ki na. Ko la pye mbaa Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɔnni konaa mbaa tunŋgo piin saraga wɔfɛnnɛ pe yɛgɛ sɔgɔwɔ, mbe yala pilige nuŋgba nuŋgba pyew tunŋgo pyelɔmɔ pi ni. Wìla yeyɔngɔ kɔrɔsifɛnnɛ ŋgbeleye yi tɛgɛtɛgɛ yeyɔnrɔ ti na; katugu Yɛnŋɛlɛ li lere Davidi pa wìla ki yo ma. 15 Ŋgasele na wunlunaŋa wìla kan saraga wɔfɛnnɛ naa Levi setirige piile pe wogo na konaa yarijɛndɛ tɛgɛsaga ki wogo na, pe sila li kɛ.
16 Pa Salomɔ wi tunndo ti ni fuun tìla kɔ yɛɛn, maga lɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ li go nɔgɔ lepilige ki na fɔ ma saa gbɔn ki kɔpilige ki na. Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ li go ki kanga kì si kɔ.
17 Kona, a Salomɔ wì si yiri ma kari wa Eziyɔn Gebɛri ca konaa wa Eyilati ca, wa Edɔmu tara. 18 Wunlunaŋa Huramu wìla tɔnmɔkɔɔrɔ torogo, mari le wi yɛɛra tunmbyeele poro naa tunmbyeele mbele pe kɔgɔje wi jɛn pe kɛɛ, pe sari kan Salomɔ wi yeri. A pè si saa gbɔn wa Ofiri tara poro naa Salomɔ wi tunmbyeele pe ni, mɛɛ sɔngɔrɔ ma pan tɛ tɔni kɛ ma yiri kaŋgurugo si ni wunlunaŋa Salomɔ wi kan.